Всьго матеріалів Фізика : 154


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець

Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів

 
ознайомити з перетворенням теплової енергії в механічну та принципом дії теплових машин; сформувати поняття ККД теплового двигуна; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності, вміння коректно ставити запитан¬ня, вміння висловлюватися; виховувати корект¬ність, прагнення до активної життєвої позиції.     Детальніше >>

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про кількіс¬ну характеристику електричного струму — силу струму; ознайомити з особливостями та правилами вимірювання сили струму за допомогою ампермет¬ра; формувати навички розв'язування задач; роз¬вивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати прагнення поглиблювати свої знання.     Детальніше >>

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона

 
Мета: сформувати початкове уявлення учнів про електричне поле, його силовою характеристикою , його прояви; ознайомити зі змістом, математичним записом закону Кулона та межами його застосування; формувати вміння розв'язувати задачі на застосування закону Кулона; розвивати логічне мислення та пізнавальний ін¬терес; виховувати вміння запобігати негативному впливу електричних полів на організм.     Детальніше >>

Температура кипіння. Питома теплота пароутворення

 
ознайомити учнів із процесом кипіння як видом пароутворення; сформувати поняття питомої теплоти пароутворення, температури кипіння; розвивати творчі здібності, вміння висловлюватися та пізнавальний інтерес; виховувати артистичність, взаємопідтримку.     Детальніше >>

Розв’язування задач.

 
узагальнити та систематизувати знання учнів про особливості процесів плавлення, кристалізації, вміти розпізнавати процеси за графіком; формувати і розвивати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, виховувати спостережливість.     Детальніше >>

Побудова зображень, що дає тонка лінза

 
Мета: навчити учнів будувати хід променів у лінзах та зображення, утворені за допомогою лінз, давати характеристику зображення предмета.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
Мета: узагальнити й систематизувати знання з теми; формувати навички розв'язування задач; розвивати логічне мислення, пам'ять, інтерес до вивчення фізики; виховувати увагу, бажання здо¬бувати міцні знання.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 1 «Визначення швидкості руху тіла».

 
закріпити навички визначати та вимірювати швидкість руху тіла, формувати вміння працювати в групах     Детальніше >>

Кінетична енергія

 
продовжити формувати поняття енергії, сформувати поняття кінетичної енергії та вміння застосовувати ці знання для розв'язування задач; проконтролювати навички розв'язування задач на визначення потенціальної енергії та механічної роботи, потужності; розвивати логічне та критичне мислення.     Детальніше >>

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

 
сформувати початкові уявлення учнів про кількість теплоти як міру зміни внутрішньої енергії тіла, поняття питомої теплоємності речовини; ви¬роблення вмінь розв'язувати задачі на знаходження кількості теплоти; вивчити рівень освітньої компе¬тентності учнів; розвивати вміння встановлювати закономірності на основі дослідів, розвивати пізна¬вальний інтерес; виховувати уважність.     Детальніше >>

Випаровування та конденсація рідин

 
ознайомити учнів з особливостями та фізичними характеристиками процесів випарову¬вання та конденсації, сублімації; формувати вмін¬ня вести дебати; виховувати тактовність, уміння вислуховувати інших; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів.     Детальніше >>

Урок-семінар-конференція 63(19) Види теплових двигунів. Екологічні проблеми використання теплових машин

 
ознайомити учнів з історією виникнення парової машини, з конструкцією та принципом роботи двигуна внутрішнього згорання, дизельного двигуна, парової турбіни; формувати уявлення учнів про еколо¬гічні наслідки використання теплових машин та шляхи їх усунення; розвивати екологічну свідо¬мість, розвивати пізнавальний інтерес учнів, уміння висловлюватися.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 9. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

 
Мета: розширити знання учнів про явище від¬бивання світла та зображення предмета в плоскому дзеркалі; формувати уміння графічно виконувати побудову оптичних зображень у плоскому дзеркалі, експериментально перевірити закони відбивання світла.     Детальніше >>

Розрахунки простих електричних кіл

 
Мета: систематизувати знання учнів про основні характеристики електричного кола та взаємозв'язок між ними; розвивати вміння ви¬користовувати знання закону Ома та законів па¬ралельного та послідовного з'єднань провідників для розрахунку характеристик електричних кіл та уміння читати електричні схеми; виховувати дис¬циплінованість та працелюбність.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу»

 
Мета: дослідити явище електролізу; форму¬вати практичні вміння учнів складати електричні кола; розвивати логічне мислення, інтерес до на¬вчання; виховувати самостійність, спостережли¬вість, охайність.     Детальніше >>

Електричний струм у газах. Самостійні і несамостійні розряди

 
Мета: пояснити учням фізичну природу провідності газів на основі електронної теорії; сформувати уявлення про несамостійний та само¬стійний газовий розряди; розвивати пам'ять та логічне мислення; виховувати спостережливість, дисциплінованість.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
Мета: узагальнити та систематизувати знан¬ня учнів про основні характеристики електрич¬ного кола та їх взаємозв'язок; формувати навики розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, ува¬гу, бажання здобувати міцні знання.     Детальніше >>

Постійні магніти. Взаємодія магнітів

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про постійні магніти, їхні властивості, про лінії магнітного поля; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; виховувати зацікавленість учнів фізикою, стимулювати творчу активність та кмітливість учнів.     Детальніше >>

Узагальнення знань із теми «Магнітне поле»

 
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Магнітне поле»; розвивати логічне мислення, інтерес до вивчення фізики; виховува¬ти допитливість, увагу, бажання здобувати міцні знання. Основні поняття: магнітне поле, лінії магніт¬ного поля, постійний магніт, електромагніт, елек¬тромагнітна індукція.     Детальніше >>

Активність радіонуклідів

 
Мета: сформувати поняття радіоактивних ря¬дів, активності радіонуклідів; формувати навики розв'язування задач на застосування формули ак¬тивності радіонукліда; визначити рівень освітньої компетентності учнів; розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати працелюбство, самостійність.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець