Всьго матеріалів Українська мова : 187


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець

Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті).

 
узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

 
ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мислення, відпрацьовувати вміння роботи висновки, складати оцінки, обґрунтовувати свої думки, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати, уточнювати та активізувати словниковий запас; розвивати пам'ять, творчу уяву, емоції; виховувати повагу до мистецтва, толерантність до чужих переконань та поглядів.     Детальніше >>

Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

 
Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфоепічну помилку; виховувати повагу до народних звичаїв, усної народної творчості; формувати орфоепічні навички; розвивати мовлення, логічне мислення учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

 
акріпити здобуті учнями знання про основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах слів та вміння писати слова з цими орфограмами; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь та навичок; розвивати мислення, пам'ять, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

 
Мета: ознайомити зі смисловими зв’язками, наявними між частинами складносурядних речень, формувати вміння визначати такі зв’язки; виховувати поважливе ставлення до фольклору; розвивати логічне мислення, удосконалювати навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, конкретизація, розвивати усне й писемне мовлення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Означено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про означено-особові речення, пояснити способи вираження присудка з означено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати патріотичні почуття, повагу до людської індивідуальності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

 
Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.     Детальніше >>

Власне українські слова. Складні випадки слововживання.

 
закріпити й поглибити знання школярів про власне українські слова; закріплювати навички роботи зі словниками; спрямувати учнів на введення слів цієї групи до їхнього активного словника; розвивати в школярів мовне чуття, а також вміння правильного та майстерного вибору з-поміж синонімів найбільш точного, стилістично доречного відповідно до ситуації спілкування слова; удосконалювати логічне та образне мислення, виховувати культуру мовлення; прищеплювати несприйняття мовного суржику як однієї з яскравих ознак комплексу малоросійства.     Детальніше >>

Стаття в газету на морально-етичну тему

 
ознайомити учнів із визначенням жанру статті, формувати вміння аналізувати твори цього жанру, вчити писати статтю в газету на морально-етичну тему; розвивати логічне й образне мислення, відпрацьовувати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки й узагальнювати, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, формувати навички самостійної творчої роботи; виховувати самокритичність, переконаність у необхідності бути уважним та чуйним до рідних, близьких людей, прищеплювати несприйняття егоїзму, черствості, обмеженості життєвих інтересів.     Детальніше >>

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях та префіксах.

 
повторити та систематизувати вивчене про будову слова; закріпити знання про основні орфограми в коренях та префіксах; удосконалювати правописні вміння та навички учнів; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння узагальнювати, використовувати здобуті знання на практиці.     Детальніше >>

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.

 
Мета: пояснити правила вживання розділових знаків між частинами складносурядного речення, формувати правописні навички; виховувати патріотизм, повагу до вітчизняної історії; формувати пунктуаційну грамотність; розвивати увагу, логічне мислення, усне й писемне мовлення, удосконалювати орфоепічні навички й навички роботи з таблицею та з роздавальним матеріалом.     Детальніше >>

Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні речення.

 
Мета: ознайомити з основними видами підрядних речень, формувати вміння розрізняти з’ясувальні, означальні та обставинні підрядні частини, ставити до них питання від головних частин, з’ясовувати місце підрядної частини щодо головної, креслити схеми складнопідрядних речень; виховувати повагу до фольклору, до роду й сім’ї; формувати навички правильного інтонування складнопідрядних речень; удосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником і таблицею, розвивати увагу, логічне мислення.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядним причини і мети.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними причини та мети, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до духовності, працелюбності, гідності, мудрості як найвищих життєвих цінностей; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Неозначено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про неозначено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член неозначено-особового речення та способи вираження присудка з неозначено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до сконденсованої у фольклорі народної мудрості; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Повні і неповні речення.

 
Мета: дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень та в діалогах, пояснювати вживання і невживання тире в неповних реченнях, правильно інтонувати неповні речення; виховувати повагу до образного слова; розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами.

 
Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, формувати вміння визначати їх у реченні, з’ясовувати їхню роль, розставляти розділові знаки у реченнях зі вставними словами, доречно й правильно вживати вставні слова у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами; розвивати мислення, усне й писемне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

 
Мета: формувати вміння розпізнавати пряму мову та слова автора, які її супроводжують; правильно інтонувати речення з прямою мовою, розставляти розділові знаки в реченнях із прямою мовою, обrрунтовуючи їх уживання за допомогою відповідних правил пунктуації; удосконалювати навички роботи з таблицею та з підручником, розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, емоції, пам’ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, таблиця.     Детальніше >>

Контрольний диктант

 
Мета: з’ясувати рівень засвоєння орфографічних і пунктуаційних знань, сформованості мовних умінь та навичок щодо вивчених упродовж семестру тем; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання відповідно до конкретних випадків на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну й пунктуаційну грамотність, навички самостійної роботи, пам’ять, увагу. Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Складні випадки правопису м’якого знака і апострофа.

 
продовжити систематизацію знань про вживання апострофа та м’якого знака, удосконалення правописних умінь та навичок; розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, пам'ять, уміння робити висновки, узагальнювати.     Детальніше >>

Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки

 
дати уявлення про механізм та різновиди читання, повправляти в читанні мовчки; розвивати логічне мислення, зорову пам'ять, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів; формувати комунікативні вміння.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець