Всьго матеріалів Українська мова : 187


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець

Контрольний диктант

 
Мета: з’ясувати рівень засвоєння орфографічних і пунктуаційних знань, сформованості мовних умінь та навичок щодо вивчених упродовж семестру тем; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання відповідно до конкретних випадків на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну й пунктуаційну грамотність, навички самостійної роботи, пам’ять, увагу. Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

Повні і неповні речення.

 
Мета: дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень та в діалогах, пояснювати вживання і невживання тире в неповних реченнях, правильно інтонувати неповні речення; виховувати повагу до образного слова; розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

 
Мета: формувати вміння розпізнавати пряму мову та слова автора, які її супроводжують; правильно інтонувати речення з прямою мовою, розставляти розділові знаки в реченнях із прямою мовою, обrрунтовуючи їх уживання за допомогою відповідних правил пунктуації; удосконалювати навички роботи з таблицею та з підручником, розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, емоції, пам’ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, таблиця.     Детальніше >>

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

 
акріпити здобуті учнями знання про основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах слів та вміння писати слова з цими орфограмами; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь та навичок; розвивати мислення, пам'ять, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.

 
Мета: підвести підсумки письмових учнівських робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, вказати основні види помилок, допущених у письмовій роботі, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши.     Детальніше >>

Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова.

 
Мета: пояснити вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами перед однорідними членами речення, формувати вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати речення з узагальнювальними словами, розставляти розділові знаки у таких реченнях, уживати однорідні члени речення з узагальнювальними словами в мовленні; розвивати мислення і мовлення, збагачувати словниковий запас учнів, формувати естетичну сферу.     Детальніше >>

Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

 
удосконалювати вміння та навички учнів застосовувати здобуті ними теоретичні знання на практиці – шляхом здійснення різноманітних видів мовного аналізу; удосконалювати логічне мислення, вміння робити висновки, систематизувати, узагальнювати; навички роботи з таблицею; розвивати мовлення, пам'ять.     Детальніше >>

Неозначено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про неозначено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член неозначено-особового речення та способи вираження присудка з неозначено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до сконденсованої у фольклорі народної мудрості; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Другорядні члени речення. Означення. Обставина.

 
Мета: сформувати поняття означення та обставина, формувати вміння розпізнавати їх у реченнях, поширювати речення означеннями та обставинами; виховувати повагу до фольклору, любов до природи; розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять.     Детальніше >>

Стаття в газету на морально-етичну тему

 
ознайомити учнів із визначенням жанру статті, формувати вміння аналізувати твори цього жанру, вчити писати статтю в газету на морально-етичну тему; розвивати логічне й образне мислення, відпрацьовувати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки й узагальнювати, розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, формувати навички самостійної творчої роботи; виховувати самокритичність, переконаність у необхідності бути уважним та чуйним до рідних, близьких людей, прищеплювати несприйняття егоїзму, черствості, обмеженості життєвих інтересів.     Детальніше >>

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 
Мета: закріпити знання про вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення, уміння вирізняти в реченнях узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; виховувати патріотичні почуття; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Тип уроків: уроки закріплення вивченого.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний переказ художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури

 
Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь та навичок; розвивати культуру писемного мовлення, мислення, сприяти збагаченню словника школярів, удосконалювати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати патріотизм, повагу до зафіксованої фольклором мудрості народу, шанобливе ставлення до рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, удосконалювати навички роботи з підручником.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки

 
Мета: систематизувати й узагальнити знання про мовлення, види мовленнєвої діяльності; дати уявлення про механізм та різновиди аудіювання, види читання; удосконалювати комунікативні вміння (сприйняття-розуміння почутого та читання мовчки); розвивати логічне мислення, слухову й зорову пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, формувати комунікативні вміння.     Детальніше >>

Безособові речення

 
Мета: дати поняття про безособові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член безособового речення та способи вираження присудка з безособових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до влучного й точного слова; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Елементи практичної риторики. Тематичне тестування

 
закріпити знання учнів про структуру виступу та основне в його змісті; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

 
Мета: ознайомити учнів із реченнями, у яких є тільки один головний член; продовжити роботу над формуванням умінь визначати граматичну основу речення; виховувати пошану й любов до слова, до рідної мови; розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

 
Мета: пояснити особливості будови розповіді, формувати вміння відрізняти розповідь від інших типів мовлення, відтворювати тексти розповідного характеру; формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття слова.     Детальніше >>

Головні та другорядні члени речення. Тематичне тестування (тема: Словосполучення, речення)

 
Мета: систематизувати й узагальнити знання про головні й другорядні члени речення, формувати вміння визначати члени речення; з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми “Словосполучення, речення”; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, удосконалювати навчики самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.     Детальніше >>

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами.

 
Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, формувати вміння визначати їх у реченні, з’ясовувати їхню роль, розставляти розділові знаки у реченнях зі вставними словами, доречно й правильно вживати вставні слова у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами; розвивати мислення, усне й писемне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець