Всьго матеріалів Українська мова : 187


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець

Безособові речення

 
Мета: дати поняття про безособові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член безособового речення та способи вираження присудка з безособових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до влучного й точного слова; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами.

 
Мета: поглибити поняття учнів про однорідні члени речення, формувати вміння визначати у реченнях однорідні члени, розставляти розділові знаки в реченнях з однорідними членами; формувати вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами, складати речення з однорідними членами; виховувати любов до природи; розвивати логічне мислення, спостережливість, пам’ять, емоції, естетичні почуття.     Детальніше >>

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами.

 
Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, формувати вміння визначати їх у реченні, з’ясовувати їхню роль, розставляти розділові знаки у реченнях зі вставними словами, доречно й правильно вживати вставні слова у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами; розвивати мислення, усне й писемне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень.

 
ознайомити учнів з класифікацією речень за метою висловлювання, дати поняття про спонукальне речення; уточнити поняття про окличне речення; формувати вміння правильно інтонувати речення; виховувати любов до рідного краю, до рідної мови, до природи; розвивати емоції, спостережливість, культуру мовлення.     Детальніше >>

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

 
ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мислення, відпрацьовувати вміння роботи висновки, складати оцінки, обґрунтовувати свої думки, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати, уточнювати та активізувати словниковий запас; розвивати пам'ять, творчу уяву, емоції; виховувати повагу до мистецтва, толерантність до чужих переконань та поглядів.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний переказ художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури

 
Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь та навичок; розвивати культуру писемного мовлення, мислення, сприяти збагаченню словника школярів, удосконалювати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Вставні слова (словосполучення). Розділові знаки при вставних словах.

 
Мета: поглибити знання про вставні слова, удосконалювати вміння визначати вставні слова в реченнях, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки, доречно й правильно вживати вставні слова в мовленні; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.

 
Мета: підвести підсумки письмових учнівських робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, вказати основні види помилок, допущених у письмовій роботі, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

 
Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння визначати тему й головну думку тексту, його стиль та покладені в його основу типи мовлення, виокремлювати з тексту інформацію відповідно до завдання, визначати підтеми тексту в процесі складання плану, усно відтворювати вибрану інформацію за планом; виховувати пошану до вітчизняної історії та рідної мови; розвивати логічне мислення, усне мовлення, пам’ять, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу ченнями, реченнями). Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях.

 
Мета: закріпити знання про звертання та вставні слова (словосполучення, речення), навички вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами, правильного інтонування таких речень; розвивати увагу, логічне й образне мислення, емоційну сферу.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю

 
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки тексту, з’ясування стилю та основного й допоміжних типів мовлення, самостійне складання його плану, трансформування плану детального переказу у план переказу стислого, самостійний добір адекватних змісту та прослуханому зразкові виражальних засобів мови, реалізація задуму (стисле відтворення вихідного тексту-зразка); формувати вміння стисло переказувати текст із збереженням стильових вимог; виховувати повагу до народних традицій і звичаїв; розвивати слухову пам’ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення, удосконалювати вміння відрізняти головне від другорядного; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Однорідні й неоднорідні означення

 
Мета: пояснити різницю між однорідними і неоднорідними означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями; виховувати патріотичні почуття, любов до природи; розвивати увагу, уяву, логічне й образне мовлення, пам’ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тематичне тестування (тема: Однорідні члени речення).

 
Мета: закріпити знання учнів про вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами перед однорідними членами речення, формувати вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки, уживати однорідні члени речення з узагальнювальними словами в мовленні; з’ясувати рівень засвоєння тем «Однорідні члени речення», «Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення»; розвивати мислення й мовлення, збагачувати словниковий запас учнів, формувати емоції, естетичні почуття.     Детальніше >>

Повні і неповні речення.

 
Мета: дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень та в діалогах, пояснювати вживання і невживання тире в неповних реченнях, правильно інтонувати неповні речення; виховувати повагу до образного слова; розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Стаття в газету на морально-етичну тему

 
ознайомити учнів із визначенням жанру статті, формувати вміння аналізувати твори цього жанру, вчити писати статтю в газету на морально-етичну тему; розвивати логічне й образне мислення, відпрацьовувати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки й узагальнювати, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, формувати навички самостійної творчої роботи; виховувати самокритичність, переконаність у необхідності бути уважним та чуйним до рідних, близьких людей, прищеплювати несприйняття егоїзму, черствості, обмеженості життєвих інтересів.     Детальніше >>

Власне українські слова. Складні випадки слововживання.

 
закріпити й поглибити знання школярів про власне українські слова; закріплювати навички роботи зі словниками; спрямувати учнів на введення слів цієї групи до їхнього активного словника; розвивати в школярів мовне чуття, а також вміння правильного та майстерного вибору з-поміж синонімів найбільш точного, стилістично доречного відповідно до ситуації спілкування слова; удосконалювати логічне та образне мислення, виховувати культуру мовлення; прищеплювати несприйняття мовного суржику як однієї з яскравих ознак комплексу малоросійства.     Детальніше >>

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

 
акріпити здобуті учнями знання про основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах слів та вміння писати слова з цими орфограмами; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь та навичок; розвивати мислення, пам'ять, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Односкладні речення як частини складного речення

 
Мета: звернути увагу на складні речення, частинами яких є односкладні прості речення, формувати вміння визначати в таких складних реченнях граматичні основи, визначати типи односкладних речень, що є їх частинами; виховувати повагу до влучного слова; розвивати логічне мислення, увагу.     Детальніше >>

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

 
Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.     Детальніше >>

Другорядні члени речення. Означення. Обставина.

 
Мета: сформувати поняття означення та обставина, формувати вміння розпізнавати їх у реченнях, поширювати речення означеннями та обставинами; виховувати повагу до фольклору, любов до природи; розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець