Всьго матеріалів Математика : 201


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець

Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

 
Мета: використовуючи знання про способи використання розпо¬дільної властивості множення, виробити вміння: а) знаходити подібні доданки та визначати з алгебраїчної суми їх коефіцієнти; б) виконувати зведення подібних доданків.     Детальніше >>

Множення та ділення раціональних чисел

 
підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи     Детальніше >>

Розкриття дужок.

 
Мета: основуючись на відомих учням властивостях додавання раціо¬нальних чисел, сформулювати правила розкриття дужок та виробити вміння застосовувати ці правила для розв'язування вправ на обчислення та спрощення виразів.     Детальніше >>

Розподільна властивість множення

 
Мета: повторити розглянуті в 5 класі способи запису та застосування розподільної властивості множення та поширити її на множення раціо-нальних чисел.     Детальніше >>

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту правила та алгоритму додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменни¬ками та схеми доведення цього правила; сформувати вміння відтворю¬вати вивчені правила та алгоритми, а також виконувати дії відповідно до вивчених правил та алгоритмів для виконання додавання і відніман¬ня раціональних дробів з однаковими знаменниками.     Детальніше >>

Множення і ділення раціональних чисел.

 
Мета: встановити рівень засвоєння програмних знань та вмінь, на¬бутих учнями протягом вивчення теми «Множення та ділення раціо¬нальних чисел».     Детальніше >>

Рівняння. Основна властивість рівняння.

 
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про зміст поняття «рівняння» та пов'язаних з ним понять і способи розв'язання рівнянь, що відомі учням з початкової школи та 5 класу; сформувати уявлення про основні види рівносильних перетворень лінійних рівнянь з однією змінною (на інтуїтивному рівні); розпочати роботу з вироблення вмінь виконувати основні рівносильні перетворення рівнянь для їх розв'я¬зування.     Детальніше >>

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання.

 
Мета: доповнити уявлення учнів властивостями віднімання; відпра¬цювати навички замінювати віднімання додаванням і знаходити значен¬ня утворених сум.     Детальніше >>

Множення раціональних чисел з однаковими знаками.

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст дії множення раціональ¬них чисел з однаковими знаками, закріпити знання відповідного алго¬ритму, виробити вміння його застосування під час обчислень.     Детальніше >>

Властивості множення раціональних чисел

 
Мета: повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдоско¬налити вміння виконувати множення раціональних чисел (використо¬вуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні)     Детальніше >>

Ділення раціональних чисел

 
ознайомити учнів з деякими властивостями ділення по відно¬шенню до множення та додавання раціональних чисел, вдосконалити вміння використовувати сумісні арифметичні дії із раціональними чис¬лами; здійснити діагностику засвоєних знань та вироблених у ході ви¬вчення теми «Ділення» вмінь.     Детальніше >>

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту основної властивості раціонального дробу, понять скорочення дробу та правила знаків; сформувати вміння відтворювати зміст названих понять та використо¬вувати вивчені поняття для розв'язування вправ на скорочення раціо¬нальних дробів та перетворення їх за допомогою правила знаків.     Детальніше >>

Функція y=k/x, її властивості і графік

 
Мета: закріпити знання учнів щодо означення й основних власти¬востей функції та її графіка     Детальніше >>

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

 
Мета: закріпити знання змісту властивостей арифметичного квад¬ратного кореня з добутку, частки та степеня; відпрацювати вміння учнів застосовувати вивчені властивості для виконання обчислень зна¬чення числових виразів, що містять квадратний корінь, а також для пе-ретворення виразів зі змінними.     Детальніше >>

Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

 
Мета: домогтися засвоєння учнями алгоритму розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (відсотками); повторити алгорит¬ми розв'язування інших задач на ділення; виробляти вміння розв'язу¬вати задачі на застосування названих алгоритмів.     Детальніше >>

Додатні і від'ємні числа. Число 0.

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять «додатні числа», «від'ємні числа», а також виробити вміння відрізняти ці види чисел і ви¬конувати прості вправи, що передбачають таку класифікацію.     Детальніше >>

Порівняння раціональних чисел.

 
Мета: відпрацювати навички порівняння раціональних чисел у ком¬плексі із набутими раніше навичками (з теми про додатні і від'ємні числа).     Детальніше >>

Розкриття дужок.

 
відпрацювати навички застосування вивчених правил для розв'я¬зування завдань, що передбачають як розкриття дужок, так і заключення кількох доданків у дужки; вдосконалювати вміння обчислювати значен¬ня та спрощувати алгебраїчні суми.     Детальніше >>

Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною

 
Мета: закріпити знання учнів про властивості рівносильності рів¬нянь та способи їх застосування для розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною; вдосконалити вміння учнів розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною з використанням зазначених вище знань.     Детальніше >>

Перпендикулярні прямі

 
Мета: закріпити знання учнів про поняття перпендикулярних пря¬мих та їх властивості; відпрацювати навички розпізнавати та будувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця та застосовувати ці на-вички під час розв'язування завдань творчого характеру (на просторову уяву); повторити властивість вимірювання кутів, розв'язання задач та складання рівнянь.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець