Всьго матеріалів Фізика : 154


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець

Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів

 
ознайомити з перетворенням теплової енергії в механічну та принципом дії теплових машин; сформувати поняття ККД теплового двигуна; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності, вміння коректно ставити запитан¬ня, вміння висловлюватися; виховувати корект¬ність, прагнення до активної життєвої позиції.     Детальніше >>

Пояснення електричних явищ. Провідники і діелектрики

 
Мета: сформувати знання учнів про процес електризації на основі уявлень електронної теорії, про природу провідників і непровідників електрики; розвивати критичне та логічне мислення; готуватись до контрольної роботи; виховувати дисциплінованість та людяність.     Детальніше >>

Швидкість руху та одиниці швидкості. Розв’язування задач на швидкість.

 
сформувати поняття рівномірного і не¬рівномірного рухів; дати уявлення про швидкість як фізичну величину; навчити визначати швидкість руху тіла.     Детальніше >>

Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла

 
сформувати поняття середньої швидко¬сті нерівномірного руху. Розвинути вміння визна¬чати цю швидкість. Розвинути вміння графічно зображувати рівномірний рух.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ.

 
узагальнити та систематизувати знання учнів з даної теми; формувати навички розв'язування задач; розвивати інтерес до ви¬вчення фізики.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Взаємодія тіл. Сили».

 
з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів. Здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми. Розвивати вмін¬ня письмово висловлювати думки, відповідати на різнорівневі запитання. Виховувати самостійність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Гідростатичний тиск рідини

 
сформувати знання про існування гідро¬статичного тиску; формувати практичні уміння за¬стосовувати теоретичні знання для розв'язування експериментальних завдань; розвивати вміння працювати в групах, творчі здібності та фантазію учнів.     Детальніше >>

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

 
Мета: сформувати знання про будову речо¬вини, розкрити поняття атома і молекули; фор¬мувати науковий світогляд; розвивати уяву.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 3 Вимірювання електричної напруги за допо¬могою вольтметра

 
Мета: удосконалення знань про електричну напругу, електричне коло, його складові та харак¬теристики; сформувати практичні уміння складати електричні кола та вимірювати електричну напру¬гу вольтметром; розвивати пізнавальний інтерес та логічне мислення; виховувати в учнів доброту, дисциплінованість, самостійність.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
Мета: узагальнити та систематизувати знан¬ня учнів про основні характеристики електрич¬ного кола та їх взаємозв'язок; формувати навики розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, ува¬гу, бажання здобувати міцні знання.     Детальніше >>

Дослідження коливань маятника. Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятника».

 
дослідити залежність періоду коливань маятника від його маси, амплітуди коливань і довжини.     Детальніше >>

Вага тіла. Невагомість.

 
сформувати початкові уявлення учнів про вагу тіла, невагомість; показати різницю між вагою та силою тяжіння; розвивати уявлення учнів про життя в стані невагомості; розвивати логічне мислення, набувати навики при розв’язуванні задач.     Детальніше >>

Прості механізми. Важіль. Блок. Умова рівноваги важеля. Момент сили.

 
сформувати поняття про важіль, блок як прості механізми, про плече дії сили, момент сили; з'ясувати умову рівноваги важеля; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів.     Детальніше >>

Оптичні явища в природі

 
Мета: сформувати початкові уявлення про світло; ознайомити з видами та прикладами джерел світла; розвивати пам'ять, уяву та логічне мислення.     Детальніше >>

Узагальнення знань з теми «Світлові явища» (І частина)

 
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Світлові явища», виявити хибні уяв¬лення учнів; закріпити навички розв'язування задач та вправ; розвивати вміння працювати в групах.     Детальніше >>

Фотометрія. Сила світла. Освітленість

 
Мета: розвивати уявлення учнів про світло та величини, які його характеризують; дати поняття про основні енергетичні характеристики світла та їх одиниці.     Детальніше >>

Електричний струм. Дії електричного струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про електричний струм як напрямлений рух заряджених частинок, про дії електричного струму; розвивати логічне мислення та творчі здібності; виховувати вміння висловлюватися.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
Мета: узагальнити й систематизувати знання про основні характеристики електричного кола та їх взаємозв'язок; формувати навички розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, увагу, бажання здобувати міцні знання.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання електричного струму

 
Мета: з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів; здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння застосовувати свої знання для розв'язування вправ та задач; виховувати дисциплінованість, самостій¬ність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Закон Джоуля–Ленца

 
Мета: дати учням знання про кількість тепло¬ти, що виділяється в провіднику при проходженні електричного струму; обґрунтувати нагрівання провідника зі струмом на основі молекулярно-кінетичних уявлень; формувати й розвивати уміння розв'язувати задачі; розвивати пам'ять; виховувати прагнення бути кращим серед однокласників.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець