Всьго матеріалів Хімія : 258


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

 
Цілі уроку: закріпити знання учнів про хімічні властивості основ; розвивати вміння й навички проведення хімічного експерименту складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей лугів і нерозчинних основ.     Детальніше >>

Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

 
Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про елементний склад органічних речовин і способи його визначення; визначити рівень засвоєння знань.     Детальніше >>

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

 
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.     Детальніше >>

Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання й використання бензену

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості бензену та його похідних, про реакції приєднання й заміщення в бензольному кільці; розвивати вміння складати хімічні рівняння на прикладі властивостей бензену; ознайомити учнів з головними способами одержання бензену, використанням бензену та його похідних.     Детальніше >>

Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із причинами виникнення хімічного зв'язку між атомами в процесі утворення простих і складних речовин, типами хімічного зв'язку; розкрити зміст поняття електронегативність та його застосування для визначення типу хімічного зв'язку; поглибити знання про періодичний закон і будову атома на прикладі утворення хімічного зв'язку між атомами різних хімічних елементів.     Детальніше >>

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про гомологічний ряд алкенів на прикладі етилену; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати на прикладі алкенів навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки; ознайомити з фізичними властивостями алкенів; показати зв’язок будови та властивостей з наявністю кратного зв’язку в молекулах етиленових вуглеводнів.     Детальніше >>

Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку; формувати навички складання електронних формул речовин.     Детальніше >>

Валентність хімічних елементів

 
Цілі: визначити поняття »валентність« як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів; показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою; навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.     Детальніше >>

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологічні ряди алкінів на прикладі ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку на прикладі потрійного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі гомологічного ряду алкінів; ознайомити з фізичними властивостями ацетилену; показати зв’язок будови та властивостей, зумовлених наявністю в молекулі алкінів потрійного зв’язку.     Детальніше >>

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з бензеном як представником нового гомологічного ряду — аренів, особливостями утворення нового виду зв’язку — ароматичного; формувати уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі бензену; розвивати вміння складати структурні формули на прикладі гомологів бензену, ізомерії гомологів бензену; розширити знання про систематичну номенклатуру на прикладі гомологів та ізомерів ароматичного ряду; ознайомити з фізичними властивостями бензену та його гомологів.     Детальніше >>

Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини

 
Цілі уроку: формувати вміння й навички розв’язання задач на виведення формули газоподібного вуглеводню; закріпити вміння й навички виконання вправ, розв’язання задач, що базуються на знаннях хімічних властивостей, одержання й використання вуглеводнів; розширити знання учнів про органічні речовини, їхній склад і будову.     Детальніше >>

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини

 
Цілі: поглиблення знань учнів про масову частку елемента в складі речовини; удосконалювання практичних навичок обчислення масової частки речовини, розв’язування задач на визначення формули речовини за масовими частками елементів, що входять до складу молекули речовини.     Детальніше >>

Сучасне формулювання періодичного закону Ізотопи

 
Цілі уроку: розширити знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва; формувати поняття про ізотопи (стабільні й нестабільні); дати уточнене визначення поняттю «хімічний елемент» виходячи зі знань періодичного закону — фундаментального закону природи; дати сучасне формулювання періодичного закону     Детальніше >>

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями

 
Цілі уроку: узагальнити знання учнів про вуглеводні, їхній склад, властивості, способи одержання; формувати поняття про хімічні засоби захисту рослин; показати їхній вплив на навколишнє середовище; удосконалювати вміння й навички складати структурні формули, рівняння хімічних реакцій на прикладі взаємозв’язку між вуглеводнями.     Детальніше >>

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

 
Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки     Детальніше >>

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

 
Цілі: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з’ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням.     Детальніше >>

Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

 
Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості кислот на прикладі хлоридної кислоти; поглибити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот; розвивати навички експериментальної роботи з кислотами; повторити правила техніки безпеки підчас роботи з кислотами; ознайомити учнів з галузями використання кислот.     Детальніше >>

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

 
Цілі уроку: поглибити знання учнів про електролітичну дисоціацію на прикладі розчинів кислот, основ і солей; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; уточнити визначення кислот, основ і солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про різні класи оксигеновмісних органічних сполук, їх взаємозв’язок; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій, розв’язання розрахункових задач на прикладі взаємозв’язку між класами органічних сполук.     Детальніше >>

Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 
Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець