Всьго матеріалів Математика : 201


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець

Властивості множення раціональних чисел

 
Мета: повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдоско¬налити вміння виконувати множення раціональних чисел (використо¬вуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні)     Детальніше >>

Графіки залежності між величинами

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити робо¬ту з вироблення вмінь будувати графіки залежності за даними таблиці відповідних значень величин, а також умінь «читати» побудовані гра-фіки залежностей; відпрацювати обчислювальні навички учнів.     Детальніше >>

Координатна площина. Графіки залежності

 
Мета: вдосконалити вміння учнів, вироблені в ході вивчення теми шляхом розв'язування задач підвищеної складності; відпрацьовувати обчислювальні навички.     Детальніше >>

Ділення звичайних дробів

 
Мета: відпрацювати навички виконання всіх арифметичних дій зі звичайними дробами; діагностику засвоєних знань і вмінь.     Детальніше >>

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми.

 
Мета: Вивчення дії віднімання, компонент віднімання. Формування навичок віднімання суми від числа і числа від суми.     Детальніше >>

Відношення і пропорції

 
Мета: перевірити рівень засвоєних знань і набутих умінь з теми.     Детальніше >>

Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій.

 
Мета: поглибити знання учнів про властивості модуля раціонально¬го числа та відпрацювати навички застосування означення та властивос¬тей модуля для розв'язування рівнянь та нерівностей.     Детальніше >>

Множення раціональних чисел з однаковими знаками.

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст дії множення раціональ¬них чисел з однаковими знаками, закріпити знання відповідного алго¬ритму, виробити вміння його застосування під час обчислень.     Детальніше >>

Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

 
домогтися засвоєння учнями змісту понять: цілий вираз, дробовий вираз, раціональний вираз, раціональний дріб, допустимі значення змінної у виразі; сформувати в учнів уміння виділяти названі види виразів серед запропонованих виразів зі змінними, а також вико¬нувати дії, що мають на меті знаходження ОДЗ дробового виразу.     Детальніше >>

Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа.

 
Мета: систематизувати, узагальнити знання учнів щодо поняття числа та видів чисел, сформувати уявлення про множину дійсних чи¬сел; сформувати вміння учнів відтворювати означення та властивості видів чисел, вивчених на уроці, виконувати найпростіші дії з дійсними числами (зокрема порівняння), використовувати вивчені властивості та означення для розв'язування задач на класифікацію чисел та дове¬дення того факту, що дане число є числом певного виду, знаходити на¬ближені значення квадратних коренів із чисел за чотиризначними ма¬тематичними таблицями.     Детальніше >>

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

 
Мета: закріпити знання змісту властивостей арифметичного квад¬ратного кореня з добутку, частки та степеня; відпрацювати вміння учнів застосовувати вивчені властивості для виконання обчислень зна¬чення числових виразів, що містять квадратний корінь, а також для пе-ретворення виразів зі змінними.     Детальніше >>

Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники

 
повторити знання учнів про степінь натурального числа з на¬туральним показником, здобутих у 5 класі, і сформувати вміння викори¬стовувати алгоритм розкладання складених чисел на прості множники.     Детальніше >>

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу

 
повторити відомості про звичайні дроби, набуті в 5 класі (зміст чисельника і знаменника звичайного дробу, запис, читання; дріб як ча¬стка; порівняння [додавання і віднімання дробів з однаковими знаменни¬ками], види дробів: правильний і неправильний; запис неправильного дробу і мішане число і т. ін.); сформувати в учнів уявлення про рівність дробів (з однаковими знаменниками).     Детальніше >>

Розв'язування рівнянь і задач

 
Мета: вдосконалити вміння виконувати додавання і віднімання дро¬бів і мішаних чисел з різними знаменниками із використанням розібра¬них на попередньому уроці прийомів на основі розв'язування рівнянь і задач.     Детальніше >>

Взаємно обернені числа

 
Мета: ознайомити учнів із поняттям «взаємно обернені числа» і до¬могтися його засвоєння; виробляти вміння перевіряти чи, є дані два числа взаємно оберненими, знаходити число, обернене до даного.     Детальніше >>

Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів

 
Мета: вдосконалити знання учнів про способи порівняння імовірно¬стей випадкових подій, доповнивши їх знаннями методу відшукування імовірності подій перебором варіантів.     Детальніше >>

Стовпчасті діаграми

 
Мета: ознайомити учнів із лінійними діаграмами; навчити їх «чита¬ти» та будувати стовпчасті діаграми, що відповідають умовам задачі.     Детальніше >>

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання.

 
Мета: доповнити уявлення учнів властивостями віднімання; відпра¬цювати навички замінювати віднімання додаванням і знаходити значен¬ня утворених сум.     Детальніше >>

Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

 
Мета: використовуючи знання про способи використання розпо¬дільної властивості множення, виробити вміння: а) знаходити подібні доданки та визначати з алгебраїчної суми їх коефіцієнти; б) виконувати зведення подібних доданків.     Детальніше >>

Координатна площина

 
Мета: закріпити знання змісту основних понять теми; виробити вміння будувати точки із заданими координатами та розв'язувати задачі, що передбачають застосування цих умінь.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 » » Кінець