Всьго матеріалів Хімія : 258


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець

Хімічні властивості алкенів і алкінів

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості алкенів і алкінів; вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену й етину, їх реакції з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; формувати знання учнів про реакції приєднання в органічній хімії на прикладі приєднання водню й галогенів; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алкенів і алкінів.     Детальніше >>

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

 
Цілі уроку: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ; розвивати вміння й навички проведення хімічного експерименту складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ.     Детальніше >>

Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон

 
формувати знання учнів про карбонатну кислоту як одну зі слабких неорганічних кислот; ознайомити з її фізичними й хімічними властивостями; поглибити знання про середні й кислі солі, їх взаємоперетворення на прикладі карбонатів і гідрогенкарбонатів; ознайомити учнів з якісною реакцією на карбонат-іон.     Детальніше >>

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України

 
Цілі уроку: розкрити значення хімії в розв’язанні сировинної й енергетичної проблем; розвивати екологічне мислення учнів на прикладі важливості економії енергії й сировини в промисловості й побуті; розвивати навички пошуку інформації в різних джерелах про перспективні напрями розвитку енергетичного комплексу, нові джерела енергії; ознайомити учнів з роллю хімії в розв’язанні енергетичної та сировинної проблем, створенні нових матеріалів для забезпечення життєдіяльності людини.     Детальніше >>

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

 
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.     Детальніше >>

Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції

 
Цілі уроку: формувати в учнів поняття про білки як природні високомолекулярні сполуки, первинну, вторинну, третинну й четвертинну структури білкових молекул; ознайомити з фізичними й хімічними властивостями білків на прикладі гідролізу та денатурації; продемонструвати кольорові реакції білків як якісні реакції на білки; формувати уявлення про матеріальну єдність світу, діалектичні положення про перехід кількісних змін у якісні, про організацію речовини « від простого до складного» на прикладі білків.     Детальніше >>

Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання й використання алкенів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості алкенів; розкрити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену та його гомологів, його взаємодію з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; формувати знання про реакції приєднання в органічній хімії на прикладі приєднання водню, галогенів, галогеноводнів, води; показати можливість участі алкенів у реакціях полімеризації за положенням подвійного зв’язку; розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алкенів.     Детальніше >>

Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

 
Цілі уроку: розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі оксидів та їх класифікації за складом; ознайомити із сучасною науковою українською номенклатурою оксидів; формувати навички використання номенклатури на прикладі назв оксидів; розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук на прикладі складання формул оксидів.     Детальніше >>

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з аніліном як представником нітросполук, його фізичними властивостями; дати уявлення про будову молекули аніліну; розглянути хімічні властивості аніліну, способи його одержання й застосування.     Детальніше >>

Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач

 
перевірити й оцінити практичні вміння й навички учнів у розв’язанні експериментальних задач; скоригувати знання про властивості металів та їхніх сполук.     Детальніше >>

Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними способами одержання оксидів, основ, кислот, солей; розвивати навички роботи з навчальною літературою; показати на прикладі одержання різних класів неорганічних сполук взаємозв’язок між будовою, властивостями й одержанням цих речовин. Тип уроку: комбінований урок засвоєння навичок, формування вмінь і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: робота з підручником, групова робота.     Детальніше >>

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва

 
Цілі уроку: розкрити роль Періодичного закону як фундаментального закону природи, доказу єдності матеріального світу; показати його значення для розвитку природничих дисциплін, у тому числі хімії; ознайомитися з життям і діяльністю російського вченого-хіміка Д. І. Менделєєва.     Детальніше >>

Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із причинами виникнення хімічного зв'язку між атомами в процесі утворення простих і складних речовин, типами хімічного зв'язку; розкрити зміст поняття електронегативність та його застосування для визначення типу хімічного зв'язку; поглибити знання про періодичний закон і будову атома на прикладі утворення хімічного зв'язку між атомами різних хімічних елементів.     Детальніше >>

Практична робота № 2. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів

 
Цілі уроку: перевірити вміння використовувати практичні знання про електролітичну дисоціацію, навички дослідження розчинів, складання іонних рівнянь; уміння спостерігати, робити висновки. Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок. Форми роботи: самостійна практична робота. Обладнання: таблиця розчинності, набір хімічних реактивів відповідно до інструкції до проведення практичної роботи № 2.     Детальніше >>

Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків

 
Цілі уроку: формувати в учнів поняття про сучасний рівень вивчення білків як природних полімерів; ознайомити учнів з головними напрямами розвитку біотехнологій; показати значення амінокислот і білків для живих організмів; формувати уявлення про матеріальну єдність світу, діалектичні положення про організацію речовини «від простого до складного» на прикладі білків.     Детальніше >>

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань

 
Цілі уроку: розвивати знання учнів про прикладне значення хімії, її позитивний і негативний вплив на життя і здоров’я людини; показати значення хімії й використання хімічних знань у медицині й фармакології; розкрити значення хімії у створенні нових лікарських препаратів, методів лікування; виховувати в учнів навички здорового способу життя; розкрити шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини.     Детальніше >>

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

 
Цілі уроку: поглибити знання учнів про роль хімії в народному господарстві; ознайомити з перспективними напрямами розвитку хімічної науки; розкрити роль хімії у створенні нових речовин і матеріалів; на підставі отриманих хімічних знань, знань з біології, фізики й географії пояснити місце хімії серед наук про природу, значення хімії для розуміння наукової картини світу; формувати в учнів діалектичний світогляд.     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про нітрогеновмісні органічні сполуки, рівні організації органічних сполук.     Детальніше >>

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

 
Цілі уроку: актуалізувати й систематизувати знання учнів про склад, будову та властивості найважливіших органічних сполук; повторити й розширити знання учнів про властивості органічних речовин, що базуються на особливостях складу й хімічної будови їхніх молекул, застосування речовин на підставі фізичних і хімічних властивостей; закріпити вміння й навички складати структурні формули органічних речовин.     Детальніше >>

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про гомологічний ряд алкенів на прикладі етилену; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати на прикладі алкенів навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки; ознайомити з фізичними властивостями алкенів; показати зв’язок будови та властивостей з наявністю кратного зв’язку в молекулах етиленових вуглеводнів.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець