Всьго матеріалів Геометрія : 60


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тематична контрольна робота № 2

 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних теоретичних відомостей розділу та рівень сформованості вмінь з теми.     Детальніше >>

Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми 5 (див. під¬ручник) та схеми доведення від супротивного; виробити в учнів уміння відтворювати зміст вивчених тверджень та використовувати їх зміст при розв'язуванні задач на доведення; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування ознак паралельності прямих.     Детальніше >>

Перша і друга ознаки рівності трикутників

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст та способи засто¬сування теорем, що виражають першу і другу ознаки рівності трикутників, для розв'язування задач на дове¬дення рівності трикутників; виробити вміння добирати аргументацію і доводити рівність трикутників із вико¬ристанням першої і другої ознак рівності трикутників, а також використовувати доведення рівності трикутників для доведення рівності відрізків, кутів і для доведення паралельності прямих.     Детальніше >>

Друга ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст другої ознаки рівності трикутників та її відмінність від першої ознаки; сфор¬мувати в учнів уміння відтворювати зміст другої ознаки рівності трикутників, знаходити на готових рисунках та в трикутниках, заданих назвою своїх вершин, відповідно рівні сторони та прилеглі до них кути; робити висновки щодо рівності трикутників за знайденими рівними сто¬роною та прилеглими кутами і застосовувати ці вміння під час розв'язування програмових задач.     Детальніше >>

Вертикальні кути. Кут між прямими, що перетинаються

 
Мета: домогтися засвоєння учнями означення вертикальних кутів, формулювання та схеми доведення теореми про властивість вертикальних кутів; означення кута між пря¬мими, що перетинаються; виробити в учнів уміння відтво¬рювати вивчені математичні твердження, розпізнавати вертикальні кути на рисунку і будувати вертикальні кути; розв'язувати задачі із застосуванням теореми про суму суміжних кутів і теореми про вертикальні кути.     Детальніше >>

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

 
працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотири¬кутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; роз¬глянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схе¬ми їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на чотирикутники.     Детальніше >>

Середня лінія трикутника

 
сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Роз¬глянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній три¬кутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення влас¬тивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість середньої лінії трикутника під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Теорема Фалеса

 
формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор¬мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара¬лельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.     Детальніше >>

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

 
домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способів їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених тверджень; • знаходити на рисунку об'єкти, властивість яких описується цими наслідками; • використовувати вивчені твердження під час розв'язування задач на обчислення кутів у колі.     Детальніше >>

Третя ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки рів¬ності трикутників та її доведення; сформувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв'язування задач на доведення рівності трикут¬ників.     Детальніше >>

Ромб. Квадрат

 
працювати над засвоєнням учнями змісту означень, власти¬востей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв'язування типових задач; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв'язування задач підвищеного рівня складності.     Детальніше >>

Трикутник і його елементи

 
Мета: формування в учнів уявлення про зміст понять: медіана, бісектриса, висота трикутника, внутрішня та зовнішня області трикутника, кут трикутника; вироблення вмінь: на готовому рисунку розпізнавати медіани, висоти, бісектриси трикутника, називати його кути, виконувати зображення елементів трикутника; закріплення знань учнів про означення та властивості сторін трикутника і відпрацювання вмінь застосовувати ці знання при розв'язуванні задач.     Детальніше >>

Відрізок. Вимірювання відрізків

 
Мета: 1. Домогтися засвоєння учнями змісту понять «відрізок», «внутрішня точка відрізка», «кінці відрізка», «перетин відрізків», «довжина відрізка» та змісту властивості вимірювання відрізків. 2. Виробити в учнів уміння роз¬пізнавати на готовому рисунку відрізки і за описом ситуа¬ції робити рисунки і пояснювати особливості розміщення точок із використанням вивчених понять, відповідно до умови задачі записувати властивість вимірювання відрізків і використовувати цей запис для розв'язування задач.     Детальніше >>

Тематична контрольна робота № 2

 
перевірити рівень засвоєння учнями знань змісту основних понять теми; якість сформованих умінь застосовувати набуті знання для зображення фігур за умовою задачі, а також під час розв'язування стандартних та нестандартних задач.     Детальніше >>

Підсумковий урок

 
повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти¬востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо¬кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'я¬зування задач.     Детальніше >>

Властивості паралелограма

 
доповнити знання учнів властивостями бісектрис кутів па¬ралелограма та висот паралелограма; продовжити роботу із формуван¬ня вмінь відтворювати вивчені означення і властивості паралелограма та використовувати ці твердження під час розв'язування задач на обчислення і доведення.     Детальніше >>

Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника

 
сформувати уявлення про внутрішню область чотирикутника, поняття опуклого та неопуклого чотирикутників, кута опуклого чотири¬кутника, сусідніх та протилежних кутів опуклого чотирикутника. Сформувати первинні вміння: • відтворювати вивчені означення; • розрізняти на готових рисунках вивчені об'єкти; • зображувати вивчені об'єкти на рисунку. Сформувати усвідомлене розуміння змісту теореми про суму кутів опук-лого чотирикутника та вміння її застосовувати під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Трикутник і його елементи

 
Мета: засвоєння учнями змісту означення, назв елементів та властивості сторін трикутника (нерівності трикутника); вироблення в учнів умінь: відтворювати означення три¬кутника та нерівність трикутника, на готовому рисунку розпізнавати трикутники та називати їх елементи, вико¬нувати зображення трикутника за даною умовою, а також записувати нерівність трикутника для заданого трикут¬ника і використовувати цей запис при розв'язуванні задач.     Детальніше >>

Сума кутів трикутника

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст теореми про суму кутів трикутника, а також про висновки з цієї теореми; засвоїти поняття зовнішнього кута трикутника та зміст теореми про градусну міру зовнішнього кута трикутника; сформувати вміння знаходити на рисунку і виконувати зображення зовнішнього кута трикутника при даній вершині трикутника; записувати теорему про градусну міру зовнішнього кута трикутника відповідно до умови задачі; використовувати властивість зовнішнього кута трикутника разом з теоремою про суму кутів трикутника для розв'язання задач, передбачених програмою.     Детальніше >>

Рівність геометричних фігур. Рівні трикутники

 
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття суміщення фігур рухом (переміщенням), домогтися засвоєння учня¬ми змісту поняття «рівні фігури» та деяких властивостей рівних фігур (рівних відрізків, рівних кутів); виробити вміння застосовувати вивчені поняття для аргументації міркувань.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець