Всьго матеріалів Географія : 70


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»     Детальніше >>

ВНУТРІШНІ ВОДИ, ЇХ РОЗПОДІЛ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ ТА ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ОСНОВНІ ТИПИ ЖИВЛЕННЯ І РЕЖИМУ РІЧОК. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. СУЧАСНЕ ЗЛЕДЕНІННЯ

 
Мета: сформувати в учнів загальні поняття про розподіл внутрішніх вод Євразії за басейнами і типом живлення; закріпити та поглибити практичні вміння учнів складати характеристики річок; систематизувати знання учнів про особливі риси поверхневих вод Євразії та їх залежність від клімату; розвивати навички колективної роботи, уміння відбирати необхідну інформацію з різних джерел географічних знань.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА КОРДОНИ ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ АТЛАНТИЧНОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

 
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про Атлантичний океан, сформувати в учнів уявлення про історію дослідження океану; продовжити формування практичних навичок учнів щодо складання порівняльних характеристик географічного положення океанів; продовжити розвивати навички роботи з контурною картою, позначення на контурній карті географічних об’єктів і основних форм рельєфу дна Атлантичного океану, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, досвіду демократичної та толерантної поведінки, пізнавальної активності та самостійності.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. СХІДНОАФРИКАНСЬКІ РОЗЛОМИ ЗЕМНОЇ КОРИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА: РІВНИНИ, ГОРИ, ПЛОСКОГІР’Я. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: поглибити в учнів поняття про зв’язок геологічної будови, рельєфу та родовищ корисних копалин на прикладі материка Південна Америка; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; удосконалювати практичні навички учнів щодо роботи з картами атласу; розвивати логічне мислення; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення географії.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»     Детальніше >>

БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу материка; підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи та необхідності ощадливого ставлення до неї, удосконалювати навички роботи з підручником, картами атласу, додатковими джерелами географічних знань, розвивати навички моделювання, узагальнення, виховувати повагу до думки інших.     Детальніше >>

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

 
Мета: дати учням знання про особливості міжнародного співробітництва у вивченні Антарктики, місце українських дослідників у вивченні природи материка; показати значення охорони природи Антарктиди; розвивати навички роботи з картами атласу; вміння самостійно здобувати знання з використанням додаткових джерел географічної інформації.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 
Мета: дати учням поняття про загальну характеристику населення, вчити учнів розуміти політичну карту, наносити на контурну карту країни і міста з великою кількістю населення, ознайомити учнів із населенням та господарством США та іншими державами материка.     Детальніше >>

НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

 
Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, з’ясувати закономірності поширення основних форм рельєфу територією материка, виявити характерні відмінності рельєфу Європи та Азії, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання на території материка, продовжувати формувати вміння навичок роботи з різними видами карт, підручником, зошитом, розвивати навички зв’язної мови, виховувати повагу до думки інших учнів.     Детальніше >>

АТМОСФЕРА ТА ЇЇ БУДОВА (З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ)

 
Автор: : Олена Миронюк     Детальніше >>

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагнення до самоосвіти.     Детальніше >>

Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн

 
географічне положення, протяжність океану, будова дна, течії, кліматичні пояси, органічний світ і особливості його поширення, історія дослідження океану     Детальніше >>

ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ

 
ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ     Детальніше >>

ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ

 
Мета: познайомити учнів з особливостями географічного положення Океанії, сформувати уявлення про походження островів, що входять до складу Океанії, їх заселення, дослідження і розвиток, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інших народів та їх культури.     Детальніше >>

РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКЕАНУ. ОКЕАНІЯ

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про різноманітність ресурсів Тихого океану, сприяти розумінню учнями негативних наслідків господарської діяльності людини, познайомити учнів з особливостями природи і населення Океанії, розвивати вміння учнів працювати з картами океанів і контурними картами.     Детальніше >>

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ, ТИПИ КЛІМАТУ. ВОДНІ МАСИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ

 
Мета: поглибити та систематизувати в учнів поняття про природу Атлантичного океану, продовжувати формування загальнонавчальних умінь — аналізувати, порівнювати, встановлювати зв’язки, причини і наслідки; розвивати пізнавальний інтерес учнів до вивчення географії материків і океанів, робити узагальнюючи висновки; формувати інформаційну, екологічну культуру при ознайомлені з кліматом і головними властивостями водних мас, із характерними представниками органічного світу, природними ресурсами; розвивати навички аналізу головних закономірностей поширення життя в океані; виховувати в учнів пізнавальну активність і самостійність, бережливе ставлення до багатств океану.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ІНДІЙСЬКОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ: ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА І СОЛОНІСТЬ ВОД, СИСТЕМА МО

 
Мета: визначити головні особливості географічного положення океану, спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів та їх наслідки для природи океанів та материків, що омиваються його водами; з’ясувати загальні особливості рельєфу дна Індійського океану і закономірності поширення основних форм рельєфу дна цього океану; з’ясувати взаємозв’язки, що існують між властивостями вод океану і повітряних мас над його акваторією; формувати навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань, уміння працювати в команді.     Детальніше >>

СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКА В ПРИБРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКЕАНІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

 
Мета: познайомити учнів з особливостями та своєрідністю органічного світу Індійського океану, показати різноманіття його природних багатств; визначити вплив океану на природу материків у прибережній частині; охарактеризувати види господарської діяльності людини в океані та її вплив на природу океану; розвивати навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань, уміння працювати в команді, аналізувати та робити висновки.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець