Всьго матеріалів Хімія : 258


« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії

 
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах «Природознавство» і «Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії.     Детальніше >>

Хімічні властивості алкенів і алкінів

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості алкенів і алкінів; вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену й етину, їх реакції з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; формувати знання учнів про реакції приєднання в органічній хімії на прикладі приєднання водню й галогенів; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алкенів і алкінів.     Детальніше >>

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

 
Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості оксидів і кислот; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів і кислот; розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; підготувати учнів до проміжного оцінювання з теми «Властивості оксидів, кислот».     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

 
Цілі уроку: узагальнити, систематизувати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про класи неорганічних сполук на прикладі оксидів, основ, кислот і солей, їх фізичних і хімічних властивостей, способи одержання, рівень розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.     Детальніше >>

Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів

 
Цілі уроку: проаналізувати тематичне оцінювання та здійснити коригування знань учнів з теми «Класи неорганічних сполук»; розкрити необхідність наукової класифікації хімічних елементів і показати недосконалість перших спроб класифікації елементів; розширити знання про хімічні елементи, характерні ознаки простих речовин, утворених металами й неметалами.     Детальніше >>

Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із класифікацією вуглеводів, їх фізичними властивостями; дати уявлення про будову молекул глюкози, сахарози; показати поширення вуглеводів у природі, їх біологічну роль, застосування. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: розповідь учителя, евристична бесіда, лабораторна робота. Лабораторний дослід 11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.     Детальніше >>

Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

 
Цілі уроку: ознайомити учнів із класифікацією вуглеводів, їхніми фізичними властивостями; дати уявлення про будову молекул глюкози, сахарози; показати поширення вуглеводів у природі, їхню біологічну роль, застосування.     Детальніше >>

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

 
Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання учнями хімічних властивостей речовин і вміння розв’язувати експериментальні задачі; визначити рівень засвоєння знання хімічних властивостей різних класів органічних речовин.     Детальніше >>

Розмаїтість речовин. Метали й неметали

 
Цілі уроку: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на метали й неметали, їх поширення в природі; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі; показати істотну відмінність фізичних і хімічних властивостей металів і неметалів.     Детальніше >>

Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про хімічні властивості алканів; вивчити хімічні властивості алканів, їх взаємодію з розчинами кислот, лугів, калій перманганату; показати значення реакцій горіння, повного й часткового окиснення для алканів; розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей алканів.     Детальніше >>

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про гомологічні ряди алкінів на прикладі ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку на прикладі потрійного зв’язку, новими видами ізомерії — ізомерією положення кратного зв’язку, міжкласовою ізомерією; розвивати навички й уміння складати структурні формули й називати органічні сполуки на прикладі гомологічного ряду алкінів; ознайомити з фізичними властивостями ацетилену; показати зв’язок будови та властивостей, зумовлених наявністю в молекулі алкінів потрійного зв’язку.     Детальніше >>

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

 
Цілі уроку: розкрити взаємозв’язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші; узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.     Детальніше >>

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени

 
Цілі уроку: розширити знання учнів про хімічні елементи та їхні властивості на прикладі природних родин хімічних елементів (лужні метали, інертні елементи, галогени); розкрити залежність властивостей усередині груп лужних металів і галогенів від порядкового номера елемента.     Детальніше >>

Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

 
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про різні класи оксигеновмісних органічних сполук, їх взаємозв’язок; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій, розв’язання розрахункових задач на прикладі взаємозв’язку між класами органічних сполук.     Детальніше >>

Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»

 
Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з тем, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.     Детальніше >>

Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний іон

 
Цілі уроку: формувати знання учнів про біфункціональні органічні сполуки; показати їхні склад і будову на прикладі амінокислот; ознайомити учнів з молекулярною та структурною формулами амінокислот — біфункціональних сполук, що містять аміно- й карбоксильну функціональні групи, їхніми фізичними й хімічними властивостями; показати амфотерний характер амінокислот; формувати вміння й навички складати хімічні формули на прикладі гомологічного ряду амінокислот; вивчити поширення амінокислот у природі, їхню біологічну роль, застосування.     Детальніше >>

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про нуклеїнові кислоти як найважливіші сполуки, що зумовлюють існування всіх живих організмів; ознайомити учнів зі складом і будовою нуклеїнових кислот; формувати уявлення про матеріальну єдність світу, діалектичні положення про організацію речовини «від простого до складного» на прикладі нуклеїнових кислот; показати біологічну роль нуклеїнових кислот.     Детальніше >>

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

 
Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.     Детальніше >>

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

 
Цілі уроку: розширити знання учнів про взаємозв’язок між складом, будовою і властивостями речовин, про хімічний зв’язок на прикладі органічних сполук; показати значення теорії як вищої форми наукових знань, етапи формування і значення теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією хімічної будови О. М. Бутлерова, головними положеннями теорії на прикладі будови органічних речовин; сформувати уявлення учнів про структурні формули органічних речовин.     Детальніше >>

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону

 
Цілі уроку: формувати в учнів знання про походження ковалентного карбон-карбонового зв’язку в органічних сполуках та його значення в органічній хімії; ознайомити учнів з поняттям «гібридизація електронних орбіталей» в атомі Карбону, видами гібридизації; навчити розрізняти атоми Карбону в карбоновому ланцюзі за типами гібридизації й характеризувати можливості утворення ковалентних зв’язків гібридними орбіталями різних видів.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13 » » Кінець