Головна сторінкаКонспекти уроків → Українська література

Всьго матеріалів Українська література : 44


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

ВСТУП. РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ НАЦІЇ. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: з’ясувати роль і місце літератури в житті нації; дослідити розвиток літератури; визначити особливості аналізу твору як в історичному, так і в естетично¬му контекстах; розвивати естетичні читацькі сма¬ки, вміння сприймати тексти художньої літератури та аналізувати його, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати поважне ставлення до національної ху¬дожньої літератури, її митців; прищеплювати лю¬бов до книги як джерела знань.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 
Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за¬кріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; вихо¬вувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

«ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

 
Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охаракте¬ризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний мате¬ріал; виховувати почуття поваги до Святого Пись¬ма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього.     Детальніше >>

ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

 
Мета: ознайомити школярів з особливостями оригінальної літератури княжої Руси-України; надати основні відомості про Нестора Літописця і про виникнення Києво-Печерського монастиря; розвивати логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення учнів, умін¬ня грамотно і послідовно викладати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, надава¬ти відповідний коментар; формувати кругозір; ви-ховувати повагу до історичного минулого України, патріотизм, толерантність.     Детальніше >>

І. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. ФІГУРНІ (КУРЙОЗНІ) ВІРШІ (З РУКОПИСНИХ КНИГ «ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ» І «МЛЕКО»). С. КЛИМОВСЬКИЙ. «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»

 
Мета: стисло ознайомити школярів з особливостями по¬ етичних творів давньої української літератури, зо¬середжуючи увагу на опрацюванні життєвого і твор¬чого шляху І. Величковського і С. Климовського; мати уявлення про фігурний (курйозний вірш); роз¬вивати творчу увагу школярів, їх логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння поясню¬вати ідейно-художні особливості програмових ві¬ршів, коментувати їх зміст; формувати естетичні смаки в учнів; виховувати почуття поваги до твор¬чості поетів давньої української літератури, націо-нальної гідності; прищеплювати інтерес до наслід¬ків власної праці.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» - ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

 
Мета: виявити основні особливості першого драматургіч¬ ного твору нової української літератури, його ідей¬но-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпи- лихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння грамотно робити висновки, належним чином їх обґрунтовуючи; аналі¬зувати художній твір; виховувати почуття поваги до І. Котляревського, історичного минулого рідного краю, любов до рідного слова, вітчизняної культури. Обладнання: портрет І. Котляревського, картина пам’ятника митцю в Полтаві, підручник, текст твору, аудіоза- пис пісень Наталки; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).     Детальніше >>

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ПІСЕНЬ. ЧУМАЦЬКА ПІСНЯ «ОЙ У СТЕПУ КРИНИЧЕНЬКА»

 
продовжити знайомити школярів з різновидами народних пісень, їх особливостями і призначенням; проаналізувати чумацьку пісню «Ой у степу криниченька»; активізува¬ти словник учнів; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, естетичні смаки, пам’ять, увагу, спостережливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, судження; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати по¬чуття любові, пошани, поваги до Батьківщини, рідної пісні, мови; прищеплювати інтерес до минулого нашого народу.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

 
продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираю¬чи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережен¬ня, творчо мислити, робити відповідні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття обов’язку, відданості своєму народові, справі, любов до вітчизни, рідного народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ. РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ», «ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН», «СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО», «В КІНЦІ ГРЕБЛІ ШУМЛЯТЬ ВЕРБИ»

 
Мета: дослідити процес виникнення фольклору, ознайомити школярів з родинно-побутовими піснями, особ¬ливостями їх складання та проаналізувати програ¬мові твори; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, вміння грамотно висловлювати влас¬ні думки, наводячи переконливі аргументи, прикла¬ди з життя; виховувати почуття поваги до давньої культурної спадщини свого народу, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 
Мета: охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з’ясува¬ти причини духовного поневолення нації, особли¬вості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найви¬значніших письменників того часу; ознайомити шко¬лярів з життям і творчістю І. Котляревського; роз¬вивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти, роби¬ти висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально використову¬вати час; виховувати почуття любові, пошани до творчості І. Котляревського; гордості за український народ, його історію, культуру, мову; прищеплювати почуття відповідальності за доручену справу.     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стис¬ло охарактеризувати головних героїв твору; розви¬вати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно вислов¬лювати власні думки, спостереження, робити ви¬сновки; виховувати повагу до творчості митця рід¬ного краю, високі почуття любові до людей, приро¬ди, бажання допомогти ближньому.     Детальніше >>

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

 
мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва, з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостере¬ження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та історії, до читання художніх книжок.     Детальніше >>

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. А. КАЩЕНКО «НАД КОДАЦЬКИМ ПОРОГОМ»

 
продовжити знайомити школярів з історичним минулим на¬ шого рідного краю, народу на прикладі твору А. Кащенка «Над Кодацьким порогом»; стисло опрацювати відомості про життєвий і творчий шлях письменника; з’ясувати ідей¬но-художній зміст повісті, охарактеризувати його героїв; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережли¬вість, логічне мислення, вміння узагальнювати, порівнюва¬ти, співставляти, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати почуття пошани, поваги до історичних героїв краю, на їх прикладі прище¬плювати школярам любов до Батьківщини, народу.     Детальніше >>

ТРАГІЧНИЙ І ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ «ОЙ НА ГОРІ ТА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ», «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ», «ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ»

 
ознайомити школярів з особливостями козацьких пісень, з’ясувати їх трагічний і героїчний пафос; проаналізувати програмові пісні про козацтво; розвивати вміння грамот¬но, послідовно висловлювати власні думки, почуття, спо¬стереження, обстоювати їх, наводячи переконливі докази та обґрунтування, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір школярів; виховувати почуття по¬шани, поваги до народної пісні, історичного минулого на¬шої країни; позитивні риси характеру, допитливість; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ», «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ» - «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА»

 
ознайомити школярів з новим для них пісенним жанром — коломийкою, з’ясувати їх особливість, побудову, ритм, про¬аналізувати програмові коломийки, визначивши їх ідейно- тематичне спрямування і призначення; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, уміння грамотно вислов¬лювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд учнів; прищеплювати любов і повагу до народної творчості; виховувати моральність особистості через фор¬мування естетичних смаків.     Детальніше >>

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА РОБОТА ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ЖИТТІ НАРОДУ

 
виконуючи письмову роботу, перевірити знання учнів про народні соціально-побутові пісні, їх особливості і призна¬чення; вміти грамотно висловлювати власні думки щодо ролі народних пісень в житті українців; розвивати творчі здібності школярів, їх пам’ять, логічне мислення, вміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, відпо¬відні обґрунтування; формувати кругозір, світогляд; вихо¬вувати любов до народної пісні, повагу до її творців; при¬щеплювати інтерес до минулого нашого народу, культури рідного краю.     Детальніше >>

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. К. ПЕРЕЛІСНА «ТРИ ПРАВДИ»

 
продовжити знайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом письменників рідного краю, серед яких — Катерина Перелісна; проаналізувати її твір «Три правди», досліджу¬ючи його проблематику, ідейний зміст; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння логічно мислити, грамот¬но висловлювати власні думки, почуття, спостережливість; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до творчості Катерини Перелісної, митців рідної Харківщи¬ни, почуття любові до художньої літератури; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ МАКСИМА, МИРОСЛАВИ

 
продовжити аналіз ідейно-художнього змісту повісті І. Фран¬ ка «Захар Беркут» (V, VI розд.), охарактеризувати образи Максима, Мирослави; розвивати інтелектуальну активність, творче мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати, співставляти, робити висновки; формувати кру¬гозір школярів; виховувати почуття патріотизму і гордості за землю, на якій народилися тухольці, любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого, почуття націо¬нальної гордості.     Детальніше >>

АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. «ЗА СЕСТРОЮ». ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ

 
ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом А. Чай- ковського, розпочати роботу над ідейним змістом твору «За сестрою» (І, ІІ част.), з’ясувати історію написання повісті; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, вміння грамот¬но висловлювати свої думки, робити ґрунтовні висновки; активізувати словник учнів; формувати кругозір, світогляд; виховувати пізнавальний інтерес до творчості А. Чайков- ського, почуття любові до рідного краю, народу, гордості за свою Батьківщину.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 
Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром фольклору, з’ясувати її тематичні та стильові особливості, сюжет, героїв та класифікацію; розви¬вати культуру зв’язного мовлення, логічне мислен¬ня, увагу, пам’ять, уміння висловлювати суджен¬ня про баладу; узагальнювати, систематизувати, робити висновки, формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості; культурної спадщини рідного краю; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець