Головна сторінкаКонспекти уроків → Українська література

Всьго матеріалів Українська література : 44


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 
Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за¬кріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; вихо¬вувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

 
продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираю¬чи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережен¬ня, творчо мислити, робити відповідні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття обов’язку, відданості своєму народові, справі, любов до вітчизни, рідного народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

«ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

 
Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охаракте¬ризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний мате¬ріал; виховувати почуття поваги до Святого Пись¬ма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього.     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стис¬ло охарактеризувати головних героїв твору; розви¬вати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно вислов¬лювати власні думки, спостереження, робити ви¬сновки; виховувати повагу до творчості митця рід¬ного краю, високі почуття любові до людей, приро¬ди, бажання допомогти ближньому.     Детальніше >>

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. С. ВАСИЛЬЧЕНКО «ОЛИВ’ЯНИЙ ПЕРСТЕНЬ»

 
поглибити знання учнів про життя і творчість С. Васильчен¬ ка, ознайомитися з його повістю «Олив’яний перстень», опра¬цювати зміст твору, з’ясувати його ідейно-тематичне спряму¬вання; залучати учнів до читання художніх творів самостійно і під керівництвом учителя; розвивати пам’ять, увагу, вміння виразно читати, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально викорис¬товувати навчальний час; виховувати в учнів почуття поша¬ни, поваги до творчості С. Васильченка, творів української літератури; порядність, доброту, чесність, любов до праці.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

 
опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ та ІУ розділів пові¬ сті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників; розвивати логічне та творче мислення, увагу, спостережливість, вмін¬ня узагальнювати і робити ґрунтовні висновки, виразно чи¬тати прозовий твір; формувати кругозір, світогляд; вихову¬вати почуття любові до рідного краю, творчості І. Франка, почуття гордості за наших предків, які мужньо обороняли руські землі від зовнішніх ворогів; зацікавлювати учнів на¬шим історичним минулим.     Детальніше >>

Т. ШЕВЧЕНКО «ТОПОЛЯ». РОМАНТИЧНА ІДЕЯ НЕЗНИЩЕННОСТІ СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ, КРАСИ, ВІРНОСТІ

 
продовжити знайомити школярів з творчістю видатного Кобзаря, зосередивши увагу на його романтичному творі «Тополя»; визначити його ідейно-тематичну спрямованість, проаналізувати казково-фантастичні мотиви, художні за¬соби, внутрішній світ героїв; розвивати активний словник школярів, увагу, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, формувати кругозір, світогляд; виховувати в учнів любов до рідної літератури; повагу до творчості Т. Г. Шевченка; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 
Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром фольклору, з’ясувати її тематичні та стильові особливості, сюжет, героїв та класифікацію; розви¬вати культуру зв’язного мовлення, логічне мислен¬ня, увагу, пам’ять, уміння висловлювати суджен¬ня про баладу; узагальнювати, систематизувати, робити висновки, формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості; культурної спадщини рідного краю; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

 
Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури Ренесансу і бароко; з’ясувати роль пра¬вославних братств, Острозької та Києво-Могилян- ської академій у розвитку української культури; знати про перші друковані книги; ознайомити шко¬лярів з І. Вишенським — мислителем, богословом, полемістом; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння вести діалог, у полеміці доводити власну думку, аналізу¬вати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України, вітчизня¬ної культури, І. Вишенського — видатного митця слова.     Детальніше >>

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. «ІСТОРІЯ РУСІВ»

 
Мета: ознайомити школярів з історично-мемуарною про¬ зою, дати їй загальну характеристику, з’ясувати ідейно-тематичне спрямування, художні особливо¬сті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, кругозір, уміння розповідати з відповід¬ним коментарем, робити висновки; формувати кру¬гозір, світогляд учнів; виховувати патріотизм, по¬вагу до козаків — оборонців України, історичного минулого рідного краю.     Детальніше >>

Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

 
Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спряму¬ванні програмових байок; розвивати вміння аналізу¬вати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; вихо¬вувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості і пам’яті. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ. ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ ТВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ, ЩО УОСОБЛЮЮТЬ САМОДЕРЖАВСТВО, ПАНІВ, ЧИНОВНИКІВ, ДУХОВЕНСТВО

 
Мета: розкрити історію написання поеми І. Котляревського «Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість, пробле¬матику; охарактеризувати героїв твору, що уособлю¬ють самодержавство, панів, чиновників, духовен¬ство; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковува¬ти над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів, прищеплювати любов до рідної мови.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ. РОЛЬ І ФУНКЦІЯ ПІСЕНЬ У ДРАМІ

 
а: охарактеризувати образи п’єси Наталки, Петра, Миколи; з’ясувати роль і функцію пісень у творі; розвива¬ти вміння відстоювати людську гідність, власні прин¬ципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття; робити висновки, узагальнення; виховувати почуття гордості за національну культуру; прищеплювати лю¬бов до театру, інтерес до наслідків особистої праці.     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ

 
Мета: ознайомити школярів з наступним програмовим твором Г. Квітки-Основ’яненка, розкрити його ідей¬но-тематичне спрямування, особливості зображення життя українців за часів Великої Руїни в «Конотоп¬ській відьмі»; розвивати пам’ять, увагу, спостереж¬ливість, культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення; вміння грамотно висловлювати власну думку, робити висновки; виховувати почуття поваги до творчості Г. Квітки, інтерес до читання художньої літератури, історичного минулого рідно¬го краю, наслідків власної праці.     Детальніше >>

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

 
мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва, з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостере¬ження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та історії, до читання художніх книжок.     Детальніше >>

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. А. КАЩЕНКО «НАД КОДАЦЬКИМ ПОРОГОМ»

 
продовжити знайомити школярів з історичним минулим на¬ шого рідного краю, народу на прикладі твору А. Кащенка «Над Кодацьким порогом»; стисло опрацювати відомості про життєвий і творчий шлях письменника; з’ясувати ідей¬но-художній зміст повісті, охарактеризувати його героїв; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережли¬вість, логічне мислення, вміння узагальнювати, порівнюва¬ти, співставляти, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати почуття пошани, поваги до історичних героїв краю, на їх прикладі прище¬плювати школярам любов до Батьківщини, народу.     Детальніше >>

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ПІСЕНЬ. ЧУМАЦЬКА ПІСНЯ «ОЙ У СТЕПУ КРИНИЧЕНЬКА»

 
продовжити знайомити школярів з різновидами народних пісень, їх особливостями і призначенням; проаналізувати чумацьку пісню «Ой у степу криниченька»; активізува¬ти словник учнів; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, естетичні смаки, пам’ять, увагу, спостережливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, судження; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати по¬чуття любові, пошани, поваги до Батьківщини, рідної пісні, мови; прищеплювати інтерес до минулого нашого народу.     Детальніше >>

ТРАГІЧНИЙ І ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ «ОЙ НА ГОРІ ТА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ», «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ», «ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ»

 
ознайомити школярів з особливостями козацьких пісень, з’ясувати їх трагічний і героїчний пафос; проаналізувати програмові пісні про козацтво; розвивати вміння грамот¬но, послідовно висловлювати власні думки, почуття, спо¬стереження, обстоювати їх, наводячи переконливі докази та обґрунтування, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір школярів; виховувати почуття по¬шани, поваги до народної пісні, історичного минулого на¬шої країни; позитивні риси характеру, допитливість; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ», «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ» - «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА»

 
ознайомити школярів з новим для них пісенним жанром — коломийкою, з’ясувати їх особливість, побудову, ритм, про¬аналізувати програмові коломийки, визначивши їх ідейно- тематичне спрямування і призначення; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, уміння грамотно вислов¬лювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд учнів; прищеплювати любов і повагу до народної творчості; виховувати моральність особистості через фор¬мування естетичних смаків.     Детальніше >>

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА РОБОТА ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ЖИТТІ НАРОДУ

 
виконуючи письмову роботу, перевірити знання учнів про народні соціально-побутові пісні, їх особливості і призна¬чення; вміти грамотно висловлювати власні думки щодо ролі народних пісень в житті українців; розвивати творчі здібності школярів, їх пам’ять, логічне мислення, вміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, відпо¬відні обґрунтування; формувати кругозір, світогляд; вихо¬вувати любов до народної пісні, повагу до її творців; при¬щеплювати інтерес до минулого нашого народу, культури рідного краю.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець