Всьго матеріалів Рідна мова : 27


« « 1  -  2 » » Кінець

Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

 
Мета: ознайомити зі смисловими зв’язками, наявними між частинами складносурядних речень, формувати вміння визначати такі зв’язки; виховувати поважливе ставлення до фольклору; розвивати логічне мислення, удосконалювати навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, конкретизація, розвивати усне й писемне мовлення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.

 
Мета: пояснити правила вживання розділових знаків між частинами складносурядного речення, формувати правописні навички; виховувати патріотизм, повагу до вітчизняної історії; формувати пунктуаційну грамотність; розвивати увагу, логічне мислення, усне й писемне мовлення, удосконалювати орфоепічні навички й навички роботи з таблицею та з роздавальним матеріалом.     Детальніше >>

Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні речення.

 
Мета: ознайомити з основними видами підрядних речень, формувати вміння розрізняти з’ясувальні, означальні та обставинні підрядні частини, ставити до них питання від головних частин, з’ясовувати місце підрядної частини щодо головної, креслити схеми складнопідрядних речень; виховувати повагу до фольклору, до роду й сім’ї; формувати навички правильного інтонування складнопідрядних речень; удосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником і таблицею, розвивати увагу, логічне мислення.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядним причини і мети.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними причини та мети, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до духовності, працелюбності, гідності, мудрості як найвищих життєвих цінностей; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Вступ. Розвиток української мови.

 
Мета: ознайомити з тенденціями розвитку української мови, зокрема її лексичного складу, в наші дні; виховувати любов і повагу до української мови як мови державної та мови материнської, виховувати патріотизм; розвивати увагу, логічне й образне мислення, формувати навички роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком.

 
Мета: поглибити знання про складне речення, формувати вміння визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, правильно інтонувати складні речення; виховувати повагу й любов до рідної мови, любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння й навички роботи з підручником і таблицею, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 
Мета: закріпити знання про вживання розділових знаків між частинами складносурядного речення; виховувати патріотизм, поважливе ставлення до природи, милосердя до всього живого; формувати пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення, зорову й слухову пам’ять, увагу, удосконалювати орфоепічні навички.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними місця й часу, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до фольклору, до таланту майстрів художнього слова; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, мислення, навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, добір аргументів на підтвердження самостійно висунутих тез, розвивати мовлення, удосконалювати навички роботи з підручником та навички правильного інтонування речень.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними способу і ступеня дії, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й залежну частини; виховувати любов до висловленої в фольклорі народної мудрості, повагу до таланту майстрів художнього слова; вдосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне й образне мислення, мовлення.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Реферат на основі двох-трьох джерел

 
Мета: пояснити мету реферування наукових першоджерел, послідовність підготовки реферату, правила графічного оформлення реферату, зокрема бібліографії; формувати культуру розумової праці, розвивати логічне мислення, мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії.

 
Мета: закріпити знання про складнопідрядні речення з підрядними способу і ступеня дії, удосконалювати вміння впізнавати їх, розрізняти порівняльній непорівняльні речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну, складати такі речення; виховувати поважливе й уважне ставлення до явищ природи, повагу до образного й влучного художнього слова, повагу до фольклору; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати навички самостійної роботи, навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне й образне мислення, мовлення.     Детальніше >>

Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки.

 
Мета: повторити вивчене про частини мови, закріпити вміння розрізняти частини мови, визначати їх граматичні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю; удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення й мовлення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Основні правила правопису

 
Мета: повторити вивчене про типи орфограм, удосконалювати вміння визначати в словах орфограми й обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; виховувати любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислення, емоційну сферу, формувати вміння й навички роботи з таблицею, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки.

 
Мета: повторити відомості про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про різновиди рецептивних її видів - аудіювання та читання; формувати комунікативні вміння, зокрема вміння слухати-розуміти та читати мовчки; з’ясувати рівень сформованості вказаних комунікативних умінь; виховувати доброту й милосердя, викликати засудження людської жорстокості, ницості, байдужості до традицій; розвивати увагу, слухову й зорову пам’ять, логічне мислення, емоційну сферу, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому.

 
Мета: дати поняття про складносурядне речення, пояснити, якими сполучниками пов’язуються його частини; формувати вміння впізнавати складносурядні речення, визначати в них граматичні основи, розряди сполучників сурядності, якими з’єднуються частини складносурядного речення; виховувати любов до краси рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, формувати навички роботи з підручником і таблицею, розвивати увагу, логічне мислення, усне й писемне мовлення, естетичну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю

 
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів текстотворчі вміння (уміння визначати тему й головну думку тексту, його підтеми і мікротеми у процесі складання плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум - усно стисло відтворювати вихідний текст-зразок); виховувати повагу до таких рис, як патріотизм, мужність, відповідальність; формувати вміння відрізняти головне від другорядного, удосконалювати навички колективної й самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 
Мета: закріпити знання про вживання розділових знаків між частинами складносурядного речення; виховувати патріотизм, любов до природи рідного краю; формувати пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення, зорову й слухову пам’ять, увагу.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому

 
Мета: дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучниками пов’язуються його частини; формувати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їхні граматичні основи, розряди сполучників сурядності, якими з’єднуються частини складносурядного речення; виховувати любов до краси осінньої природи; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати вміння працювати з таблицею, розвивати увагу, логічне й образне мислення, усне й писемне мовлення, емоційну сферу     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

 
Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння визначати тему й головну думку тексту, його стиль та покладені в його основу типи мовлення, виокремлювати з тексту інформацію відповідно до завдання, визначати підтеми тексту в процесі складання плану, усно відтворювати вибрану інформацію за планом; виховувати пошану до вітчизняної історії та рідної мови; розвивати логічне мислення, усне мовлення, пам’ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними означальними, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини; виховувати патріотизм, зацікавити фольклором, різноманітністю й неповторністю рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислення й мовлення.     Детальніше >>
« « 1  -  2 » » Кінець