Головна сторінкаКонспекти уроків → Українська література

Всьго матеріалів Українська література : 44


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 
Мета: охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з’ясува¬ти причини духовного поневолення нації, особли¬вості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найви¬значніших письменників того часу; ознайомити шко¬лярів з життям і творчістю І. Котляревського; роз¬вивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти, роби¬ти висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально використову¬вати час; виховувати почуття любові, пошани до творчості І. Котляревського; гордості за український народ, його історію, культуру, мову; прищеплювати почуття відповідальності за доручену справу.     Детальніше >>

Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

 
Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спряму¬ванні програмових байок; розвивати вміння аналізу¬вати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; вихо¬вувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості і пам’яті. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.     Детальніше >>

АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. «ЗА СЕСТРОЮ». ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ

 
ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом А. Чай- ковського, розпочати роботу над ідейним змістом твору «За сестрою» (І, ІІ част.), з’ясувати історію написання повісті; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, вміння грамот¬но висловлювати свої думки, робити ґрунтовні висновки; активізувати словник учнів; формувати кругозір, світогляд; виховувати пізнавальний інтерес до творчості А. Чайков- ського, почуття любові до рідного краю, народу, гордості за свою Батьківщину.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 
Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за¬кріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; вихо¬вувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

СКОВОРОДА. «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ», «ВСЯКОМУ ГОРОДУ НРАВ І ПРАВА, «ОЕ І.ІВЕВТАТЕ»

 
Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю Г. Сковороди; охарактеризувати збірку його поетичних тво¬рів (пісень); розкрити ідейно-художній зміст про¬грамових віршів митця; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, уміння глибоко мислити, надавати власну оцінку, відповідний коментар; раціонально використовувати навчальний час; виховувати шано¬бливе ставлення до культурних надбань вітчизняної літератури XVIII ст.; інтерес до історичного минуло¬го рідного краю, до наслідків власної праці.     Детальніше >>

А. ЧАЙКОВСЬКИЙ «ЗА СЕСТРОЮ». БЛАГОРОДСТВО, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, МУЖНІСТЬ, ВІРНІСТЬ, ЖИТТЄЛЮБСТВО ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ

 
продовжити опрацьовувати зміст твору, зосереджуючи увагу на V, V розділах повісті; дослідити, як на прикладі козаків розкриваються кращі риси характеру українського народу- патріоту; розвивати творче та логічне мислення, увагу, спо¬стережливість, уміння грамотно висловлювати свої думки, враження, робити висновки; раціонально використовува¬ти навчальний час; виховувати почуття поваги до творчос¬ті А. Чайковського, шанобливе ставлення до історичного минулого рідного краю; прищеплювати інтерес до наслід¬ків власної праці, пунктуальність.     Детальніше >>

ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА «ВЛАДИМИР» Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

 
Мета: ознайомити учнів з особливостями шкільної драми, зокрема з твором Ф. Прокоповича «Владимир»; да¬ти уявлення про становлення і розвиток драматур¬гії у давній українській літературі; охарактеризува¬ти вертеп як вид лялькового театрального дійства; розвивати вміння аналізувати, співставляти, виді¬ляти головне, суттєве, робити висновки; формува¬ти кругозір, світогляд школярів; виховувати пова¬гу до історичного минулого народних традицій, що уособлюють вселюдські, вічні цінності; пропагувати вертепні традиції у наш час.     Детальніше >>

«ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

 
Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охаракте¬ризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний мате¬ріал; виховувати почуття поваги до Святого Пись¬ма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього.     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стис¬ло охарактеризувати головних героїв твору; розви¬вати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно вислов¬лювати власні думки, спостереження, робити ви¬сновки; виховувати повагу до творчості митця рід¬ного краю, високі почуття любові до людей, приро¬ди, бажання допомогти ближньому.     Детальніше >>

А. ЧАЙКОВСЬКИЙ «ЗА СЕСТРОЮ». НАПРУЖЕНИЙ ДИНАМІЧНИЙ СЮЖЕТ ГЕРОїКО-РОМАНТИЧНОї ПОВІСТІ

 
продовжити роботу над опрацюванням ідейно-художньо¬ го змісту повісті, зокрема проаналізувати ІІІ, ІУ розділи твору; дослідити і виявити особливості динаміки сюжету «За сестрою»; розвивати творчу уяву, здібності, пам’ять, культуру зв’язного мовлення; збагачувати активний слов¬ник учнів; формувати їх кругозір; виховувати у школярів на прикладі лицарських чеснот героїв твору, почуття па¬тріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, спра¬ведливості.     Детальніше >>

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. «ІСТОРІЯ РУСІВ»

 
Мета: ознайомити школярів з історично-мемуарною про¬ зою, дати їй загальну характеристику, з’ясувати ідейно-тематичне спрямування, художні особливо¬сті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, кругозір, уміння розповідати з відповід¬ним коментарем, робити висновки; формувати кру¬гозір, світогляд учнів; виховувати патріотизм, по¬вагу до козаків — оборонців України, історичного минулого рідного краю.     Детальніше >>

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. К. ПЕРЕЛІСНА «ТРИ ПРАВДИ»

 
продовжити знайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом письменників рідного краю, серед яких — Катерина Перелісна; проаналізувати її твір «Три правди», досліджу¬ючи його проблематику, ідейний зміст; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння логічно мислити, грамот¬но висловлювати власні думки, почуття, спостережливість; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до творчості Катерини Перелісної, митців рідної Харківщи¬ни, почуття любові до художньої літератури; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

Т. ШЕВЧЕНКО. «ЗАПОВІТ» - ТВІР, ЩО ЄДНАЄ МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ

 
ознайомити учнів з твором Т. Шевченка «Заповіт», зробити ідейно-художній аналіз даної поезії; визначити, які факти з життя поета покладені в основу вірша; прослідкувати, як у творі розкривається полум’яна любов автора до України, віра у революційне повалення самодержавства; розвива¬ти в учнів навички виразного читання, культуру зв’язного мовлення, вміння логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати почут¬тя поваги, пошани, любові до рідного краю, його народу; інтерес до наслідків власної праці; прищеплювати пункту¬альність, стійкість, мужність, наполегливість.     Детальніше >>

КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ», «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ» - «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА»

 
ознайомити школярів з новим для них пісенним жанром — коломийкою, з’ясувати їх особливість, побудову, ритм, про¬аналізувати програмові коломийки, визначивши їх ідейно- тематичне спрямування і призначення; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, уміння грамотно вислов¬лювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд учнів; прищеплювати любов і повагу до народної творчості; виховувати моральність особистості через фор¬мування естетичних смаків.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

 
опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ та ІУ розділів пові¬ сті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників; розвивати логічне та творче мислення, увагу, спостережливість, вмін¬ня узагальнювати і робити ґрунтовні висновки, виразно чи¬тати прозовий твір; формувати кругозір, світогляд; вихову¬вати почуття любові до рідного краю, творчості І. Франка, почуття гордості за наших предків, які мужньо обороняли руські землі від зовнішніх ворогів; зацікавлювати учнів на¬шим історичним минулим.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 
Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром фольклору, з’ясувати її тематичні та стильові особливості, сюжет, героїв та класифікацію; розви¬вати культуру зв’язного мовлення, логічне мислен¬ня, увагу, пам’ять, уміння висловлювати суджен¬ня про баладу; узагальнювати, систематизувати, робити висновки, формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості; культурної спадщини рідного краю; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ «ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ», «ПРО МОЙСЕЯ». ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

 
Мета: продовжити знайомити школярів з біблійними ле¬ гендами, навчити переказувати і тлумачити їх; опрацювати десять заповідей зі Святого Письма, визначити їх виховне значення для людини; роз¬вивати культуру спілкування, вміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; збагачувати словник учнів; формувати їх кругозір, світогляд; виховува¬ти пошану й повагу до духовної спадщини народу, доброту, чуйність, працьовитість, скромність, про¬стоту.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ОБРАЗИ ЕНЕЯ, ТРОЯНЦІВ

 
Мета: продовжити розкривати ідейно-художній зміст по¬ еми «Енеїда»; зосередити увагу на характеристиці образів Енея, троянців, з’ясувати їх вчинки, пове¬дінку, наводячи переконливі обґрунтування, при¬клади з твору; розвивати образне і логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння мотивува¬ти власні думки, почуття, грамотно надавати ґрун¬товні висновки, узагальнення; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості І. Котляревського, високі патріотичні почуття, лю¬бов до рідного краю, народу, його традицій.     Детальніше >>

ТРАГІЧНИЙ І ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ «ОЙ НА ГОРІ ТА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ», «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ», «ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ»

 
ознайомити школярів з особливостями козацьких пісень, з’ясувати їх трагічний і героїчний пафос; проаналізувати програмові пісні про козацтво; розвивати вміння грамот¬но, послідовно висловлювати власні думки, почуття, спо¬стереження, обстоювати їх, наводячи переконливі докази та обґрунтування, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір школярів; виховувати почуття по¬шани, поваги до народної пісні, історичного минулого на¬шої країни; позитивні риси характеру, допитливість; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

 
Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури Ренесансу і бароко; з’ясувати роль пра¬вославних братств, Острозької та Києво-Могилян- ської академій у розвитку української культури; знати про перші друковані книги; ознайомити шко¬лярів з І. Вишенським — мислителем, богословом, полемістом; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння вести діалог, у полеміці доводити власну думку, аналізу¬вати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України, вітчизня¬ної культури, І. Вишенського — видатного митця слова.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець