Всьго матеріалів Географія : 70


« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець

РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД ОКЕАНУ. ОКЕАНІЯ

 
Мета: сформувати в учнів уявлення про різноманітність ресурсів Тихого океану, сприяти розумінню учнями негативних наслідків господарської діяльності людини, познайомити учнів з особливостями природи і населення Океанії, розвивати вміння учнів працювати з картами океанів і контурними картами.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: поглибити в учнів поняття про зв’язок геологічної будови, рельєфу та родовищ корисних копалин на прикладі материка Південна Америка; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; удосконалювати практичні навички учнів щодо роботи з картами атласу; розвивати логічне мислення; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення географії.     Детальніше >>

РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ МАТЕРИКА. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості природних комплексів Північної Америки, про заповідні території та національні парки, поглибити уявлення учнів про екологічні проблеми і стихійні явища та їх наслідки; розвивати і вдосконалювати практичні вміння учнів працювати з картографічним матеріалом; виховувати екологічну культуру в учнів, підвести їх до розуміння чинників екологічних проблем.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. СХІДНОАФРИКАНСЬКІ РОЗЛОМИ ЗЕМНОЇ КОРИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА: РІВНИНИ, ГОРИ, ПЛОСКОГІР’Я. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.     Детальніше >>

НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про заповідні території Африки; сформувати уявлення учнів про стихійні природні явища та екологічні проблеми материка; підвести учнів до розуміння чинників екологічних проблем, продовжити формування навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, роботи з основними та додатковими джерелами географічних знань, виховувати поважне ставлення до природи Землі.     Детальніше >>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості внутрішньої будови Південної Америки, розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин на материку; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; поглибити та закріпити навички роботи учнів з картами атласу та додатковими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «АВСТРАЛІЯ»     Детальніше >>

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИВЧЕННІ АНТАРКТИКИ Й ОХОРОНІ ЇЇ ПРИРОДИ. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

 
Мета: сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво у вивченні Антарктиди й охороні її природи, систематизувати знання географічної номенклатури материка, історії досліджень, дати знання про роль українських дослідників у вивченні Антарктиди, закріпити вміння працювати з контурними картами.     Детальніше >>

ЄВРАЗІЯ - НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ФІЗИКО- ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА, ЙОГО РОЗМІРИ. ОСОБЛИВОСТІ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ ЄВРАЗІЇ

 
Мета: дати учням знання про Євразію як найбільший за площею материк Землі, особливості ії фізико-географічного положення та берегової лінії; розвивати навички самостійної характеристики фізико-географічного положення географічного об’єкта.     Детальніше >>

АТМОСФЕРА ТА ЇЇ БУДОВА (З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ)

 
Автор: : Олена Миронюк     Детальніше >>

Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагненн

 
географічне положення, протяжність океану, будова дна, течії, кліматичні пояси, органічний світ і особливості його поширення, історія дослідження океану     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА КОРДОНИ ОКЕАНУ. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ АТЛАНТИЧНОГО І ТИХОГО ОКЕАНІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

 
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про Атлантичний океан, сформувати в учнів уявлення про історію дослідження океану; продовжити формування практичних навичок учнів щодо складання порівняльних характеристик географічного положення океанів; продовжити розвивати навички роботи з контурною картою, позначення на контурній карті географічних об’єктів і основних форм рельєфу дна Атлантичного океану, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, досвіду демократичної та толерантної поведінки, пізнавальної активності та самостійності.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ОКЕАНИ»     Детальніше >>

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

 
Мета: дати учням знання про ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища.     Детальніше >>

АВСТРАЛІЯ - НАЙМЕНШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СВОЄРІДНІСТЬ ГП МАТЕРИКА. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ АВСТРАЛІЇ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ З АФРИКОЮ

 
Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжувати формувати навички складання характеристики ГП материка за планом; продовжувати формування вміння порівнювати та узагальнювати теоретичний матеріал; вдосконалювати практичні вміння та навички учнів працювати з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань.     Детальніше >>

ПІВДЕННА АМЕРИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ І ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

 
Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення, розміри та форму материка; закріпити практичне вміння учнів складати характеристику фізико-географічного положення материка за допомогою карт атласу; поглибити знання учнів про історію відкриття та дослідження материка; розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння робити висновки та узагальнення.     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 
Мета: дати учням поняття про загальну характеристику населення, вчити учнів розуміти політичну карту, наносити на контурну карту країни і міста з великою кількістю населення, ознайомити учнів із населенням та господарством США та іншими державами материка.     Детальніше >>

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВНІЧНА АМЕРИКА»

 
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ПІВНІЧНА АМЕРИКА»     Детальніше >>

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПІВНІЧНОЮ АМЕРИКОЮ

 
Мета: ознайомити учнів з особливостями формування клімату Євразії, сформувати знання учнів про кліматичні пояси і типи клімату Євразії, поглибити та систематизувати знання про особливості кліматичних умов на прикладі порівняння Північної Америки та Євразії, розвивати навички прогнозування впливу кліматотворних чинників на формування клімату окремих частин материка; продовжити розвиток вмінь роботи з кліматичними картами атласу, виховувати вміння толерантно відстоювати власну думку, поважати думки інших учнів.     Детальніше >>

ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ, ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЄВРАЗІЇ

 
Мета: поглиблювати екологічні знання учнів, виховувати учнів на прикладах раціонального природокористування та охорони природи Євразії, з’ясувати на реальних прикладах наслідки прояву господарської діяльності людини на природу материка, розвивати практичні навички роботи учнів з додатковими джерелами географічних знань, розвивати вміння логічно мислити, моделювати, систематизувати отримані раніше знання.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3  -  4 » » Кінець