Всьго матеріалів Геометрія : 60


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

 
працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотири¬кутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; роз¬глянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схе¬ми їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на чотирикутники.     Детальніше >>

Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми 5 (див. під¬ручник) та схеми доведення від супротивного; виробити в учнів уміння відтворювати зміст вивчених тверджень та використовувати їх зміст при розв'язуванні задач на доведення; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування ознак паралельності прямих.     Детальніше >>

Перша і друга ознаки рівності трикутників

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст та способи засто¬сування теорем, що виражають першу і другу ознаки рівності трикутників, для розв'язування задач на дове¬дення рівності трикутників; виробити вміння добирати аргументацію і доводити рівність трикутників із вико¬ристанням першої і другої ознак рівності трикутників, а також використовувати доведення рівності трикутників для доведення рівності відрізків, кутів і для доведення паралельності прямих.     Детальніше >>

Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тематична контрольна робота № 2

 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних теоретичних відомостей розділу та рівень сформованості вмінь з теми.     Детальніше >>

Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються

 
Мета: домогтися засвоєння учнями означення вертикальних кутів, формулювання та схеми доведення теореми про властивість вертикальних кутів; означення кута між пря¬мими, що перетинаються; виробити в учнів уміння відтво¬рювати вивчені математичні твердження, розпізнавати вертикальні кути на рисунку і будувати вертикальні кути; розв'язувати задачі із застосуванням теореми про суму суміжних кутів і теореми про вертикальні кути.     Детальніше >>

Властивості паралельних прямих

 
Мета: засвоєння учнями змісту аксіоми паралельних, власти¬вості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих третьою (відповідних і внутрішніх односторон¬ніх та різносторонніх), а також висновку (про пряму, перпендикулярну одній з двох паралельних прямих); вироблення вмінь відтворювати зміст названих аксіом і теорем, використовувати названі твердження, а також раніше вивчений матеріал для аргументації своїх дій під час обчислення градусних мір кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною.     Детальніше >>

Третя ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки рів¬ності трикутників та її доведення; сформувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв'язування задач на доведення рівності трикут¬ників.     Детальніше >>

Окремі види трапецій та їх властивості

 
доповнити знання учнів властивостями та ознаками окре¬мих видів трапецій і домогтися засвоєння змісту вивчених тверджень; сформувати вміння відтворювати вивчені властивості та ознаки окре¬мих видів трапецій, а також використовувати їх у здійсненні послідов¬них міркувань під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Середня лінія трапеції

 
сформувати в учнів поняття середньої лінії трапеції; працю¬вати над засвоєнням змісту властивості середньої лінії трапеції, а та¬кож схеми її доведення. Формувати в учнів уміння: • відтворювати зміст вивчених на уроці тверджень; • виконувати зображення середньої лінії трапеції; • використовувати властивість середньої лінії трапеції для розв'язу-вання задач; • використовувати вивчену властивість у комплексі з раніше вивчени-ми властивостями трапеції.     Детальніше >>

Середня лінія трикутника

 
сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Роз¬глянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній три¬кутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення влас¬тивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість середньої лінії трикутника під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Теорема Фалеса

 
формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор¬мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара¬лельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.     Детальніше >>

Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника

 
сформувати уявлення про внутрішню область чотирикутника, поняття опуклого та неопуклого чотирикутників, кута опуклого чотири¬кутника, сусідніх та протилежних кутів опуклого чотирикутника. Сформувати первинні вміння: • відтворювати вивчені означення; • розрізняти на готових рисунках вивчені об'єкти; • зображувати вивчені об'єкти на рисунку. Сформувати усвідомлене розуміння змісту теореми про суму кутів опук-лого чотирикутника та вміння її застосовувати під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Рівні трикутники

 
Мета: домогтися засвоєння учнями означення рівних трикут¬ників, спираючись на сформоване уявлення про рівні фігури; сформувати вміння учнів записувати рівності для відповідних елементів рівних трикутників, а також за деякими відомими елементами рівних трикутників знаходити рівні відповідні елементи рівних трикутни¬ків.     Детальніше >>

Ромб. Квадрат

 
працювати над засвоєнням учнями змісту означень, власти¬востей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв'язування типових задач; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв'язування задач підвищеного рівня складності.     Детальніше >>

Ознаки паралельності прямих

 
Мета: засвоєння учнями змісту наслідків з ознаки паралель¬ності прямих за внутрішніми різносторонніми кутами та повторення матеріалу попереднього уроку (означення паралельних прямих, ознаки паралельних за кутами, що утворені при перетині двох прямих січною); вироб¬лення вмінь відтворювати вивчені теоретичні відомості, знаходити вивчені геометричні об'єкти на рисунку та використовувати набуті знання при розв'язуванні задач на доведення.     Детальніше >>

Друга ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст другої ознаки рівності трикутників та її відмінність від першої ознаки; сфор¬мувати в учнів уміння відтворювати зміст другої ознаки рівності трикутників, знаходити на готових рисунках та в трикутниках, заданих назвою своїх вершин, відповідно рівні сторони та прилеглі до них кути; робити висновки щодо рівності трикутників за знайденими рівними сто¬роною та прилеглими кутами і застосовувати ці вміння під час розв'язування програмових задач.     Детальніше >>

Трикутники, рівність трикутників

 
Мета: повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Трикутники» (озна¬чення трикутника і його елементів, види трикутників, сума кутів трикутника, ознаки рівності трикутників); повторити, систематизувати і узагальнити набуті в ході вивчення теми вміння застосовувати знання для розв'язування задач, передбачених програмою з математики.     Детальніше >>

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів.

 
Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення суміжних кутів, засвоєння змісту властивості суміжних кутів, а також сформувати уявлення в учнів про зміст поняття «теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна¬вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати зміст теореми про властивість суміжних кутів та, використовуючи цю влас¬тивість, розв'язувати задачі на обчислення суміжних кутів.     Детальніше >>

Підсумковий урок

 
повторити, систематизувати га узагальнити знання учнів щодо змісту: • означення, ознак та властивостей трапеції; • теореми Фалеса; • означення та властивостей кутів у колі. Повторити, систематизувати та узагальнити вміння учнів застосо¬вувати вивчені твердження для: • виконання зображень геометричних об'єктів за даним описом; • «читання» рисунків; • побудови правильних міркувань під час розв'язування задач різних типів.     Детальніше >>

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

 
домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способів їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених тверджень; • знаходити на рисунку об'єкти, властивість яких описується цими наслідками; • використовувати вивчені твердження під час розв'язування задач на обчислення кутів у колі.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець