Всьго матеріалів Географія : 70


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ МАТЕРИКА

 
Мета: дати учням наукові знання про відкриття і дослідження окремих регіонів материка, формувати навички самоосвітньої діяльності, роботи з додатковими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»     Детальніше >>

БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу материка; підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи та необхідності ощадливого ставлення до неї, удосконалювати навички роботи з підручником, картами атласу, додатковими джерелами географічних знань, розвивати навички моделювання, узагальнення, виховувати повагу до думки інших.     Детальніше >>

АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

 
Мета: розкрити зміст, систематизувати та поглибити знання про географічне положення материка; з’ясувати особливості положення Африки; подальше вдосконалення навичок роботи з картами атласу і додатковою літературою; сприяти подальшому розвитку вмінь робити самостійні висновки, спираючись на вивчений матеріал та власний досвід; розвивати пізнавальний інтерес до предмета; виховувати повагу до природи планети Земля.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ, ЙОГО СВОЄРІДНІСТЬ І УНІКАЛЬНІСТЬ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ

 
Мета: розкрити своєрідність та неповторність органічного світу Австралії; ознайомити учнів з принципами раціонального використання природних ресурсів; розвивати логічне мислення і пам’ять; удосконалювати практичне уміння учнів працювати з тематичними картами атласу; сприяти екологічному вихованню учнів.     Детальніше >>

РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ЗОН. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА І ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 
Мета: дати характеристику рослинності і тваринного світу Північної Америки, охарактеризувати природні зони та ознайомити учнів з національними парками материка, сформувати чіткі ознаки «тайги» Північної Америки, розкрити зв’язки між поняттями тайга — рослини — тварини — клімат — географічне положення, розвивати навички самостійного пошуку необхідної навчальної інформації, вміння аналізувати та співставляти.     Детальніше >>

СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКА В ПРИБРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКЕАНІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

 
Мета: познайомити учнів з особливостями та своєрідністю органічного світу Індійського океану, показати різноманіття його природних багатств; визначити вплив океану на природу материків у прибережній частині; охарактеризувати види господарської діяльності людини в океані та її вплив на природу океану; розвивати навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань, уміння працювати в команді, аналізувати та робити висновки.     Детальніше >>

АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ АФРИКИ

 
Мета: сформувати в учнів первинні навички складання характеристики географічного положення материка; систематизувати знання учнів про основні етапи історії дослідження Африки; поглибити практичні навички учнів самостійно визначати географічні координати, вимірювати відстань на карті за масштабом та градусною сіткою.     Детальніше >>

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АФРИКИ

 
Мета: ознайомити учнів з проявом головних кліматотворних чинників і виявити наслідки їхньої дії на прикладі території материка Африка; встановити закономірності змін температури і кількості опадів; формувати в учнів поняття про кліматичні пояси і типи клімату Африки; розвивати допитливість і кмітливість; розширювати кругозір учнів; продовжувати формування навичок логічного мислення, самостійного опанування навчального матеріалу.     Детальніше >>

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

 
Мета: дати учням знання про ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища.     Детальніше >>

АВСТРАЛІЯ - НАЙМЕНШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СВОЄРІДНІСТЬ ГП МАТЕРИКА. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ АВСТРАЛІЇ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З АФРИКОЮ

 
Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжувати формувати навички складання характеристики ГП материка за планом; продовжувати формування вміння порівнювати та узагальнювати теоретичний матеріал; вдосконалювати практичні вміння та навички учнів працювати з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. СУХІСТЬ КЛІМАТУ, ЇЇ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ

 
Мета: показати особливості кліматичних умов і внутрішніх вод Австралії, продовжувати формувати поняття про основні та перехідні кліматичні пояси і відповідні типи клімату; вдосконалювати вміння працювати з кліматичними картами та діаграмами, виховувати повагу до власних думок та думок товаришів по класу.     Детальніше >>

НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ - ЄДИНА ДЕРЖАВА НА МАТЕРИКУ. УКРАЇНА І АВСТРАЛІЯ

 
Мета: сформувати в учнів поняття про особливості сучасного населення Австралії; продовжити формування умінь складати характеристику країни; удосконалити практичні навички учнів працювати з картами атласу, розвивати творчі здібності, навички самооцінки.     Детальніше >>

ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

 
Мета: дати учням знання про загальні відомості, особливості географічного положення Південної Америки; ознайомити з історією дослідження і освоєння материка; поглибити практичні навички учнів самостійно характеризувати географічне положення материка, визначати географічні координати крайніх точок, вимірювати відстані на карті, виховувати зацікавленість до вивчення даної теми і курсу географії.     Детальніше >>

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво у вивченні Антарктиди й охороні її природи, систематизувати знання географічної номенклатури материка, історії досліджень, дати знання про роль українських дослідників у вивченні Антарктиди, закріпити вміння працювати з контурними картами.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВДЕННОЮ АМЕРИКОЮ. РОЛЬ ВУЛКАНІЗМУ ТА ДАВНЬОГО ЗЛЕДЕНІННЯ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО РЕЛЬЄФУ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ

 
Мета: дослідити взаємозв’язок між тектонічною будовою материка і рельєфом, ознайомити учнів з рельєфом та корисними копалинами Північної Америки; розкрити роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні рельєфу Північної Америки, розвивати логічне мислення; розвивати вміння працювати з тематичними картами, аналізувати, порівнювати, знаходити зв’язок між етапами пошуково-дослідницької діяльності, виховувати повагу до думки інших, самостійність.     Детальніше >>

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ МАТЕРИКА

 
Мета: спираючись на знання про основні кліматотворні чинники, охарактеризувати особливості клімату Північної Америки та сформувати в учнів систему знань про причини формування різних типів клімату на території материка; розвивати навички роботи та аналізу кліматичних карт, уміння складати порівняльну характеристику типів клімату на прикладі материка Північна Америка, вдосконалювати практичні навички учнів працювати з тематичними картами; розвивати навички аналізу та синтезу матеріалу, що вивчається; удосконалювати навички роботи в групі та парі; виховувати інтерес до географічної науки.     Детальніше >>

НАСЕЛЕННЯ. ЙОГО РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 
Мета: поглибити систему знань про формування та склад населення Північної Америки; сформувати в учнів уявлення про особливості політичної карти материка та зв’язки України з країнами Північної Америки; розвивати та удосконалювати практичні навички учнів працювати з картами атласу; виховувати політичну культуру та повагу до матеріальних і духовних надбань інших держав світу.     Детальніше >>

ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. ДАВНІ ЗЛЕДЕНІННЯ. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ

 
Мета: визначити основні особливості тектонічної та геологічної будови Євразії; з’ясувати наслідки впливу давніх зледенінь на формування рельєфу материка, визначити закономірності розташування сейсмічно активних зон на материку, продовжувати формувати вміння працювати з різними видами карт та джерелами географічних знань.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець