Всьго матеріалів Хімія : 258


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець

Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із причинами виникнення хімічного зв'язку між атомами в процесі утворення простих і складних речовин, типами хімічного зв'язку; розкрити зміст поняття електронегативність та його застосування для визначення типу хімічного зв'язку; поглибити знання про періодичний закон і будову атома на прикладі утворення хімічного зв'язку між атомами різних хімічних елементів.     Детальніше >>

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями

 
Цілі уроку: узагальнити знання учнів про вуглеводні, їхній склад, властивості, способи одержання; формувати поняття про хімічні засоби захисту рослин; показати їхній вплив на навколишнє середовище; удосконалювати вміння й навички складати структурні формули, рівняння хімічних реакцій на прикладі взаємозв’язку між вуглеводнями.     Детальніше >>

Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання й використання бензену

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості бензену та його похідних, про реакції приєднання й заміщення в бензольному кільці; розвивати вміння складати хімічні рівняння на прикладі властивостей бензену; ознайомити учнів з головними способами одержання бензену, використанням бензену та його похідних.     Детальніше >>

Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку; формувати навички складання електронних формул речовин.     Детальніше >>

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

 
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.     Детальніше >>

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з бензеном як представником нового гомологічного ряду — аренів, особливостями утворення нового виду зв’язку — ароматичного; формувати уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі бензену; розвивати вміння складати структурні формули на прикладі гомологів бензену, ізомерії гомологів бензену; розширити знання про систематичну номенклатуру на прикладі гомологів та ізомерів ароматичного ряду; ознайомити з фізичними властивостями бензену та його гомологів.     Детальніше >>

Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук

 
Цілі уроку: розвивати навички визначення ступеня окиснення в сполуках за формулами, а також за будовою атомів, які утворюють ці сполуки; сформувати навички складання хімічних формул за відомими ступенями окиснення атомів.     Детальніше >>

Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості алканів; вивчити хімічні властивості алканів, їх взаємодію з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; показати значення реакцій горіння, повного й часткового окиснення для алканів; розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алканів.     Детальніше >>

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про гомологічний ряд алкенів на прикладі етилену; ознайомити учнів із природою кратного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати на прикладі алкенів навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки; ознайомити з фізичними властивостями алкенів; показати зв’язок будови та властивостей з наявністю кратного зв’язку в молекулах етиленових вуглеводнів.     Детальніше >>

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

 
Цілі: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з’ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням.     Детальніше >>

Ковалентний полярний і неполярний зв'язок, іонний зв'язок. Електронні формули молекул речовин

 
Цілі уроку: закріпити знання про види хімічного зв'язку; розвивати навички написання електронних формул речовин, уміння визначати вид хімічних зв'язків у молекулах за будовою атомів, що утворюють цю молекулу.     Детальніше >>

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологічні ряди алкінів на прикладі ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку на прикладі потрійного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі гомологічного ряду алкінів; ознайомити з фізичними властивостями ацетилену; показати зв’язок будови та властивостей, зумовлених наявністю в молекулі алкінів потрійного зв’язку.     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про вуглеводні, їхні хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями; розвивати навички виконання вправ і розв’язання задач, що базуються на хімічних властивостях, способах одержання й застосування вуглеводнів.     Детальніше >>

Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з історією відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєвим; розкрити роль російського хіміка Д. І. Менделєєва у створенні універсальної класифікації хімічних елементів — періодичної системи; розширити знання про хімічні елементи, історію їх відкриття.     Детальніше >>

Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках

 
Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про елементний склад органічних речовин і способи його визначення; визначити рівень засвоєння знань.     Детальніше >>

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва

 
Цілі уроку: розкрити роль Періодичного закону як фундаментального закону природи, доказу єдності матеріального світу; показати його значення для розвитку природничих дисциплін, у тому числі хімії; ознайомитися з життям і діяльністю російського вченого-хіміка Д. І. Менделєєва.     Детальніше >>

Валентність хімічних елементів

 
Цілі: визначити поняття »валентність« як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів; показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою; навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.     Детальніше >>

Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними способами одержання оксидів, основ, кислот, солей; розвивати навички роботи з навчальною літературою; показати на прикладі одержання різних класів неорганічних сполук взаємозв’язок між будовою, властивостями й одержанням цих речовин. Тип уроку: комбінований урок засвоєння навичок, формування вмінь і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: робота з підручником, групова робота.     Детальніше >>

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв'язок, будова речовини

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про періодичне повторення властивостей хімічних елементів і речовин, утворених цими елементами; розширити уявлення учнів про будову атома, зв’язок між будовою атомів та їх положенням у періодичній системі; повторити види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток, зв’язок між будовою атомів, хімічним зв’язком і будовою речовини. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.     Детальніше >>

Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про природні джерела вуглеводнів; розширити знання про органічні сполуки на прикладі класифікації вуглеводневої сировини; проаналізувати історичні аспекти формування й географічне місцезнаходження головних природних джерел вуглеводнів; показати використання їх як палива та важливого джерела синтезу органічних сполук; ознайомити зі складом, фізичними властивостями, головними способами переробки й використання природного й супутнього нафтових газів; формувати екологічну самосвідомість учнів, розуміння необхідності дбайливого ставлення до природи, природних ресурсів; розвивати уявлення про матеріальну єдність світу, необхідність раціонального підходу до використання природних ресурсів; ознайомити з науковими методами дослідження природних ресурсів, проблемою пошуку альтернативних джерел енергії.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець