Всьго матеріалів Хімія : 258


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

 
Цілі уроку: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ; розвивати вміння й навички проведення хімічного експерименту складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ.     Детальніше >>

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з фізичними властивостями основ; закріпити знання про класифікації основ на розчинні й нерозчинні; розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ; показати дію лугів на індикатори; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей основ.     Детальніше >>

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

 
Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання учнями хімічних властивостей речовин і вміння розв’язувати експериментальні задачі; визначити рівень засвоєння знання хімічних властивостей різних класів органічних речовин.     Детальніше >>

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з аніліном як представником нітросполук, його фізичними властивостями; дати уявлення про будову молекули аніліну; розглянути хімічні властивості аніліну, способи його одержання й застосування.     Детальніше >>

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

 
Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості оксидів і кислот; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів і кислот; розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; підготувати учнів до проміжного оцінювання з теми «Властивості оксидів, кислот».     Детальніше >>

Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль

 
Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічний елемент Оксиген і просту речовину кисень; розглянути поширення кисню в природі, кругообіг кисню в природі; з’ясувати біологічну роль кисню; визначити рівень засвоєння основних понять, навичок складання хімічних рівнянь, що відбивають хімічні властивості кисню.     Детальніше >>

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про гомологічний ряд алкенів на прикладі етилену; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати на прикладі алкенів навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки; ознайомити з фізичними властивостями алкенів; показати зв’язок будови та властивостей з наявністю кратного зв’язку в молекулах етиленових вуглеводнів.     Детальніше >>

Хімічні властивості алкенів і алкінів

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості алкенів і алкінів; вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену й етину, їх реакції з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; формувати знання учнів про реакції приєднання в органічній хімії на прикладі приєднання водню й галогенів; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алкенів і алкінів.     Детальніше >>

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

 
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.     Детальніше >>

Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

 
Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти; поглибити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот; розвивати навички експериментальної роботи з кислотами; повторити правила техніки безпеки підчас роботи з кислотами; ознайомити учнів з галузями використання кислот.     Детальніше >>

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва

 
Цілі уроку: розкрити роль Періодичного закону як фундаментального закону природи, доказу єдності матеріального світу; показати його значення для розвитку природничих дисциплін, у тому числі хімії; ознайомитися з життям і діяльністю російського вченого-хіміка Д. І. Менделєєва.     Детальніше >>

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань

 
Цілі уроку: розвивати знання учнів про прикладне значення хімії, її позитивний і негативний вплив на життя і здоров’я людини; показати значення хімії й використання хімічних знань у медицині й фармакології; розкрити значення хімії у створенні нових лікарських препаратів, методів лікування; виховувати в учнів навички здорового способу життя; розкрити шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини.     Детальніше >>

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

 
Цілі уроку: розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.     Детальніше >>

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами

 
Цілі уроку: розвивати знання учнів про карбонові кислоти та їхні солі; формувати знання про мила як солі вищих карбонових кислот; ознайомити учнів зі складом молекул мила, синтетичних мийних засобів; пояснити принцип їх мийної дії; показати екологічний аспект раціонального використання мийних засобів, їхню роль у забрудненні навколишнього середовища, основні принципи очищення стічних вод.     Детальніше >>

Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із класифікацією вуглеводів, їхніми фізичними властивостями; дати уявлення про будову молекул глюкози, сахарози; показати поширення вуглеводів у природі, їхню біологічну роль, застосування.     Детальніше >>

Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання

 
Цілі уроку: розширити знання учнів про полісахариди та їхні властивості на прикладі целюлози; порівняти будову, фізичні й хімічні властивості целюлози та крохмалю; ознайомити учнів з хімічними властивостями целюлози — окисненням, реакцією гідролізу, етерифікації, термічного розкладання; показати їхнє значення для життєдіяльності живих організмів і людини; скласти порівняльну характеристику властивостей крохмалю й целюлози як полісахаридів; розкрити зв’язок між властивостями, будовою та застосуванням крохмалю й целюлози.     Детальніше >>

Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції

 
Цілі уроку: формувати в учнів поняття про білки як природні високомолекулярні сполуки, первинну, вторинну, третинну й четвертинну структури білкових молекул; ознайомити з фізичними й хімічними властивостями білків на прикладі гідролізу та денатурації; продемонструвати кольорові реакції білків як якісні реакції на білки; формувати уявлення про матеріальну єдність світу, діалектичні положення про перехід кількісних змін у якісні, про організацію речовини « від простого до складного» на прикладі білків.     Детальніше >>

Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

 
Цілі уроку: узагальнити знання, уміння й навички застосування знань хімії для використання побутових хімікатів; ознайомити учнів з видами хімічних речовин, використовуваних у побуті, складом деяких побутових хімікатів; повторити заходи безпеки під час роботи з хімічними речовинами в побуті та правила надання першої допомоги в разі хімічних опіків, отруєнь тощо; показати учням значення хімічних препаратів у побуті, необхідність їх правильного й раціонального використання та утилізації цих речовин.     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про нітрогеновмісні органічні сполуки, рівні організації органічних сполук.     Детальніше >>

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологічні ряди алкінів на прикладі ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку на прикладі потрійного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі гомологічного ряду алкінів; ознайомити з фізичними властивостями ацетилену; показати зв’язок будови та властивостей, зумовлених наявністю в молекулі алкінів потрійного зв’язку.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець