Всьго матеріалів Математика : 201


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець

Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

 
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (відсотками); повторити алгорит¬ми розв'язування інших задач на ділення; виробляти вміння розв'язу¬вати задачі на застосування названих алгоритмів.     Детальніше >>

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

 
Мета: Засвоєння учнями правил переставної, сполучної та розподільної властивостей множення та їх застосу¬вання; формування навичок використання розподіль¬ної властивості для обчислень.     Детальніше >>

Взаємно обернені числа

 
Мета: ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і до¬могтися його засвоєння; виробляти вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число, обернене до даного.     Детальніше >>

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки

 
повторити й систематизувати знання, які учні мають з 5 класу про перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки; доповнити ці відо¬мості уявленням про нескінченні періодичні дроби та ознакою дробу, що його можна записати скінченним десятковим дробом; сформувати вміння записувати дробове число у вигляді десяткового (періодичного) дробу.     Детальніше >>

Множення звичайних дробів

 
Мета: на основі сформованих на попередньому уроці знань і вироб¬лених умінь виконувати множення звичайних дробів; сформувати уяв¬лення і виробити відповідні вміння виконувати множення натурального числа на звичайний дріб та множення мішаних чисел.     Детальніше >>

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота№2

 
Мета: Систематизація і поглиблення знань учнів шляхом розв'язування задач. Перевірка якості засвоєння основних моментів теми шляхом проведення само¬стійної роботи № 2. Розвиток логічного мислення, набуття навичок швидкої усної лічби. Виховання культури писемного математичного мовлення.     Детальніше >>

Ділення звичайних дробів

 
Мета: закріпити знання алгоритму знаходження частки звичайних дробів, а також поширити його застосування на випадки ділення як міша¬них чисел так ділення у разі, коли один з компонентів — натуральне число.     Детальніше >>

Ділення звичайних дробів

 
Мета: відпрацювати навички виконання всіх арифметичних дій зі звичайними дробами; діагностику засвоєних знань і вмінь.     Детальніше >>

Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять пропорція, чле¬ни пропорції, основна властивість пропорції та виробити вміння засто¬совувати ці поняття під час розв'язування типових завдань, що передба¬чають їх застосування.     Детальніше >>

Тотожні перетворення раціональних виразів

 
Мета: закріпити знання учнів про загальну схему дій під час пере¬творення раціонального виразу на раціональний дріб; доповнити знан¬ня учнів деякими спеціальними видами перетворень раціональних ви¬разів (способи перетворення відношення двох дробових виразів, способи перетворення раціональних виразів із застосуванням власти¬востей арифметичних дій); удосконалювати вміння учнів виконувати тотожні перетворення раціональних виразів за загальною схемою та із застосуванням спеціальних способів перетворень.     Детальніше >>

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

 
повторити відомості про звичайні дроби, набуті в 5 класі (зміст чисельника і знаменника звичайного дробу, запис, читання; дріб як ча¬стка; порівняння [додавання і віднімання дробів з однаковими знаменни¬ками], види дробів: правильний і неправильний; запис неправильного дробу і мішане число і т. ін.); сформувати в учнів уявлення про рівність дробів (з однаковими знаменниками).     Детальніше >>

Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів

 
Мета: відпрацювати навички зведення дробів до НСЗ та використати ці вміння учнів для розв'язування вправ, що передбачають порівняння дробів.     Детальніше >>

Розв'язування задач на всі дії з дробами

 
Мета: систематизувати знання, набуті в ході вивчення теми «Дії зі звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами.     Детальніше >>

Стовпчасті діаграми

 
Мета: ознайомити учнів із лінійними діаграмами; навчити їх «чита¬ти» та будувати стовпчасті діаграми, що відповідають умовам задачі.     Детальніше >>

Модуль раціонального числа

 
Мета: сформувати уявлення учнів про геометричний зміст поняття «мо¬дуль числа»; виробити вміння читати, записувати вирази, що містять модуль, а також знаходити значення виразів, що містять числа під знаком модуля.     Детальніше >>

Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел

 
Мета: перевірити якість та рівень знань і вмінь учнів, здобутих у ході вивчення теми.     Детальніше >>

Письмове ділення. Правило ділення. Ділення з остачею.

 
Мета: Розгляд правил і алгоритмів письмового ділення; формування знань і навичок виконання ділення багатоцифрових чисел.     Детальніше >>

Скорочення звичайних дробів

 
Мета: закріпити знання учнів про скорочення дробів та спосіб за¬стосування цих знань для розв'язування вправ на скорочення дробів; вдосконалювати вміння учнів виконувати скорочення дробів у ком¬плексі з іншими, вивченими раніше перетвореннями звичайних дробів.     Детальніше >>

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 
Мета: на основі вмінь додавати й віднімати дроби з однаковими зна¬менниками та зводити дроби до НСЗ, сформувати уявлення про алго¬ритм додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, розпочати роботу з формування вмінь використовувати названі алгоритми (у най¬простіших випадках)     Детальніше >>

Ділення звичайних дробів

 
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму ділення дробів; фор¬мування вміння замінювати ділення дробів множенням; відпрацювати навички роботи із дробовими виразами     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець