Всьго матеріалів Геометрія : 60


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Прямокутний трикутник

 
Мета: домогтися засвоєння учнями: означення прямокутного трикутника, назв його елементів, змісту властивості гострих кутів прямокутного трикутника і властивості сторін прямокутного трикутника, змісту ознак рівності прямокутних трикутників; сформувати вміння: викону¬вати зображення прямокутного трикутника за даними задачі, за готовими зображенням або позначенням прямого кута прямокутного трикутника називати еле¬менти прямокутного трикутника, відтворювати ознаки рівності прямокутних трикутників і застосовувати їх для розв'язування задач.     Детальніше >>

Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тематична контрольна робота № 2

 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних теоретичних відомостей розділу та рівень сформованості вмінь з теми.     Детальніше >>

Рівнобедрений трикутник, прямокутний трикутник. Те¬матична контрольна робота № 3

 
Мета: установити рівень засвоєння знань і сформованості вмінь учнів, що передбачені програмою з математики, за темами «Рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник».     Детальніше >>

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

 
домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способів їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених тверджень; • знаходити на рисунку об'єкти, властивість яких описується цими наслідками; • використовувати вивчені твердження під час розв'язування задач на обчислення кутів у колі.     Детальніше >>

Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми 5 (див. під¬ручник) та схеми доведення від супротивного; виробити в учнів уміння відтворювати зміст вивчених тверджень та використовувати їх зміст при розв'язуванні задач на доведення; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування ознак паралельності прямих.     Детальніше >>

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

 
працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотири¬кутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; роз¬глянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схе¬ми їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на чотирикутники.     Детальніше >>

Перша і друга ознаки рівності трикутників

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст та способи засто¬сування теорем, що виражають першу і другу ознаки рівності трикутників, для розв'язування задач на дове¬дення рівності трикутників; виробити вміння добирати аргументацію і доводити рівність трикутників із вико¬ристанням першої і другої ознак рівності трикутників, а також використовувати доведення рівності трикутників для доведення рівності відрізків, кутів і для доведення паралельності прямих.     Детальніше >>

Прямокутний трикутник

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту властивості прямо¬кутного трикутника з гострим кутом 30° та оберненого твердження, а також схеми їх доведення; сформувати в учнів уміння відтворювати зміст названої властивості і застосовувати цю властивість при розв'язуванні задач; удосконалювати вміння використовувати набуті раніше знання для розв'язування задач із прямокутним трикут¬ником.     Детальніше >>

Друга ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст другої ознаки рівності трикутників та її відмінність від першої ознаки; сфор¬мувати в учнів уміння відтворювати зміст другої ознаки рівності трикутників, знаходити на готових рисунках та в трикутниках, заданих назвою своїх вершин, відповідно рівні сторони та прилеглі до них кути; робити висновки щодо рівності трикутників за знайденими рівними сто¬роною та прилеглими кутами і застосовувати ці вміння під час розв'язування програмових задач.     Детальніше >>

Третя ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки рів¬ності трикутників та її доведення; сформувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв'язування задач на доведення рівності трикут¬ників.     Детальніше >>

Вимірювання відрізків

 
Мета: домогтися засвоєння учнями властивості вимірюван¬ня відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини (в неявному вигляді нерівність трикутника), означення середини відрізка. Вироби¬ти вміння відтворювати властивості вимірювання відрізків та загальної властивості для будь-яких трьох точок площини, означення середини відрізка, а також застосовувати ці твердження при розв'язуванні задач на обчислення довжин відрізків, та при з'ясуванні взаємного розміщення трьох точок на прямій.     Детальніше >>

Кут. Вимірювання кутів

 
Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів щодо означення елементів та видів кутів, а також про властивість вимірювання кутів, відомі учням з п'ятого класу, а також доповнити ці знання новим поняттям «внутрішньої області кута» та нових для учнів одиниць вимірювання кутів — мінута і секунда. Виробити первинні вміння учнів виконувати зображення кутів певного виду або певної градусної міри і позначати зображені кути, виробити вміння виконувати додавання та віднімання градусних мір кутів, що виражені в різних одиницях вимірювання.     Детальніше >>

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту висновків з теореми про суму суміжних кутів та змісту понять «Висновок», «Посилання»; виробити вміння відтворювати вивчені висновки і використовувати вивчені твердження (те¬орему і висновки з неї) при розв'язуванні задач на обчислення і доведення, у яких йдеться про суміжні кути.     Детальніше >>

Теорема Фалеса

 
формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор¬мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара¬лельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.     Детальніше >>

Ромб. Квадрат

 
працювати над засвоєнням учнями змісту означень, власти¬востей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв'язування типових задач; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв'язування задач підвищеного рівня складності.     Детальніше >>

Теореми про ознаки паралелограма

 
сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та схеми дове¬дення теореми, що виражає ознаки паралелограма. Формувати вміння: • відтворювати ознаки та їхні доведення; • застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотири-кутник є паралелограмом.     Детальніше >>

Означення паралелограма. Властивості паралелограма

 
: домогтися засвоєння учнями означення паралелограма, озна¬чення додаткових елементів паралелограма, формулювання і доведення те¬ореми про властивість кутів і сторін паралелограма; сформувати первинні вміння відтворювати вивчені означення і властивості, а також використо¬вувати їх разом із вивченими раніше властивостями та ознаками паралель¬них прямих для розв'язування задач на доведення та обчислення.     Детальніше >>

Перпендикулярні прямі

 
Мета: домогтися засвоєння учнями означення перпендику¬лярних прямих, променів та відрізків, а також означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої; виробити вміння відтворювати вивчені означен¬ня, знаходити на готовому рисунку і робити самостійно рисунок, що зображує перпендикулярні прямі, промені тощо, а також уміння застосовувати вивченні поняття при розв'язуванні задач.     Детальніше >>

Паралельні прямі. Кути, що утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: паралельні прямі, січна, відповідні кути та ознаки паралельності прямих (за відповідними кутами); виробити вміння формулювати означення паралельних прямих та ознаку паралельних прямих, зображувати на рисунку пара¬лельні прямі, січну, а також відповідні кути при двох паралельних прямих та січній, розв'язувати однокрокові задачі на доведення паралельності прямих.     Детальніше >>

Перша ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст першої ознаки рів¬ності трикутників та її відмінність від означення рівних трикутників; сформувати в учнів уміння відтворювати зміст теореми, що виражає першу ознаку рівності трикут¬ників, і свідомо доводити теорему, на готовому рисунку знаходити та відбирати рівні елементи трикутників, що відповідають умові першої ознаки рівності трикутників і робити висновок щодо рівності трикутників за знайде¬ними елементами, за текстовим записом виконувати рисунок і, спираючись на отримані раніше знання про властивості відрізків та кутів, робити висновки щодо рів¬ності трикутників на основі першої ознаки трикутників.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець