Всьго матеріалів Математика : 201


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець

Перпендикулярні прямі

 
Мета: закріпити знання учнів про поняття перпендикулярних пря¬мих та їх властивості; відпрацювати навички розпізнавати та будувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця та застосовувати ці на-вички під час розв'язування завдань творчого характеру (на просторову уяву); повторити властивість вимірювання кутів, розв'язання задач та складання рівнянь.     Детальніше >>

Округлення натуральних чисел. Правило округлення

 
Мета: Ознайомлення учнів з поняттям округлення чисел до десятків, сотень, тисяч і т. д. Введення правила округлення. Формування вміння округлювати числа до одиниць вказаного розряду. Розвиток у учнів логічного мислення, пам'яті, швидкості реакції, кмітливості.     Детальніше >>

Скорочення звичайних дробів

 
Мета: закріпити знання учнів про скорочення дробів та спосіб за¬стосування цих знань для розв'язування вправ на скорочення дробів; вдосконалювати вміння учнів виконувати скорочення дробів у ком¬плексі з іншими, вивченими раніше перетвореннями звичайних дробів.     Детальніше >>

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

 
Мета: Засвоєння учнями правил переставної, сполучної та розподільної властивостей множення та їх застосу¬вання; формування навичок використання розподіль¬ної властивості для обчислень.     Детальніше >>

Властивості степеня з цілим від'ємним показником

 
Мета: вивчити властивості степеня з цілим від'ємним показником та сформувати вміння використовувати їх для розв'язування вправ на обчислення значень числових виразів і перетворень виразів зі змінними.     Детальніше >>

Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9

 
відпрацювати навички використання ознак подільності і по¬нять уроку №1 для виконання завдань, що передбачають означення подільності чисел.     Детальніше >>

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки

 
повторити й систематизувати знання, які учні мають з 5 класу про перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки; доповнити ці відо¬мості уявленням про нескінченні періодичні дроби та ознакою дробу, що його можна записати скінченним десятковим дробом; сформувати вміння записувати дробове число у вигляді десяткового (періодичного) дробу.     Детальніше >>

Порівняння раціональних чисел.

 
Мета: відпрацювати навички порівняння раціональних чисел у ком¬плексі із набутими раніше навичками (з теми про додатні і від'ємні числа).     Детальніше >>

Властивості множення раціональних чисел

 
Мета: повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдоско¬налити вміння виконувати множення раціональних чисел (використо¬вуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні)     Детальніше >>

Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

 
Мета: домогтися засвоєння учнями термінології, вивченої на попе¬редньому уроці, та засвоєння змісту алгоритму знаходження значень змінної, при яких даний раціональний дріб дорівнює нулю; сформу¬вати вміння застосовувати вивчений алгоритм для розв'язування вправ, що передбачають знаходження значень змінних, при яких зна¬чення поданого раціонального дробу дорівнює нулю; вдосконалити вміння, формування яких було розпочато на попередньому уроці.     Детальніше >>

Тотожні перетворення раціональних виразів

 
Мета: закріпити знання учнів про загальну схему дій під час пере¬творення раціонального виразу на раціональний дріб; доповнити знан¬ня учнів деякими спеціальними видами перетворень раціональних ви¬разів (способи перетворення відношення двох дробових виразів, способи перетворення раціональних виразів із застосуванням власти¬востей арифметичних дій); удосконалювати вміння учнів виконувати тотожні перетворення раціональних виразів за загальною схемою та із застосуванням спеціальних способів перетворень.     Детальніше >>

Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»

 
Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Степінь з цілим від'єм¬ним показником. Стандартний вигляд числа».     Детальніше >>

Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять «квадратний корінь з числа», «означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа» та розуміння співвідношення між цими поняттями;     Детальніше >>

Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня.

 
Мета: повторити та узагальнити знання учнів щодо способу розв'я¬зання рівняння виду х2 = а (записати алгоритм розв'язання рівняння із використанням знань учнів про арифметичний квадратний корінь з невід'ємного числа); використовуючи означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа, сформулювати основну тотожність для квадратного кореня; формувати вміння з використанням запи¬саного алгоритму розв'язувати рівняння виду х2 = а, а також рівняння, що зводяться до таких шляхом рівносильних перетворень; використову¬вати записану тотожність для квадратного кореня для більш раціональ¬ного обчислення значень числових виразів, що містять квадратний корінь.     Детальніше >>

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу.

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту та схеми доведення властивостей добування арифметичного квадратного кореня з добутку та відношення двох раціональних виразів; сформувати в учнів уміння відтворювати зміст вивчених властивостей, застосовувати їх для пере¬творення квадратного кореня з добутку (відношення виразів) у добу¬ток (відношення квадратних коренів), а також навпаки - для перетворення добутку (відношення) квадратних коренів у квадратний корінь з добутку (відношення).     Детальніше >>

Найбільший спільний дільник кількох чисел

 
на основі знань про дільник числа сформувати поняття учнів про спільний дільник двох (трьох і т. д.) чисел і найбільший спільний дільник, а також розглянути алгоритм знаходження НСД кількох чисел; сформувати початкові вміння учнів виконувати базові завдання, що пе¬редбачають використання алгоритму знаходження НСД.     Детальніше >>

Розв'язування задач

 
розширити систему знань учнів про означення і способи зна¬ходження НСД і НСК кількох чисел корисними властивостями НСД і НСК кількох чисел і вдосконалювати вміння знаходити НСД і НСК у різних випадках.     Детальніше >>

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів

 
Мета: доповнити знання учнів правилом порівняння дробів з різни¬ми знаменниками; систематизувати вивчений з приводу порівняння дробів матеріал, завершити формування вмінь знаходити НСЗ і зводити дроби до найменшого спільного знаменника.     Детальніше >>

Розв'язування рівнянь і задач

 
Мета: вдосконалити вміння виконувати додавання і віднімання дро¬бів і мішаних чисел з різними знаменниками із використанням розібра¬них на попередньому уроці прийомів на основі розв'язування рівнянь і задач.     Детальніше >>

Взаємно обернені числа

 
Мета: ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і до¬могтися його засвоєння; виробляти вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число, обернене до даного.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець