Всьго матеріалів Геометрія : 60


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Трикутники, рівність трикутників

 
Мета: повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Трикутники» (озна¬чення трикутника і його елементів, види трикутників, сума кутів трикутника, ознаки рівності трикутників); повторити, систематизувати і узагальнити набуті в ході вивчення теми вміння застосовувати знання для розв'язування задач, передбачених програмою з математики.     Детальніше >>

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

 
домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способів їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених тверджень; • знаходити на рисунку об'єкти, властивість яких описується цими наслідками; • використовувати вивчені твердження під час розв'язування задач на обчислення кутів у колі.     Детальніше >>

Теореми про ознаки паралелограма

 
сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та схеми дове¬дення теореми, що виражає ознаки паралелограма. Формувати вміння: • відтворювати ознаки та їхні доведення; • застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотири-кутник є паралелограмом.     Детальніше >>

Розв'язування задач

 
узагальнити та систематизувати знання учнів щодо озна¬чень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння учнів застосовувати вивчені твердження під час побудови пра¬вильних міркувань для розв'язування типових задач.     Детальніше >>

Прямокутник

 
сформувати в учнів уявлення про прямокутник як один із видів паралелограма; розглянути властивості та ознаки прямокутника; сформувати вміння й навички застосовувати властивості та ознаки прямокутника під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Прямокутний трикутник

 
Мета: домогтися засвоєння учнями: означення прямокутного трикутника, назв його елементів, змісту властивості гострих кутів прямокутного трикутника і властивості сторін прямокутного трикутника, змісту ознак рівності прямокутних трикутників; сформувати вміння: викону¬вати зображення прямокутного трикутника за даними задачі, за готовими зображенням або позначенням прямого кута прямокутного трикутника називати еле¬менти прямокутного трикутника, відтворювати ознаки рівності прямокутних трикутників і застосовувати їх для розв'язування задач.     Детальніше >>

Рівнобедрений трикутник, прямокутний трикутник. Те¬матична контрольна робота № 3

 
Мета: установити рівень засвоєння знань і сформованості вмінь учнів, що передбачені програмою з математики, за темами «Рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник».     Детальніше >>

Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються

 
Мета: домогтися засвоєння учнями означення вертикальних кутів, формулювання та схеми доведення теореми про властивість вертикальних кутів; означення кута між пря¬мими, що перетинаються; виробити в учнів уміння відтво¬рювати вивчені математичні твердження, розпізнавати вертикальні кути на рисунку і будувати вертикальні кути; розв'язувати задачі із застосуванням теореми про суму суміжних кутів і теореми про вертикальні кути.     Детальніше >>

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

 
працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотири¬кутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; роз¬глянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схе¬ми їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на чотирикутники.     Детальніше >>

Розв'язування задач

 
доповнити знання учнів поняттями: «достатня та необхідна умови», «критерій»; відпрацювати вміння відрізняти необхідні та дос¬татні умови, а також використовувати вивчені необхідні й достатні умови паралелограма до розв'язування задач.     Детальніше >>

Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми 5 (див. під¬ручник) та схеми доведення від супротивного; виробити в учнів уміння відтворювати зміст вивчених тверджень та використовувати їх зміст при розв'язуванні задач на доведення; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування ознак паралельності прямих.     Детальніше >>

Перша ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст першої ознаки рів¬ності трикутників та її відмінність від означення рівних трикутників; сформувати в учнів уміння відтворювати зміст теореми, що виражає першу ознаку рівності трикут¬ників, і свідомо доводити теорему, на готовому рисунку знаходити та відбирати рівні елементи трикутників, що відповідають умові першої ознаки рівності трикутників і робити висновок щодо рівності трикутників за знайде¬ними елементами, за текстовим записом виконувати рисунок і, спираючись на отримані раніше знання про властивості відрізків та кутів, робити висновки щодо рів¬ності трикутників на основі першої ознаки трикутників.     Детальніше >>

Відрізок. Вимірювання відрізків

 
Мета: 1. Домогтися засвоєння учнями змісту понять «відрізок», «внутрішня точка відрізка», «кінці відрізка», «перетин відрізків», «довжина відрізка» та змісту властивості вимірювання відрізків. 2. Виробити в учнів уміння роз¬пізнавати на готовому рисунку відрізки і за описом ситуа¬ції робити рисунки і пояснювати особливості розміщення точок із використанням вивчених понять, відповідно до умови задачі записувати властивість вимірювання відрізків і використовувати цей запис для розв'язування задач.     Детальніше >>

Вимірювання відрізків

 
Мета: домогтися засвоєння учнями властивості вимірюван¬ня відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини (в неявному вигляді нерівність трикутника), означення середини відрізка. Вироби¬ти вміння відтворювати властивості вимірювання відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини, означення середини відрізка, а також застосовувати ці твердження при розв'язуванні задач на обчислення довжин відрізків, та при з'ясуванні взаємного розміщення трьох точок на прямій.     Детальніше >>

Кут. Вимірювання кутів

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст основних понять, вивче¬них на попередньому уроці; домогтися засвоєння учнями нових понять «внутрішній промінь кута, бісектриса кута» і особливості вимірювання кутів, що розбиваються на дві частини своїм внутрішнім променем; сформувати вміння учнів розпізнавати рисунок і виконувати рисунок відповідно до описаної ситуації із використанням понять, вивчених на уроці, а також використовувати нові поняття для розв'язування задач.     Детальніше >>

Середня лінія трапеції

 
сформувати в учнів поняття середньої лінії трапеції; працю¬вати над засвоєнням змісту властивості середньої лінії трапеції, а та¬кож схеми її доведення. Формувати в учнів уміння: • відтворювати зміст вивчених на уроці тверджень; • виконувати зображення середньої лінії трапеції; • використовувати властивість середньої лінії трапеції для розв'язу-вання задач; • використовувати вивчену властивість у комплексі з раніше вивчени-ми властивостями трапеції.     Детальніше >>

Середня лінія трикутника

 
сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Роз¬глянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній три¬кутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення влас¬тивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість середньої лінії трикутника під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Теорема Фалеса

 
формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор¬мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара¬лельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.     Детальніше >>

Означення трапеції. Окремі види трапецій

 
сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розгляну¬ти означення рівнобічної та прямокутної трапецій, зміст властивостей кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, та кутів рівнобічної тра¬пеції. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • за готовим рисунком знаходити елементи трапеції; • розв'язувати найпростіші задачі на обчислення.     Детальніше >>

Підсумковий урок

 
повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти¬востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо¬кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'я¬зування задач.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець