Всьго матеріалів Інформатика : 93


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних

 
Мета: · увести поняття про бази даних, системи управління базами даних, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості СУБД; · навчити створювати, відкривати та переглядати дані в БД; · познайомити учнів з інтерфейсом СУБД; · розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації; · виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Інформатика - наука XX століття. Поняття «інформація» і «повідомлення». Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацюванн

 
Мета: · надати учням уявлення про предмет, який вивчає інформатика; · увести поняття «інформація», врахувавши різні його значення; · розвивати вміння слухати, узагальнювати отримані знання, проецируючи їх на практичний зміст; · виховувати людину з науковим світоглядом.     Детальніше >>

Команди виконавцю. Програма «Навантажувач»

 
Мета: 1. Продовжити знайомство з поняттями «команди», «виконавці». 2. Розвивати логічне і алгоритмічне мислення. 3. Формувати вміння аналізувати і робити висновки. Обладнання. Програма «Навантажувач».     Детальніше >>

Пам’ять і процесор. Клавіатурний тренажер. (Гра «Кіт – риболов»)

 
Мета. 1. Ознайомити учнів ще з одним пристроєм у комп’ютері-процесором. 2. Вправлятися в друкуванні на клавіатурі, використовуючи всі пальці рук. 3. Навчатись зберігати інформацію в програмі Word Pad. 4. Розвивати пам’ять, уяву, мислення.     Детальніше >>

Поняття файл. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу.

 
Зарезервовані імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера     Детальніше >>

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

 
Мета: · ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл» та основними об’єктами Windows; навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості; дати уявлення про контекстне меню об’єктів; навчити учнів розрізняти ярлики та позначки; · розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість, логічне мислення, пам’ять; · виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів.     Детальніше >>

Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Операційна система».     Детальніше >>

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів

 
Мета: · увести поняття «архівування інформації»; ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними програмами-архіваторами; навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRar; · закріпити навички роботи учнів по створенню та роботі з архівами з програмами-архіваторами в ОС Windows на практиці: · розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею, логічне мислення, пам’ять; · проводити попередню професійну орієнтацію старшокласників     Детальніше >>

Навчальні програми для підтримки навчання біології

 
Мета: · навчити використовувати програму «Загальна біологія, 10 клас» для засвоєння знань учнями на прикладі вивчення теми «Будова та властивості тканин тварин»; · розвивати навички роботи з програмою, допоміжною літературою; розвивати вміння грамотного вибору ключових моментів теми; · формувати свідоме ставлення до набуття знань, виховувати інтерес до біології як до науки.     Детальніше >>

Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп'ютерні енциклопедії

 
Мета: · формування мотивації учнів до вивчення англійської мови через застосування комп’ютерних технологій; · розширення знань учнів про комп’ютерні програми; · закріплення матеріалу з теми «Пристрій комп’ютера». Інтегрування знань з інформатики та англійської мови; · розвивати практичні навички роботи з електронним словником; · показати учням практичне застосування комп’ютера для вивчення навчальних предметів на прикладі географії; · виховання всебічно розвинутої сучасної людини.     Детальніше >>

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення

 
Мета: · навчити учнів користуватись системою опрацювання графічної інформації, ознайомити з різними типами графічних файлів; · розвивати вміння розрізняти поняття векторна та растрова графіка; · виховувати бажання користуватись додатковою літературою. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора

 
Мета: · оволодіння навичками створення зображення із застосуванням графічного редактора PAINT за допомогою вказівок графічного редактора; · удосконалення навичок роботи з файлами в середовищі Windows; · розвиток уміння застосовувати здобути знання на практиці; · виховання творчих якостей особистості. Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.     Детальніше >>

Практична робота 2. Вказівки до малювання графічних примітивів

 
Мета: закріпити вміння та навички учнів щодо використання основних вказівок малювання графічних примітивів при створенні малюнків; розвивати вміння передавати свої знання іншим людям та використовувати набуті знання на практиці; виховувати сучасну інформаційно-компетентну людину. Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Вставлення графічних об'єктів та малюнків у текст

 
Мета: · поширити знання учнів щодо можливостей графічного редактора для роботи з текстами, графічними об’єктами, їх перетворення; · розвивати практичні вміння використання набутих знань для створення графічних зображень; · виховувати естетично розвинуту людину. Тип уроку: комбінований.     Детальніше >>

Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

 
Мета: · формувати навички вводу числової, формульної та текстової інформації за допомогою програми опрацювання електронних таблиць; · повторити і закріпити засвоєні на попередньому уроці уміння та навичок щодо використання основних понять ЕТ; · розвивати вміння порівняння, аналізу та синтезу отриманих знань, навичок застосовувати їх на практиці; · виховувати інформаційно компетентну людину. Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.     Детальніше >>

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

 
Мета: · знайомство з поняттями «система штучного інтелекту», «інформаційно-пошукова система», «експертна система», їх особливостями; · розвиток уявлень учнів про можливості сучасної обчислювальної техніки, досягнення науково-технічного прогресу; · виховувати особистість, здатну навчатись та самостійно здобувати інформацію, аналізувати її. Тип уроку: комбінований, урок-конференція.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

 
Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми «Бази даних. Системи управління базами даних». Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Основні галузі застосування комп'ютерів

 
Мета: · ознайомити з історією обчислювальної техніки, основними характеристиками всіх поколінь ЕОМ, показати основні галузі застосування ПК; · розвивати логічне мислення, пам’ять, серйозне ставлення до навчального процесу; · виховувати патріотичні риси особистості, гордість за вчених нашої країни.     Детальніше >>

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Види модемів та їх функції

 
Мета: · ознайомити учнів із основними пристроями введення та виведення інформації, пояснити основні їх типи та відмінності; · розвивати вміння й навички роботи з клавіатурою та основними групами клавіш; · виховувати культуру користування ПК.     Детальніше >>

Пам'ять комп'ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувані, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процес

 
Мета: · ознайомити учнів із зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями ПК та принципами їх роботи. Вивчити види дисків та їх характеристики; · закріпити навички роботи учнів з клавіатурою ПК; перевірити та оцінити уміння учнів працювати з клавіатурою, швидкість та ефективність набирання символів; · розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з клавіатурою, логічне мислення, пам’ять; · виховувати уміння проводити об’єктивну самооцінку, самостійність та відповідальність.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5 » » Кінець