Всьго матеріалів : 25


Зв’язне мовлення Усний твір-оповідання на основі почутого з обрамленням

 
Мета: з опорою здобуті учнями на уроках літератури знання про оповідання як жанр красного письменства, формувати текстотворчі вміння, необхідні для його складання, а саме: вміння прогнозувати тему та головну думку майбутнього оповідання, визначати межі теми, складати текст розповідного характеру, що включає зав’язку, кульмінацію та розв’язку, а також відповідає вимогам художнього стилю мовлення; сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів та удосконаленню граматичного ладу їхнього мовлення; розвивати логічне та образне мислення, удосконалювати культуру усного мовлення.     Детальніше >>

Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

 
Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь та навичок, зокрема вміння вибудовувати репліки-стимули й репліки-реакції та вміння слухати-розуміти; формувати вміння доречно й правильно вживати в діалогічному мовленні етикетні формули, правильно інтонувати репліки діалогу; виховувати поважливе ставлення до співрозмовників, чемність; розвивати мислення, культуру усного мовлення, емоційну сферу, увагу, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, удосконалювати граматичний лад їхнього мовлення.     Детальніше >>

Діалог. Розділові знаки при діалозі. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

 
Мета: пояснити особливості діалогу як різновиду прямої мови, вживання розділових знаків у текстах із діалогом; формувати вміння записувати тексти з діалогом, правильно розставляючи розідлові знаки, правильно інтонувати такі тексти; виховувати повагу до людської кмітливості, дотепності, мудрості; розвивати логічне й робразне мислення, емоційну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Ділові папери. Протокол. Контрольне читання мовчки

 
Мета: дати інформацію про особливості складання такого ділового папера, як протокол; формувати вміння його складати, дотримуючи вимог ділового стилю; з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки; розвивати логічне мислення, культуру писемного мовлення.     Детальніше >>

Заміна прямої мови непрямою.

 
Мета: пояснити особливості заміни прямої мови непрямою, формувати вміння здійснювати таку заміну, правильно розставляти розділові знаки між частинами складнопідрядного речення, правильно інтонувати речення з прямою й непрямою мовою; виховувати повагу до образного слова; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, емоційну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усне повідомлення на теми про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу (в науковому стилі)

 
Мета: закріпити знання учнів про стилі мовлення, поглибити їхні знання про науковий стиль, дати відомості про його різновиди (підстилі), формувати вміння виконувати такі мисленнєві дії, як зіставлення й узагальнення, вміння й навички складати висловлювання в науковому стилі; формувати навички колективної та самостійної роботи з підручником; розвивати логічне мислення, вміння визначати спільне й відмінне, удосконалювати культуру усного мовлення.     Детальніше >>

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові.

 
Мета: закріпити знання про способи передачі на письмі чужої мови, вміння розрізняти пряму мову й непряму, розставляти розділові знаки у конструкціях з прямою мовою, інтонувати речення з прямою мовою; виховувати повагу до влучного й образного слова; розвивати логічне й образне мислення, увагу, уяву, емоційну й естетичну сфери.     Детальніше >>

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові.

 
Мета: пояснити правила вживання розділових знаків у конструкціях з прямою мовою; формувати вміння розрізняти пряму мову та слова автора, розставляти розділові знаки в конструкціях з прямою мовою, правильно інтонувати такі конструкції; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей; розвивати увагу, логічне й образне мислення, естетичну й емоційну сфери.     Детальніше >>

Тематичне тестування (тема: Речення з відокремленими членами). Контрольне аудіювання.

 
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Речення з відокремленими членами”, а також рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати-сприймати; формувати вміння самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний твір-роздум на морально-етичні та суспільні теми в публіцистичному стилі (за складним планом)

 
Мета: формувати такі текстотворчі вміння, як вміння визначати межі запропонованої теми майбутнього твору, прогнозувати його головну думку, у процесі складання плану твору обмірковувати мікротеми його тексту, добирати й систематизовувати матеріал для твору, добирати адекватні задумові виражальні засоби мови, реалізувати власний задум; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей; розвивати уяву, логічне й образне мислення, усне мовлення, формувати культуру розумової праці; удосконалювати орфоепічні навички; збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Відокремлені уточнювальні члени речення. Відокремлені уточнювальні додатки.

 
Мета: закріпити знання про відокремлення уточнювальних членів речення, зокрема уточнювальних додатків; закріпити вміння визначати в реченнях уточнювальні члени, розставляти при них розділові знаки, правильно інтонувати такі речення; виховувати патріотичні почуття; розвивати увагу, спостережливість, пам’ять, мислення та мовлення, естетичну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Письмовий cтислий переказ тексту публіцистичного стилю

 
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння, зокрема вміння виділяти в переказуваному тексті головне й переказувати його, опускаючи все другорядне, менш істотне; виховувати патріотичні почуття, цікавість до життя людини в суспільстві, дати уявлення про механізм самоствердження, про особливості формування ментальності; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів.     Детальніше >>

Відокремлені уточнювальні члени речення. Відокремлені уточнювальні додатки.

 
Мета: дати поняття про уточнювальні члени речення; формувати вміння визначати їх у реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях із уточнювальними членами, правильно інтонувати речення з ними; виховувати поважливе ставлення до природи, розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, увагу, пам’ять, естетичну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

 
    Детальніше >>

Відокремлені обставини

 
Мета: закріплювати знання про відокремлення обставин, уміння визначати відокремлені обставини в реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з відовремленими обставинами, правильно інтонувати речення з відокремленими обставинами; виховувати патріотичні почуття, любов до природи; розвивати увагу, спостережливість, удосконалювати такі мисленнєві дії, як вміння порівнювати,наводити аргументи на підтвердження тез, розвивати естетичні почуття.     Детальніше >>

Відокремлені обставини

 
Мета: пояснити правила відокремлення обставин, формувати вміння визначати відокремлені обставини в реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами, правильно інтонувати речення з відокремленими обставинами; виховувати повагу до усної народної творчості; розвивати увагу, спостережливість, логічне й образне мислення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Відокремлені прикладки

 
Мета: закріпити знання про відокремлення прикладок; вміння визначати в реченнях прикладки поширені й непоширені, розставляти розділові знаки в реченнях із відокремленими прикладками; виховувати патріотичні почуття, любов до рідної пісні й природи рідного краю, розвивати увагу, спостережливість, мислення, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю

 
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки тексту, з’ясування стилю та основного й допоміжних типів мовлення, самостійне складання його плану, трансформування плану детального переказу у план переказу стислого, самостійний добір адекватних змісту та прослуханому зразкові виражальних засобів мови, реалізація задуму (письмове відтворення вихідного тексту-зразка); формувати вміння стисло переказувати текст із збереженням стильових вимог; виховувати повагу до наукових знань; розвивати слухову пам’ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення, удосконалювати вміння відрізняти головне від другорядного; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Відокремлені прикладки

 
Мета: пояснити правила відокремлення прикладок; формувати вміння визначати в реченнях прикладки поширені й непоширені, розставляти розділові знаки в реченнях із відокремленими прикладками; виховувати патріотичні почуття, пошану до сім’ї, розвивати логічне мислення, увагу, удосконалювати вміння виконувати такі мисленнєві дії, як порівняння, конкретизація, навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний докладний переказ тексту наукового стилю

 
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі вміння, як уміння визначати тему й головну думки тексту, з’ясовувати стиль та основний і допоміжні типи мовлення, самостійо складати план тексту, добирати адекватні змісту та прослуханому зразкові виражальні засоби мови, реалізувати задум (усно відтворювати вихідний текст-зразок); формувати вміння усно переказувати текст зі збереженням стильових вимог; виховувати повагу до науки; розвивати слухову пам’ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Відокремлені означення.

 
Мета: узагальнити й систематизувати знання про відокремлення означень; удосконалювати вміння вирізняти відокремлені означення в реченнях, правильно інтонувати речення з ними, вживати розділові знаки в реченнях із відокремленими означеннями; виховувати любов до природи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, естетичний смак, емоційну сферу.     Детальніше >>

Відокремлені означення.

 
закріпити знання про відокремлення означень і вживання розділових знаків у реченнях з відокремленими означеннями; формувати правописні навички, виховувати поважливе ставлення до природи, прививати захоплення її красою; розвивати логічне мислення, увагу, уяву, пам’ять.     Детальніше >>

Відокремлені означення.

 
пояснити правила відокремлення означень, формувати вміння визначати в реченнях відокремлені означення, вживати розділові знаки в реченнях із відокремленими означеннями, правильно інтонувати речення з відокремленими членами; виховувати повагу до природи; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, естетичну сферу.     Детальніше >>

Тематичні виписки як спосіб засвоєння почутого й прочитаного

 
формувати такі комунікативні вміння, як уміння читати, слухати-сприймати й робити виписки з почутого й прочитаного; розвивати культуру писемного мовлення, увагу, пам’ять, удосконалювати вміння вибирати головне, опускаючи другорядне й менш істотне, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Інтонація речень з відокремленими членами

 
дати поняття про відокремлені члени речення, формувати вміння визначати їх у реченнях, правильно інтонувати речення з відокремленими членами; виховувати поважливе ставлення до природи; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, емоційну сферу.     Детальніше >>