Всьго матеріалів Історія України : 37


« « 1  -  2 » » Кінець

Здобуття Україною незалежності

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій періоду боротьби за незалежність України; характеризувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію в України в 1990—1991 рр.; описувати основні події, пов’язані з боротьбою за незалежність України; називати причини, наслідки і значення проголошення незалежності Україною. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Соціально-економічне становище в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: аналізувати явища суспільного життя, визначати причини та наслідки реформ; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Опозиційний рух в Україні в середині 60-х — на початку 80-х рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: характеризувати особливості опозиційного руху 60– 70 х рр.; порівнювати основні вимоги першої та другої хвиль дисидентського руху. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Державотворчі процеси в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати та описувати становище в Україні після розпаду СРСР; порівнювати процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначати спільне та особливе; характеризувати й пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.; визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; висловлювати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси періоду розбудови незалежної держави в Україні, встановлювати зв’язок між ними та особливостями політичного та економічного життя. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Екологічні проблеми початку ХХІ ст. (інтегрований урок з історії України, географії, біології, екології)

 
Очікувані результати Після цього уроку усні зможуть: характеризувати стан навколишнього середовища; визначати суть проблеми охорони довкілля в Україні; називати глобальні екологічні небезпеки в Україні та пропонувати шляхи їх подолання; розвинути навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Розробка бінарного уроку з історії України На тему «Культура України в роки Другої світової війни.»

 
Виконала: вчитель історії Соколівського НВК ім. О. Яроша Обозна М.Г.     Детальніше >>

Вступний урок до курсу «Історія України» 11 клас

 
Очікувані результати Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та Україна

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій початкового етапу Другої світової й визначати власну позицію; показувати на карті напрямки наступу німецьких військ та місця основних бойових дій літа–осені 1941 р. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Початок Великої Вітчизняної війни

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність та основні етапи подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України; показувати на карті місця основних воєнних подій; на основі різних джерел інформації описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору щодо оцінок начального етапу Великої Вітчизняної війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Окупаційний режим в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати суть окупаційного режиму в Україні; характеризувати життя населення в умовах окупації; на основі різних джерел інформації: порівнювати ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях; описувати повсякденне життя людей та визначати зміни, пов’язані з війною; порівнювати різні точки зору щодо подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну позицію. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Рух Опору в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: спираючись на карту та інші джерела інформації, показувати на карті території, де відбувались події Другої світової та Великої Вітчизняної війн і розгортався Рух Опору; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; характеризувати та порівнювати діяльність національного та партизанського антифашистських рухів, давати їм власну оцінку; порівнювати різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, давати їм власну оцінку; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Початок визволення України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн; спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати воєнно-політичні події на території України 1943 р.; показувати на карті території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної війн у зазначений період; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці, стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначати власну позицію. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Україна на завершальному етапі війни

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій завершального етапу Великої Вітчизняної війни. Спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати події завершального етапу війни; показувати на карті території, де відбувались воєнні події; характеризувати досягнення української культури в роки Другої світової війни; давати характеристику діяльності провідних діячів культури; розвинути навички дослідницької роботи, роботи з джерелами інформації, проектної діяльності, вміння готувати мультимедійні презентації; визначати, який вплив мала культура на перебіг подій війни; на основі різних джерел інформації: описувати героїчні події Великої Вітчизняної війни; складати характеристики та політичні портрети видатних українських полководців та героїв війни; порівнювати різні точки зору, що існують в історичній науці, стосовно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та визначає власну позицію; розповідати про ціну перемоги та висловлювати особисту позицію щодо ролі війн у житті людства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Україна в період повоєнної відбудови

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду, пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР, зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку; визначати умови та особливості відбудовчих процесів в Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з відбудовчими процесами. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Радянізація західних областей України

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду; пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості; на основі різних джерел інформації: розповідати про життя населення західних областей, опір радянській владі; порівнювати першу та другу хвилі радянізації західних областей; характеризувати протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України; зіставляти різні точки зору щодо цього питання та давати їм власну оцінку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Культурне життя в Україні

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: характеризувати досягнення української культури у післявоєнний період; давати характеристику діяльності провідних діячів культури; розвинути навички дослідницької роботи, навички роботи з джерелами інформації, проектної діяльності, вміння робити мультимедійні презентації; визначати зв’язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовнісь подій Другої світової війни та періоду відбудови України; сприраючись на карти та інші джерела інформації, характеризувати події війни, показувати місця бойових дій та об’єкти відбудови; давати оцінку діяльності політичних діячів. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.     Детальніше >>

Внутрішньополітичне становище в Україні в 1953–1964 рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації: описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства; зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм власну оцінку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>

Урок узагальнення

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.; описувати прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляти різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та давати їм особисту оцінку; визначати сутність і значення дисидентського руху; описувати повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процессами лібералізації суспільства; аналізувати явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ; характеризувати основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство; визначати зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя. Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.     Детальніше >>

Соціально-економічне та внутрішньополітичне становище в Україні в першій половині 50-х рр.

 
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: на основі різних джерел інформації характеризувати внутрішньополітичне та соціально- економічне становище України на початку 50-х років XX ст. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець