Всьго матеріалів Українська мова : 187


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець

Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

 
Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфоепічну помилку; виховувати повагу до народних звичаїв, усної народної творчості; формувати орфоепічні навички; розвивати мовлення, логічне мислення учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними місця й часу, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до фольклору, до таланту майстрів художнього слова; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, мислення, навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, добір аргументів на підтвердження самостійно висунутих тез, розвивати мовлення, удосконалювати навички роботи з підручником та навички правильного інтонування речень.     Детальніше >>

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.

 
Мета: ознайомити учнів із предметом вивчення таких розділів науки про мову, як фонетика і графіка; поглибити знання про звуки мови, про поділ їх на голосні й приголосні; формувати вміння передавати слова фонетичною транскрипцією, розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять, збагачувати словниковий запас учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.

 
Мета: поглибити знання учнів про тверді й м’які, дзвінкі та глухі приголосні; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих приголосних; формувати орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, фонематичний слух, пам’ять, культуру усного й писемного мовлення.     Детальніше >>

Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і r. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я.

 
Мета: поглибити знання про знаки письма, алфавіт, домогтися усвідомлення співвідношення звуків і букв у слові; продовжувати формувати вміння передавати слова звукописом (фонетичною транскрипцією), розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять, уточнювати і збагачувати словниковий запас учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

 
Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.     Детальніше >>

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 
Мета: поглибити знання учнів про правила вимови й позначення на письмі наголошених і ненаголошених голосних, формувати навички вимови й написання ненаголошених [е], [и], [о] в коренях слів; закріплювати навички визначення орфограми “сумнівний ненаголошений голосний” та вміння обrрунтовувати орфограму відповідним правилом; формувати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією, обrрунтовувати особливості їхньої вимови; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними означальними, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини; виховувати патріотизм, зацікавити фольклором, різноманітністю й неповторністю рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислення й мовлення.     Детальніше >>

Складні випадки правопису м’якого знака і апострофа.

 
продовжити систематизацію знань про вживання апострофа та м’якого знака, удосконалення правописних умінь та навичок; розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, пам'ять, уміння робити висновки, узагальнювати.     Детальніше >>

Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті).

 
узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки

 
Мета: систематизувати й узагальнити знання про мовлення, види мовленнєвої діяльності; дати уявлення про механізм та різновиди аудіювання, види читання; удосконалювати комунікативні вміння (сприйняття-розуміння почутого та читання мовчки); розвивати логічне мислення, слухову й зорову пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, формувати комунікативні вміння.     Детальніше >>

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

 
ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мислення, відпрацьовувати вміння роботи висновки, складати оцінки, обґрунтовувати свої думки, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати, уточнювати та активізувати словниковий запас; розвивати пам'ять, творчу уяву, емоції; виховувати повагу до мистецтва, толерантність до чужих переконань та поглядів.     Детальніше >>

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

 
пояснити вплив застосування різних способів словотворення на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати виражальні засоби мови відповідно до ситуації спілкування та мети висловлювання, обґрунтувати свій вибір; удосконалювати логічне й образне мислення, мовлення. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Головні і другорядні члени речення

 
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про члени речення; удосконалювати вміння визначати члени речення – головні й другорядні, вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Означено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про означено-особові речення, пояснити способи вираження присудка з означено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати патріотичні почуття, повагу до людської індивідуальності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Елементи практичної риторики. Тематичне тестування

 
закріпити знання учнів про структуру виступу та основне в його змісті; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.

 
Мета: підвести підсумки письмових учнівських робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, вказати основні види помилок, допущених у письмовій роботі, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши.     Детальніше >>

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Складання діалогів. Контрольне читання мовчки

 
систематизувати та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, пояснити особливості діалогічного мовлення, формувати вміння діалогічного мовлення з урахуванням мети спілкування та ситуації спілкування; розвивати мислення, мовлення, пам'ять, удосконалювати дикцію, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; з’ясувати рівень оволодіння учнями вмінням читання мовчки.     Детальніше >>

Вступ. Розвиток української мови.

 
Мета: ознайомити з тенденціями розвитку української мови, зокрема її лексичного складу, в наші дні; виховувати любов і повагу до української мови як мови державної та мови материнської, виховувати патріотизм; розвивати увагу, логічне й образне мислення, формувати навички роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати патріотизм, повагу до зафіксованої фольклором мудрості народу, шанобливе ставлення до рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, удосконалювати навички роботи з підручником.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець