Всьго матеріалів Фізика : 154


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець

Принцип дії теплових машин. ККД теплових двигунів

 
ознайомити з перетворенням теплової енергії в механічну та принципом дії теплових машин; сформувати поняття ККД теплового двигуна; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності, вміння коректно ставити запитан¬ня, вміння висловлюватися; виховувати корект¬ність, прагнення до активної життєвої позиції.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ

 
узагальнити та систематизувати знання з теми; формувати навички розв'язування задач; розвивати інтерес до вивчення фізики.     Детальніше >>

Тепловий стан і температура. Вимірювання температури

 
сформувати уявлення учнів про темпе¬ратуру як один із параметрів теплового стану тіла, що визначає напрям перебігу теплових процесів; про залежність певних властивостей фізичних тіл від температури; ознайомити з різними видами термометрів та різними видами температурних шкал; розвивати творчі здібності учнів, уміння працювати з додатковою літературою та Інтернетом; виховувати уважність, любов до поезії.     Детальніше >>

Розв'язування задач та вправ. Підготовка до тематичного оцінювання.

 
узагальнити й систематизувати знання учнів про механічний рух; поглибити знання про характеристики руху та звуку; розвивати інтерес до фізики.     Детальніше >>

Земне тяжіння. Сила тяжіння.

 
сформувати знання про механічну взаємодію тіл і всесвітнє тяжіння, про силу, яка характеризує будь-яку взаємодію та силу земного тяжіння; виховувати пізнавальний інтерес до ви¬вчення фізики; розвивати творчі здібності учнів та вміння працювати в групах.     Детальніше >>

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.

 
сформувати знання про явище дефор¬мації, про причину виникнення сили пружності; пояснити принцип вимірювання сил за допомогою динамометра; розвивати творчі здібності учнів.     Детальніше >>

Електрична провідність матеріалів: провід¬ники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах

 
Мета: з'ясувати природу струму в металах на основі класичної електронної теорії; сформувати уявлення учнів про провідники, напівпровідники, напрям струму, швидкість струму; розвивати кри¬тичне, логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати дисциплінованість.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

 
Мета: з'ясувати рівень освітньої компетентнос¬ті учнів з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»; здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння застосо¬вувати свої знання для розв'язування вправ та за¬дач; виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Взаємодія тіл. Сили».

 
з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів. Здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми. Розвивати вмін¬ня письмово висловлювати думки, відповідати на різнорівневі запитання. Виховувати самостійність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Гідростатичний тиск рідини

 
сформувати знання про існування гідро¬статичного тиску; формувати практичні уміння за¬стосовувати теоретичні знання для розв'язування експериментальних завдань; розвивати вміння працювати в групах, творчі здібності та фантазію учнів.     Детальніше >>

Оптичні прилади

 
Мета: ознайомити з будовою та застосуванням найпоширеніших оптичних приладів; навчитися складати перископ.     Детальніше >>

Електричний струм. Дії електричного струму

 
Мета: сформувати уявлення учнів про електричний струм як напрямлений рух заряджених частинок, про дії електричного струму; розвивати логічне мислення та творчі здібності; виховувати вміння висловлюватися.     Детальніше >>

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги

 
Мета: сформувати уявлення про електричну напругу та одиниці її вимірювання; ознайомлен¬ня з особливостями та правилами вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра; формувати навички розв'язування задач та прак¬тичних умінь складати електричні кола; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати самостійність, прищеплювати бажання удосконалюватися.     Детальніше >>

Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу провідника

 
Мета: дослідити залежність електричного опо¬ру провідника від його довжини, площі поперечно¬го перерізу і матеріалу, з якого він виготовлений; формувати практичні вміння складати електричні кола та користуватися вимірювальними прила¬дами; розвивати логічне мислення, уяву та творчі здібностей учнів; виховувати самостійність, охай¬ність.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми Закон Ома. Послідовне, паралельне з’єднання електричного струму

 
Мета: з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів; здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння застосовувати свої знання для розв'язування вправ та задач; виховувати дисциплінованість, самостій¬ність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Робота і потужність електричного струму

 
Мета: сформувати знання про роботу й потужність електричного струму, про прилади для їх вимірювання; формувати й розвивати уміння розв'язувати задачі на застосування формули роботи і потужності струму; розвивати творчі здібності й логічне мислення; виховувати дисциплінова¬ність і увагу.     Детальніше >>

Контрольна робота з теми «Робота і по¬тужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

 
Мета: з'ясувати рівень освітньої компетент¬ності учнів; здійснити контроль та оцінювання на¬вчальних досягнень учнів з теми; розвивати вміння учнів застосовувати свої знання для розв'язування вправ та задач; виховувати дисциплінованість, са¬мостійність, відповідальність, охайність.     Детальніше >>

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни

 
Мета: сформувати уявлення учнів про силу Ампера, формувати вміння застосовувати правило лівої руки, ознайомити з будовою та принципом дії електричних двигунів; розвивати вміння форму¬лювати запитання, логічне мислення та уяву учнів; виховувати дисциплінованість, самостійність.     Детальніше >>

Дозиметри. Лабораторна робота № 11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»

 
Мета: ознайомити учнів з будовою та прин¬ципом дії дозиметра; розвивати уміння визначати дозу радіоактивного випромінювання; визначити рівень освітньої компетентності учнів; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, уяву, пам'ять; виховувати працелюбство, бажання здо¬бувати знання.     Детальніше >>

Використання радіоактивних ізотопів

 
Мета: сформувати уявлення учнів про власти¬вості радіоактивних ізотопів, ознайомити з метода¬ми використання радіоактивних ізотопів, навести приклади використання радіоактивних ізотопів; розвивати пізнавальний інтерес, творчі здібності учнів; виховувати зацікавленість учнів фізикою.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 » » Кінець