Всьго матеріалів Фізика : 154


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець

Сполучені посудини. Манометри

 
сформувати знання про сполучені посудини, про рівень вільної поверхні рідини в спо¬лучених посудинах для однорідної та неоднорідної рідин; розглянути практичне застосування спо¬лучених посудин; формувати вміння розв'язувати якісні та розрахункові задачі; розвивати критичне мислення, увагу, пам'ять та творчі здібності учнів.     Детальніше >>

Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів

 
ознайомити з перетворенням теплової енергії в механічну та принципом дії теплових машин; сформувати поняття ККД теплового двигуна; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності, вміння коректно ставити запитан¬ня, вміння висловлюватися; виховувати корект¬ність, прагнення до активної життєвої позиції.     Детальніше >>

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

 
сформувати початкові уявлення учнів про кількість теплоти як міру зміни внутрішньої енергії тіла, поняття питомої теплоємності речовини; ви¬роблення вмінь розв'язувати задачі на знаходження кількості теплоти; вивчити рівень освітньої компе¬тентності учнів; розвивати вміння встановлювати закономірності на основі дослідів, розвивати пізна¬вальний інтерес; виховувати уважність.     Детальніше >>

Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори

 
Мета: сформувати уявлення учнів про пере¬творення енергії у джерелах електричного струму; ознайомити з різними джерелами електричного струму та особливостями виникнення в них стру¬му; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес; виховувати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Гідростатичний тиск рідини

 
сформувати знання про існування гідро¬статичного тиску; формувати практичні уміння за¬стосовувати теоретичні знання для розв'язування експериментальних завдань; розвивати вміння працювати в групах, творчі здібності та фантазію учнів.     Детальніше >>

Електричний струм. Дії електричного струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про електричний струм як напрямлений рух заряджених частинок, про дії електричного струму; розвивати логічне мислення та творчі здібності; виховувати вміння висловлюватися.     Детальніше >>

Постійні магніти. Взаємодія магнітів

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про постійні магніти, їхні властивості, про лінії магнітного поля; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; виховувати зацікавленість учнів фізикою, стимулювати творчу активність та кмітливість учнів.     Детальніше >>

Семінар «Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків. Екологічні проблеми ядерної енергетики».

 
Мета: ознайомити учнів з екологічними проблеми ядерної енергетики та трагічною катастрофою Чорнобильської АЕС, шляхами виходу із цих проблем; розвивати пізнавальний інтерес, уміння шукати необхідну інформацію; виховувати самостійність, повагу до своїх товаришів, дисциплінованість.     Детальніше >>

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола

 
Мета: встановити зв'язок між основними характеристиками електричного кола; сформувати знання про закон Ома як кількісний вираз залежності сили струму від напруги та опору провідника; формувати й розвивати уміння розв'язувати задачі на застосування закону Ома; розвивати уяву, логічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати інтерес до вивчення предмета.     Детальніше >>

Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження елек¬тричного заряду

 
Мета: сформувати в учнів поняття подільності електричного заряду (його дискретності), поняття електрона та його основні характеристики, будову атома та атомного ядра, вивчити йон та його види, ізотопи, закон збереження електричного заряду; ознайомити з будовою та принципом роботи елек¬троскопа та електрометра; розвивати уяву та логіч¬не мислення; виховувати вміння налаштовувати себе на успіх.     Детальніше >>

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона

 
Мета: сформувати початкове уявлення учнів про електричне поле, його силовою характеристикою , його прояви; ознайомити зі змістом, математичним записом закону Кулона та межами його застосування; формувати вміння розв'язувати задачі на застосування закону Кулона; розвивати логічне мислення та пізнавальний ін¬терес; виховувати вміння запобігати негативному впливу електричних полів на організм.     Детальніше >>

Робота і потужність електричного струму

 
Мета: сформувати знання про роботу й потужність електричного струму, про прилади для їх вимірювання; формувати й розвивати уміння розв'язувати задачі на застосування формули роботи і потужності струму; розвивати творчі здібності й логічне мислення; виховувати дисциплінова¬ність і увагу.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

 
Мета: з'ясувати рівень освітньої компетентнос¬ті учнів з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»; здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння застосо¬вувати свої знання для розв'язування вправ та за¬дач; виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Земне тяжіння. Сила тяжіння.

 
сформувати знання про механічну взаємодію тіл і всесвітнє тяжіння, про силу, яка характеризує будь-яку взаємодію та силу земного тяжіння; виховувати пізнавальний інтерес до ви¬вчення фізики; розвивати творчі здібності учнів та вміння працювати в групах.     Детальніше >>

Гідравлічні машини. Насоси

 
сформувати знання про будову, принцип дії та використання гідравлічних машини, преса, домкрата та поршневого насоса; формувати навич¬ки розв'язування задач на використання принципу дії гідравлічної машини; розвивати увагу, пам'ять, самостійність.     Детальніше >>

Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання

 
з'ясувати умови плавання тіл у рідині; встановити співвідношення між густиною тіла і рі¬дини; ознайомити з практичним застосуванням за¬кону Архімеда в судноплавстві та повітроплаванні; формувати вміння працювати з підручником, ла¬конічно та коректно ставити запитання; розвивати творчі здібності, пізнавальний інтерес та критичне мислення учнів; формувати вміння розв'язувати задачі.     Детальніше >>

Лабораторна робота № 9 «Визначення виштовхувальної сили, яка діє на занурене в рідину тіло».

 
визначити на досліді архімедову силу та встановити її залежність від об’єму та густини рідини     Детальніше >>

Урок-подорож. Розв'язування задач та вправ

 
узагальнити й систематизувати знання з теми; формувати навички розв'язування задач; розви¬вати логічне мислення та інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Тиск»

 
з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів; здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми; розвивати вмін¬ня письмово висловлювати думки, відповідати на різнорівневі завдання; виховувати самостійність, відповідальність, охайність або зошит завдань для контрольних робіт.     Детальніше >>

Внутрішня енергія та способи її зміни

 
сформувати поняття внутрішньої енер¬гії; ознайомити учнів зі способами зміни внутріш¬ньої енергії; розвивати критичне, логічне мислення та творчі здібності учнів; виховувати допитливість, любов до предмета.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець