Головна сторінкаКонспекти уроків → Українська література

Всьго матеріалів Українська література : 44


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 
Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, за¬кріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; вихо¬вувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ. ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ ТВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ, ЩО УОСОБЛЮЮТЬ САМОДЕРЖАВСТВО, ПАНІВ, ЧИНОВНИКІВ, ДУХОВЕНСТВО

 
Мета: розкрити історію написання поеми І. Котляревського «Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість, пробле¬матику; охарактеризувати героїв твору, що уособлю¬ють самодержавство, панів, чиновників, духовен¬ство; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковува¬ти над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів, прищеплювати любов до рідної мови.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

 
продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираю¬чи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережен¬ня, творчо мислити, робити відповідні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття обов’язку, відданості своєму народові, справі, любов до вітчизни, рідного народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

 
Мета: ознайомити школярів з пам’яткою житійної літера¬ тури Києво-Печерським патериком, з’ясувати міс¬це його укладання; дізнатися про головних героїв шедевра оригінальної літератури; опрацювати зміст оповідання про ченця Прохора; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, умін¬ня аналізувати текст за змістом, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховува¬ти прагнення в учнів пізнавати історію і культуру українського народу через мистецтво слова, шану¬вати праведне життя ченців.     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю батька української прози; визначити ідейно-тематичну спрямованість твору, ознаки сентименталізму; стис¬ло охарактеризувати головних героїв твору; розви¬вати вміння виразно читати художню літературу і осмислено сприймати її зміст, грамотно вислов¬лювати власні думки, спостереження, робити ви¬сновки; виховувати повагу до творчості митця рід¬ного краю, високі почуття любові до людей, приро¬ди, бажання допомогти ближньому.     Детальніше >>

АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. «ЗА СЕСТРОЮ». ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ

 
ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом А. Чай- ковського, розпочати роботу над ідейним змістом твору «За сестрою» (І, ІІ част.), з’ясувати історію написання повісті; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, вміння грамот¬но висловлювати свої думки, робити ґрунтовні висновки; активізувати словник учнів; формувати кругозір, світогляд; виховувати пізнавальний інтерес до творчості А. Чайков- ського, почуття любові до рідного краю, народу, гордості за свою Батьківщину.     Детальніше >>

«ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

 
Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охаракте¬ризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний мате¬ріал; виховувати почуття поваги до Святого Пись¬ма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього.     Детальніше >>

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 
Мета: охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з’ясува¬ти причини духовного поневолення нації, особли¬вості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найви¬значніших письменників того часу; ознайомити шко¬лярів з життям і творчістю І. Котляревського; роз¬вивати діалогічне та монологічне мовлення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти, роби¬ти висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально використову¬вати час; виховувати почуття любові, пошани до творчості І. Котляревського; гордості за український народ, його історію, культуру, мову; прищеплювати почуття відповідальності за доручену справу.     Детальніше >>

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА РОБОТА ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ЖИТТІ НАРОДУ

 
виконуючи письмову роботу, перевірити знання учнів про народні соціально-побутові пісні, їх особливості і призна¬чення; вміти грамотно висловлювати власні думки щодо ролі народних пісень в житті українців; розвивати творчі здібності школярів, їх пам’ять, логічне мислення, вміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, відпо¬відні обґрунтування; формувати кругозір, світогляд; вихо¬вувати любов до народної пісні, повагу до її творців; при¬щеплювати інтерес до минулого нашого народу, культури рідного краю.     Детальніше >>

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА

 
охарактеризувати образ Тугара Вовка, його прибічників, добираючи переконливі факти, обґрунтування; зробити ідейно-художній аналіз VII, VIII розділів повісті; сприяти виробленню в учнів навичок аналізувати образи в худож¬ніх творах; розвивати увагу, активний словник школярів, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, по¬чуття, спостереження; виховувати зневажливе ставлення до зрадників народу, Батьківщини, жорстокості, підступності; прищеплювати любов до художньої літератури, її митців. Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок. Обладнання: портрет I. Франка, текст твору «Захар Беркут», ілюстрації до повісті, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).     Детальніше >>

Т. ШЕВЧЕНКО. ТВОРЧЕ ЖИТТЯ ПОЕТА. «МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО». ЗМІНА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НЕЗАХИЩЕНОї ДИТЯЧОЇ ДУШІ У ВЕЛИКОМУ І СКЛАДНОМУ СВІТІ

 
поглибити знання учнів про життя і творчість Т. Шевченка, проаналізувати його автобіографічний програмовий твір, в якому прослідковується мотив всеперемагаючого життє¬любства, доброти, любові; ознайомити школярів з конт¬растом як художнім прийомом; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, допитливість, вміння виразно читати поетичні твори; формувати світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчос¬ті Т. Шевченка, рідного краю, народу, прищеплювати риси доброти, співчуття, інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ВСТУП. РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ НАЦІЇ. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ

 
Мета: з’ясувати роль і місце літератури в житті нації; дослідити розвиток літератури; визначити особливості аналізу твору як в історичному, так і в естетично¬му контекстах; розвивати естетичні читацькі сма¬ки, вміння сприймати тексти художньої літератури та аналізувати його, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати поважне ставлення до національної ху¬дожньої літератури, її митців; прищеплювати лю¬бов до книги як джерела знань.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ. «ДО БОРУ, ДРУЖЕЧКИ, ДО БОРУ», «А БРАТ СЕСТРИЦЮ ТА Й РОЗПЛІТАЄ», «РОЗВИЙ, СОСНО, СІМСОТ КВІТОК», «ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ», «ОЙ МАТІНКО, ТА НЕ ГАЙ МЕНЕ» - ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ

 
Мета: ознайомити школярів з весіллям — українським обрядом та етапами його проведення; проаналізувати весільні програмові пісні, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби; розвивати пам’ять, логічне мислення, допитливість, прагнення пізнати багато корисного і цікавого; вміння спостерігати, робити ви¬сновки, формувати естетичні смаки учнів; виховувати почуття поваги, пошани до обрядів українців, вітчиз¬няної культури; прищеплювати відповідальність за збереження звичаїв і традицій свого народу.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

 
Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром фольклору, з’ясувати її тематичні та стильові особливості, сюжет, героїв та класифікацію; розви¬вати культуру зв’язного мовлення, логічне мислен¬ня, увагу, пам’ять, уміння висловлювати суджен¬ня про баладу; узагальнювати, систематизувати, робити висновки, формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості; культурної спадщини рідного краю; при¬щеплювати інтерес до наслідків власної праці.     Детальніше >>

ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

 
Мета: ознайомити школярів з особливостями оригінальної літератури княжої Руси-України; надати основні відомості про Нестора Літописця і про виникнення Києво-Печерського монастиря; розвивати логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення учнів, умін¬ня грамотно і послідовно викладати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, надава¬ти відповідний коментар; формувати кругозір; ви-ховувати повагу до історичного минулого України, патріотизм, толерантність.     Детальніше >>

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

 
Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури Ренесансу і бароко; з’ясувати роль пра¬вославних братств, Острозької та Києво-Могилян- ської академій у розвитку української культури; знати про перші друковані книги; ознайомити шко¬лярів з І. Вишенським — мислителем, богословом, полемістом; розвивати культуру зв’язного мовлен¬ня, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння вести діалог, у полеміці доводити власну думку, аналізу¬вати й узагальнювати історичні факти; виховувати повагу до історичного минулого України, вітчизня¬ної культури, І. Вишенського — видатного митця слова.     Детальніше >>

Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

 
Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шля¬ хом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спряму¬ванні програмових байок; розвивати вміння аналізу¬вати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; вихо¬вувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості і пам’яті. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.     Детальніше >>

І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» - ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

 
Мета: виявити основні особливості першого драматургіч¬ ного твору нової української літератури, його ідей¬но-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпи- лихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння грамотно робити висновки, належним чином їх обґрунтовуючи; аналі¬зувати художній твір; виховувати почуття поваги до І. Котляревського, історичного минулого рідного краю, любов до рідного слова, вітчизняної культури. Обладнання: портрет І. Котляревського, картина пам’ятника митцю в Полтаві, підручник, текст твору, аудіоза- пис пісень Наталки; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).     Детальніше >>

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ

 
Мета: ознайомити школярів з наступним програмовим твором Г. Квітки-Основ’яненка, розкрити його ідей¬но-тематичне спрямування, особливості зображення життя українців за часів Великої Руїни в «Конотоп¬ській відьмі»; розвивати пам’ять, увагу, спостереж¬ливість, культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення; вміння грамотно висловлювати власну думку, робити висновки; виховувати почуття поваги до творчості Г. Квітки, інтерес до читання художньої літератури, історичного минулого рідно¬го краю, наслідків власної праці.     Детальніше >>

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

 
мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва, з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостере¬ження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та історії, до читання художніх книжок.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець