Всьго матеріалів Географія : 70


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: поглибити в учнів поняття про зв’язок геологічної будови, рельєфу та родовищ корисних копалин на прикладі материка Південна Америка; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; удосконалювати практичні навички учнів щодо роботи з картами атласу; розвивати логічне мислення; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення географії.     Детальніше >>

НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

 
Мета: встановити основні особливості рельєфу материка, з’ясувати закономірності розміщення форм рельєфу та родовищ корисних копалин у Євразії, визначити найбільші басейни та родовища корисних копалин на материку, розвивати навички роботи з картами атласу, формувати логічне мислення, навички моделювання явищ та процесів.     Детальніше >>

ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ

 
ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТИХИЙ ОКЕАН - НАЙБІЛЬШИЙ ОКЕАН ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА, КЛІМАТУ ТА ВОД ОКЕАНУ     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»     Детальніше >>

Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн

 
географічне положення, протяжність океану, будова дна, течії, кліматичні пояси, органічний світ і особливості його поширення, історія дослідження океану     Детальніше >>

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ МАТЕРИКА

 
Мета: дати учням наукові знання про відкриття і дослідження окремих регіонів материка, формувати навички самоосвітньої діяльності, роботи з додатковими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

НАЙБІЛЬШІ РІВНИНИ І ГОРИ ЄВРАЗІЇ. ВІДМІННОСТІ В РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН МАТЕРИКА. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

 
Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, з’ясувати закономірності поширення основних форм рельєфу територією материка, виявити характерні відмінності рельєфу Європи та Азії, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання на території материка, продовжувати формувати вміння навичок роботи з різними видами карт, підручником, зошитом, розвивати навички зв’язної мови, виховувати повагу до думки інших учнів.     Детальніше >>

НАСЕЛЕННЯ. РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАТЕРИКУ

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості населення Євразії, його расовий, етнічний, релігійний склад; поглибити практичні навички учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення територією материка, розвивати навички роботи з картами атласу, формувати уміння роботи в парі, відстоювати власну думку, робити висновки.     Детальніше >>

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, НАСЛІДКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗМІНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ В ПРИРОДІ. АНТРОПОГЕННІ ПР

 
Мета: повторити і систематизувати поняття і знання про природні ресурси; надати учням знання про використання основних видів природних ресурсів; сформувати первинні вміння учнів розробляти раціональний підхід до використання природних ресурсів.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. СХІДНОАФРИКАНСЬКІ РОЗЛОМИ ЗЕМНОЇ КОРИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА: РІВНИНИ, ГОРИ, ПЛОСКОГІР’Я. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.     Детальніше >>

СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ У ЗВ’ЯЗКУ З РУХАМИ ПОВІТРЯНИХ МАС. ПІВДЕННА АМЕРИКА - НАЙВОЛОГІШИЙ МАТЕРИК СВІТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ОБЛАСТІ

 
Мета: дослідити своєрідність клімату Південної Америки, з’ясувати вплив повітряних мас на формування клімату, удосконалювати практичні вміння і навички учнів працювати з кліматичними картами та кліматодіа- грамами; розвивати логічне мислення, вміння працювати з тематичними картами, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, виховувати повагу до думки інших учнів, самостійність у прийнятті рішень.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»     Детальніше >>

БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ, ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ. АНТАРКТИДА - НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА АНТАРКТИДИ, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу материка; підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи та необхідності ощадливого ставлення до неї, удосконалювати навички роботи з підручником, картами атласу, додатковими джерелами географічних знань, розвивати навички моделювання, узагальнення, виховувати повагу до думки інших.     Детальніше >>

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво у вивченні Антарктиди й охороні її природи, систематизувати знання географічної номенклатури материка, історії досліджень, дати знання про роль українських дослідників у вивченні Антарктиди, закріпити вміння працювати з контурними картами.     Детальніше >>

НЕОБХІДНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 
Мета: показати глобальний характер порушення природної рівноваги, узагальнити знання про природоохоронні території, показати роль міжнародного співробітництва і географічної науки в розв’язанні глобальних проблем людства; виховання відповідальності за наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.     Детальніше >>

ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ТЕМАТИЧНІ КАРТИ І РОБОТА З НИМИ

 
Мета: визначити предмет вивчення шкільного курсу «Географія материків і океанів», ознайомити учнів з тематичними картами та основними видами роботи з ними, виховувати повагу до праці географів, науковців-дослідників, розвивати в учнів потяг до самостійного здобуття географічних знань, умінь та навичок.     Детальніше >>

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагнення до самоосвіти.     Детальніше >>

ОКЕАНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ЗАСЕЛЕННЯ ОКЕАНІЇ. СУЧАСНЕ НАСЕЛЕННЯ І КРАЇНИ В ОКЕАНІЇ. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ТИХОГО ОКЕАНУ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОКЕАНІЇ

 
Мета: познайомити учнів з особливостями географічного положення Океанії, сформувати уявлення про походження островів, що входять до складу Океанії, їх заселення, дослідження і розвиток, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інших народів та їх культури.     Детальніше >>

РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКЕАНУ. ОКЕАНІЯ

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про різноманітність ресурсів Тихого океану, сприяти розумінню учнями негативних наслідків господарської діяльності людини, познайомити учнів з особливостями природи і населення Океанії, розвивати вміння учнів працювати з картами океанів і контурними картами.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА КОРДОНИ ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ АТЛАНТИЧНОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

 
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про Атлантичний океан, сформувати в учнів уявлення про історію дослідження океану; продовжити формування практичних навичок учнів щодо складання порівняльних характеристик географічного положення океанів; продовжити розвивати навички роботи з контурною картою, позначення на контурній карті географічних об’єктів і основних форм рельєфу дна Атлантичного океану, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, досвіду демократичної та толерантної поведінки, пізнавальної активності та самостійності.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець