Всьго матеріалів Математика : 201


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець

Додатні і від'ємні числа. Число 0.

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять «додатні числа», «від'ємні числа», а також виробити вміння відрізняти ці види чисел і ви¬конувати прості вправи, що передбачають таку класифікацію.     Детальніше >>

Цілі числа, раціональні числа.

 
Мета: узагальнити і систематизувати відомості учнів про види чисел; домогтися засвоєння поняття «ціле число», «раціональне число» і зв'я¬зок між ними; навчити класифікувати числа.     Детальніше >>

Координатна пряма.

 
Мета: сформувати уявлення про зміст поняття координатна пряма, координата точки і виробити вміння за готовими рисунками визначати координати вказаних точок та будувати на координатній прямій точки із вказаними координатами.     Детальніше >>

Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

 
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (відсотками); повторити алгорит¬ми розв'язування інших задач на ділення; виробляти вміння розв'язу¬вати задачі на застосування названих алгоритмів.     Детальніше >>

Відсоткове відношення двох чисел

 
Мета: сформувати уявлення про зміст поняття відсоткове відношен¬ня двох чисел та виробити вміння знаходити відсоткове відношення двох чисел та розв'язувати задачі, що передбачають цю дію.     Детальніше >>

Взаємно обернені числа

 
Мета: ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і до¬могтися його засвоєння; виробляти вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число, обернене до даного.     Детальніше >>

Розкриття дужок.

 
Мета: основуючись на відомих учням властивостях додавання раціо¬нальних чисел, сформулювати правила розкриття дужок та виробити вміння застосовувати ці правила для розв'язування вправ на обчислення та спрощення виразів.     Детальніше >>

Множення звичайних дробів

 
Мета: на основі сформованих на попередньому уроці знань і вироб¬лених умінь виконувати множення звичайних дробів; сформувати уяв¬лення і виробити відповідні вміння виконувати множення натурального числа на звичайний дріб та множення мішаних чисел.     Детальніше >>

Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності

 
Мета: спираючись на сформовані уявлення про зміст поняття «ви¬падкова подія» та про порівняння шансів випадкових подій, сформувати уявлення про ймовірність випадкової події як про число, яке показує, в якій з випадкових подій більше шансів для настання; спираючись на означення, навчити учнів обчислювати ймовірність випадкових подій за класичним означенням у найпростіших задачах.     Детальніше >>

Ймовірність випадкової події. Коло, круг. Стовпчасті і кругові діаграми

 
Мета: підготовка до тематичної контрольної роботи.     Детальніше >>

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

 
Мета: Засвоєння учнями правил переставної, сполучної та розподільної властивостей множення та їх застосу¬вання; формування навичок використання розподіль¬ної властивості для обчислень.     Детальніше >>

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 
Мета: на основі вмінь додавати й віднімати дроби з однаковими зна¬менниками та зводити дроби до НСЗ, сформувати уявлення про алго¬ритм додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, розпочати роботу з формування вмінь використовувати названі алгоритми (у най¬простіших випадках)     Детальніше >>

Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять пропорція, чле¬ни пропорції, основна властивість пропорції та виробити вміння засто¬совувати ці поняття під час розв'язування типових завдань, що передба¬чають їх застосування.     Детальніше >>

Рівняння. Основна властивість рівняння.

 
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про зміст поняття «рівняння» та пов'язаних з ним понять і способи розв'язання рівнянь, що відомі учням з початкової школи та 5 класу; сформувати уявлення про основні види рівносильних перетворень лінійних рівнянь з однією змінною (на інтуїтивному рівні); розпочати роботу з вироблення вмінь виконувати основні рівносильні перетворення рівнянь для їх розв'я¬зування.     Детальніше >>

Округлення натуральних чисел. Правило округлення

 
Мета: Ознайомлення учнів з поняттям округлення чисел до десятків, сотень, тисяч і т. д. Введення правила округлення. Формування вміння округлювати числа до одиниць вказаного розряду. Розвиток у учнів логічного мислення, пам'яті, швидкості реакції, кмітливості.     Детальніше >>

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки

 
повторити й систематизувати знання, які учні мають з 5 класу про перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки; доповнити ці відо¬мості уявленням про нескінченні періодичні дроби та ознакою дробу, що його можна записати скінченним десятковим дробом; сформувати вміння записувати дробове число у вигляді десяткового (періодичного) дробу.     Детальніше >>

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання.

 
Мета: доповнити уявлення учнів властивостями віднімання; відпра¬цювати навички замінювати віднімання додаванням і знаходити значен¬ня утворених сум.     Детальніше >>

Множення двох раціональних чисел з різними знаками.

 
Мета: сформувати уявлення про зміст дії множення двох раціональ¬них чисел з різними знаками та виробити вміння використовувати цей алгоритм для обчислення значень виразів.     Детальніше >>

Властивості множення раціональних чисел

 
Мета: повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдоско¬налити вміння виконувати множення раціональних чисел (використо¬вуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні)     Детальніше >>

Перпендикулярні прямі

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття «перпендику¬лярні прямі» та спосіб їх позначення; виробити вміння розпізнавати перпендикулярні прямі на рисунку та будувати з допомогою косинця пряму, перпендикулярну до даної, що проходить через точку: а) на пря¬мій; б) поза прямою.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець