Головна сторінкаКонспекти уроків → Українська література

Всьго матеріалів Українська література : 44


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стис¬ло охарактеризувати головних героїв твору; розви¬вати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно вислов¬лювати власні думки, спостереження, робити ви¬сновки; виховувати повагу до творчості митця рід¬ного краю, високі почуття любові до людей, приро¬ди, бажання допомогти ближньому.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 
Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за¬кріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; вихо¬вувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ. ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ ТВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ, ЩО УОСОБЛЮЮТЬ САМОДЕРЖАВСТВО, ПАНІВ, ЧИНОВНИКІВ, ДУХОВЕНСТВО

 
Мета: розкрити історію написання поеми І. Котляревського «Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість, пробле¬матику; охарактеризувати героїв твору, що уособлю¬ють самодержавство, панів, чиновників, духовен¬ство; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковува¬ти над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів, прищеплювати любов до рідної мови.     Детальніше >>

Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

 
Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спряму¬ванні програмових байок; розвивати вміння аналізу¬вати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; вихо¬вувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості і пам’яті. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 
Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром фольклору, з’ясувати її тематичні та стильові особливості, сюжет, героїв та класифікацію; розви¬вати культуру зв’язного мовлення, логічне мислен¬ня, увагу, пам’ять, уміння висловлювати суджен¬ня про баладу; узагальнювати, систематизувати, робити висновки, формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості; культурної спадщини рідного краю; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА «ВЛАДИМИР» Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

 
Мета: ознайомити учнів з особливостями шкільної драми, зокрема з твором Ф. Прокоповича «Владимир»; да¬ти уявлення про становлення і розвиток драматур¬гії у давній українській літературі; охарактеризува¬ти вертеп як вид лялькового театрального дійства; розвивати вміння аналізувати, співставляти, виді¬ляти головне, суттєве, робити висновки; формува¬ти кругозір, світогляд школярів; виховувати пова¬гу до історичного минулого народних традицій, що уособлюють вселюдські, вічні цінності; пропагувати вертепні традиції у наш час.     Детальніше >>

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 
Мета: охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з’ясува¬ти причини духовного поневолення нації, особли¬вості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найви¬значніших письменників того часу; ознайомити шко¬лярів з життям і творчістю І. Котляревського; роз¬вивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти, роби¬ти висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально використову¬вати час; виховувати почуття любові, пошани до творчості І. Котляревського; гордості за український народ, його історію, культуру, мову; прищеплювати почуття відповідальності за доручену справу.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ. РОЛЬ І ФУНКЦІЯ ПІСЕНЬ У ДРАМІ

 
а: охарактеризувати образи п’єси Наталки, Петра, Миколи; з’ясувати роль і функцію пісень у творі; розвива¬ти вміння відстоювати людську гідність, власні прин¬ципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття; робити висновки, узагальнення; виховувати почуття гордості за національну культуру; прищеплювати лю¬бов до театру, інтерес до наслідків особистої праці.     Детальніше >>

АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. «ЗА СЕСТРОЮ». ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ

 
ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом А. Чай- ковського, розпочати роботу над ідейним змістом твору «За сестрою» (І, ІІ част.), з’ясувати історію написання повісті; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, вміння грамот¬но висловлювати свої думки, робити ґрунтовні висновки; активізувати словник учнів; формувати кругозір, світогляд; виховувати пізнавальний інтерес до творчості А. Чайков- ського, почуття любові до рідного краю, народу, гордості за свою Батьківщину.     Детальніше >>

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. «ІСТОРІЯ РУСІВ»

 
Мета: ознайомити школярів з історично-мемуарною про¬ зою, дати їй загальну характеристику, з’ясувати ідейно-тематичне спрямування, художні особливо¬сті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, кругозір, уміння розповідати з відповід¬ним коментарем, робити висновки; формувати кру¬гозір, світогляд учнів; виховувати патріотизм, по¬вагу до козаків — оборонців України, історичного минулого рідного краю.     Детальніше >>

СКОВОРОДА. «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ», «ВСЯКОМУ ГОРОДУ НРАВ І ПРАВА, «ОЕ І.ІВЕВТАТЕ»

 
Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю Г. Сковороди; охарактеризувати збірку його поетичних тво¬рів (пісень); розкрити ідейно-художній зміст про¬грамових віршів митця; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, уміння глибоко мислити, надавати власну оцінку, відповідний коментар; раціонально використовувати навчальний час; виховувати шано¬бливе ставлення до культурних надбань вітчизняної літератури XVIII ст.; інтерес до історичного минуло¬го рідного краю, до наслідків власної праці.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

 
продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираю¬чи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережен¬ня, творчо мислити, робити відповідні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття обов’язку, відданості своєму народові, справі, любов до вітчизни, рідного народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ. РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ», «ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН», «СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО», «В КІНЦІ ГРЕБЛІ ШУМЛЯТЬ ВЕРБИ»

 
Мета: дослідити процес виникнення фольклору, ознайомити школярів з родинно-побутовими піснями, особ¬ливостями їх складання та проаналізувати програ¬мові твори; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, вміння грамотно висловлювати влас¬ні думки, наводячи переконливі аргументи, прикла¬ди з життя; виховувати почуття поваги до давньої культурної спадщини свого народу, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

 
Мета: ознайомити школярів з особливостями оригінальної літератури княжої Руси-України; надати основні відомості про Нестора Літописця і про виникнення Києво-Печерського монастиря; розвивати логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення учнів, умін¬ня грамотно і послідовно викладати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, надава¬ти відповідний коментар; формувати кругозір; ви-ховувати повагу до історичного минулого України, патріотизм, толерантність.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

 
Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури Ренесансу і бароко; з’ясувати роль пра¬вославних братств, Острозької та Києво-Могилян- ської академій у розвитку української культури; знати про перші друковані книги; ознайомити шко¬лярів з І. Вишенським — мислителем, богословом, полемістом; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння вести діалог, у полеміці доводити власну думку, аналізу¬вати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України, вітчизня¬ної культури, І. Вишенського — видатного митця слова.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ОБРАЗИ ЕНЕЯ, ТРОЯНЦІВ

 
Мета: продовжити розкривати ідейно-художній зміст по¬ еми «Енеїда»; зосередити увагу на характеристиці образів Енея, троянців, з’ясувати їх вчинки, пове¬дінку, наводячи переконливі обґрунтування, при¬клади з твору; розвивати образне і логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння мотивува¬ти власні думки, почуття, грамотно надавати ґрун¬товні висновки, узагальнення; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості І. Котляревського, високі патріотичні почуття, лю¬бов до рідного краю, народу, його традицій.     Детальніше >>

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

 
мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва, з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостере¬ження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та історії, до читання художніх книжок.     Детальніше >>

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. А. КАЩЕНКО «НАД КОДАЦЬКИМ ПОРОГОМ»

 
продовжити знайомити школярів з історичним минулим на¬ шого рідного краю, народу на прикладі твору А. Кащенка «Над Кодацьким порогом»; стисло опрацювати відомості про життєвий і творчий шлях письменника; з’ясувати ідей¬но-художній зміст повісті, охарактеризувати його героїв; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережли¬вість, логічне мислення, вміння узагальнювати, порівнюва¬ти, співставляти, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати почуття пошани, поваги до історичних героїв краю, на їх прикладі прище¬плювати школярам любов до Батьківщини, народу.     Детальніше >>

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ПІСЕНЬ. ЧУМАЦЬКА ПІСНЯ «ОЙ У СТЕПУ КРИНИЧЕНЬКА»

 
продовжити знайомити школярів з різновидами народних пісень, їх особливостями і призначенням; проаналізувати чумацьку пісню «Ой у степу криниченька»; активізува¬ти словник учнів; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, естетичні смаки, пам’ять, увагу, спостережливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, судження; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати по¬чуття любові, пошани, поваги до Батьківщини, рідної пісні, мови; прищеплювати інтерес до минулого нашого народу.     Детальніше >>

КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ», «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ» - «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА»

 
ознайомити школярів з новим для них пісенним жанром — коломийкою, з’ясувати їх особливість, побудову, ритм, про¬аналізувати програмові коломийки, визначивши їх ідейно- тематичне спрямування і призначення; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, уміння грамотно вислов¬лювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд учнів; прищеплювати любов і повагу до народної творчості; виховувати моральність особистості через фор¬мування естетичних смаків.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець