Всьго матеріалів Українська мова : 187


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець

Неозначено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про неозначено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член неозначено-особового речення та способи вираження присудка з неозначено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до сконденсованої у фольклорі народної мудрості; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними місця й часу, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до фольклору, до таланту майстрів художнього слова; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, мислення, навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, добір аргументів на підтвердження самостійно висунутих тез, розвивати мовлення, удосконалювати навички роботи з підручником та навички правильного інтонування речень.     Детальніше >>

Узагальнено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про узагальнено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член узагальнено-особового речення та способи вираження присудка з узагальнено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до сконденсованої у фольклорі народної мудрості; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними способу і ступеня дії, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й залежну частини; виховувати любов до висловленої в фольклорі народної мудрості, повагу до таланту майстрів художнього слова; вдосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне й образне мислення, мовлення.     Детальніше >>

Складні випадки правопису м’якого знака і апострофа.

 
продовжити систематизацію знань про вживання апострофа та м’якого знака, удосконалення правописних умінь та навичок; розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, пам'ять, уміння робити висновки, узагальнювати.     Детальніше >>

Односкладні речення як частини складного речення

 
Мета: звернути увагу на складні речення, частинами яких є односкладні прості речення, формувати вміння визначати в таких складних реченнях граматичні основи, визначати типи односкладних речень, що є їх частинами; виховувати повагу до влучного слова; розвивати логічне мислення, увагу.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядними умови і допустовим.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядним умови та з підрядним допустовим; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини, робити синтаксичний розбір таких речень; виховувати ставлення до людської гідності, гордості, волелюбності як до найвищих людських чеснот; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, логічне мислення, мовлення, удосконалювати навички правильного інтонування речень, розвивати емоційну сферу.     Детальніше >>

Повні і неповні речення.

 
Мета: дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень та в діалогах, пояснювати вживання і невживання тире в неповних реченнях, правильно інтонувати неповні речення; виховувати повагу до образного слова; розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

 
пояснити вплив застосування різних способів словотворення на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати виражальні засоби мови відповідно до ситуації спілкування та мети висловлювання, обґрунтувати свій вибір; удосконалювати логічне й образне мислення, мовлення. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Складнопідрядні речення з підрядним причини і мети.

 
Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними причини та мети, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до духовності, працелюбності, гідності, мудрості як найвищих життєвих цінностей; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення. Вживання називних речень в описах.

 
Мета: дати поняття про називні речення, пояснити, на яку дію вказує головний член називного речення та способи вираження присудка з називних реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до точного й образного слова; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Означено-особові речення.

 
Мета: дати поняття про означено-особові речення, пояснити способи вираження присудка з означено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати патріотичні почуття, повагу до людської індивідуальності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.     Детальніше >>

Безособові речення

 
Мета: дати поняття про безособові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член безособового речення та способи вираження присудка з безособових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати повагу до влучного й точного слова; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Уживання неповних речень в діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів.

 
Мета: закріпити знання про неповні речення, вживання в них тире, вміння вирізняти неповні речення, правильно їх інтонувати, доречно вживати неповні речення в діалогах; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей, уважне й поважливе ставлення до людей, чемність; розвивати комунікативні навички, увагу, пам’ять, збагачувати словниковий запас етикетними формулами.     Детальніше >>

Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

 
Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфоепічну помилку; виховувати повагу до народних звичаїв, усної народної творчості; формувати орфоепічні навички; розвивати мовлення, логічне мислення учнів. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 
Мета: поглибити знання учнів про правила вимови й позначення на письмі наголошених і ненаголошених голосних, формувати навички вимови й написання ненаголошених [е], [и], [о] в коренях слів; закріплювати навички визначення орфограми “сумнівний ненаголошений голосний” та вміння обrрунтовувати орфограму відповідним правилом; формувати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією, обrрунтовувати особливості їхньої вимови; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Особливості будови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки

 
Мета: пояснити особливості будови опису пам’яток історії й культури; формувати вміння визрізняти опис пам’ятки в тексті й усно переказувати його зі збереженням стильових вимог вихідного зразка; розвивати логічне й образне мислення, культуру усного мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.     Детальніше >>

Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки

 
Мета: систематизувати й узагальнити знання про мовлення, види мовленнєвої діяльності; дати уявлення про механізм та різновиди аудіювання, види читання; удосконалювати комунікативні вміння (сприйняття-розуміння почутого та читання мовчки); розвивати логічне мислення, слухову й зорову пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, формувати комунікативні вміння.     Детальніше >>

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

 
акріпити здобуті учнями знання про основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах слів та вміння писати слова з цими орфограмами; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь та навичок; розвивати мислення, пам'ять, формувати навички самостійної роботи.     Детальніше >>

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 
Мета: формувати в учнів навички правильної вимови ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний», обгрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом, удосконалювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10 » » Кінець