Всьго матеріалів Фізика : 154


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання

 
Мета: сформувати уявлення учнів про явище радіоактивності та основні види радіоактивного випромінювання, їх вплив на людський організм; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мис¬лення та творчі здібності; виховувати любов до предмету.     Детальніше >>

Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів

 
ознайомити з перетворенням теплової енергії в механічну та принципом дії теплових машин; сформувати поняття ККД теплового двигуна; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності, вміння коректно ставити запитан¬ня, вміння висловлюватися; виховувати корект¬ність, прагнення до активної життєвої позиції.     Детальніше >>

Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори

 
Мета: сформувати уявлення учнів про пере¬творення енергії у джерелах електричного струму; ознайомити з різними джерелами електричного струму та особливостями виникнення в них стру¬му; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес; виховувати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Використання радіоактивних ізотопів

 
Мета: сформувати уявлення учнів про власти¬вості радіоактивних ізотопів, ознайомити з метода¬ми використання радіоактивних ізотопів, навести приклади використання радіоактивних ізотопів; розвивати пізнавальний інтерес, творчі здібності учнів; виховувати зацікавленість учнів фізикою.     Детальніше >>

Електризація тіл. Електричний заряд. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»

 
Мета: сформувати уявлення учнів про електризацію, електричний заряд та його види; дослідити взаємодію заряджених тіл; ознайомити з електризацією на виробництві та в побуті; розвивати пізнавальний інтерес та експериментальні вміння; виховувати дисциплінованість та спостереж¬ливість.     Детальніше >>

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.

 
сформувати в учнів поняття коливаль¬ного руху, з'ясувати характеристики цього руху (амплітуда, частота, період), сформувати поняття математичного та пружинного маятників.     Детальніше >>

Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.

 
сформувати в учнів знання про силу як векторну фізичну величину, що кількісно описує взаємодію тіл; про її одиницю; визначити правила векторного додавання сил, що діють уздовж однієї прямої; розвивати вміння само¬стійно отримувати знання; розвивати логічне мислення.     Детальніше >>

Гідростатичний тиск рідини

 
сформувати знання про існування гідро¬статичного тиску; формувати практичні уміння за¬стосовувати теоретичні знання для розв'язування експериментальних завдань; розвивати вміння працювати в групах, творчі здібності та фантазію учнів.     Детальніше >>

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

 
сформувати початкові уявлення учнів про кількість теплоти як міру зміни внутрішньої енергії тіла, поняття питомої теплоємності речовини; ви¬роблення вмінь розв'язувати задачі на знаходження кількості теплоти; вивчити рівень освітньої компе¬тентності учнів; розвивати вміння встановлювати закономірності на основі дослідів, розвивати пізна¬вальний інтерес; виховувати уважність.     Детальніше >>

Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення

 
ознайомити з особливостями та фізичними характеристиками процесів плав-лення та кристалізації; сформувати поняття температури плавлення, питомої теплоти плавлення; формувати навички розв'язування задач, виховувати спостережливість, добро¬зичливість.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
Мета: узагальнити й систематизувати знання про основні характеристики електричного кола та їх взаємозв'язок; формувати навички розв'язування задач; розвивати мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати допитливість, увагу, бажання здобувати міцні знання.     Детальніше >>

Випаровування та конденсація рідин

 
ознайомити учнів з особливостями та фізичними характеристиками процесів випарову¬вання та конденсації, сублімації; формувати вмін¬ня вести дебати; виховувати тактовність, уміння вислуховувати інших; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів.     Детальніше >>

Температура кипіння. Питома теплота пароутворення

 
ознайомити учнів із процесом кипіння як видом пароутворення; сформувати поняття питомої теплоти пароутворення, температури кипіння; розвивати творчі здібності, вміння висловлюватися та пізнавальний інтерес; виховувати артистичність, взаємопідтримку.     Детальніше >>

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона

 
Мета: сформувати початкове уявлення учнів про електричне поле, його силовою характеристикою , його прояви; ознайомити зі змістом, математичним записом закону Кулона та межами його застосування; формувати вміння розв'язувати задачі на застосування закону Кулона; розвивати логічне мислення та пізнавальний ін¬терес; виховувати вміння запобігати негативному впливу електричних полів на організм.     Детальніше >>

Електричний струм. Дії електричного струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про електричний струм як напрямлений рух заряджених частинок, про дії електричного струму; розвивати логічне мислення та творчі здібності; виховувати вміння висловлюватися.     Детальніше >>

Електрична провідність матеріалів: провід¬ники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах

 
Мета: з'ясувати природу струму в металах на основі класичної електронної теорії; сформувати уявлення учнів про провідники, напівпровідники, напрям струму, швидкість струму; розвивати кри¬тичне, логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати дисциплінованість.     Детальніше >>

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про кількіс¬ну характеристику електричного струму — силу струму; ознайомити з особливостями та правилами вимірювання сили струму за допомогою ампермет¬ра; формувати навички розв'язування задач; роз¬вивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати прагнення поглиблювати свої знання.     Детальніше >>

Активність радіонуклідів

 
Мета: сформувати поняття радіоактивних ря¬дів, активності радіонуклідів; формувати навики розв'язування задач на застосування формули ак¬тивності радіонукліда; визначити рівень освітньої компетентності учнів; розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати працелюбство, самостійність.     Детальніше >>

Швидкість руху та одиниці швидкості. Розв’язування задач на швидкість.

 
сформувати поняття рівномірного і не¬рівномірного рухів; дати уявлення про швидкість як фізичну величину; навчити визначати швидкість руху тіла.     Детальніше >>

Вага тіла. Невагомість.

 
сформувати початкові уявлення учнів про вагу тіла, невагомість; показати різницю між вагою та силою тяжіння; розвивати уявлення учнів про життя в стані невагомості; розвивати логічне мислення, набувати навики при розв’язуванні задач.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець