Всьго матеріалів Геометрія : 60


« « 1  -  2  -  3 » » Кінець

Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника

 
сформувати уявлення про внутрішню область чотирикутника, поняття опуклого та неопуклого чотирикутників, кута опуклого чотири¬кутника, сусідніх та протилежних кутів опуклого чотирикутника. Сформувати первинні вміння: • відтворювати вивчені означення; • розрізняти на готових рисунках вивчені об'єкти; • зображувати вивчені об'єкти на рисунку. Сформувати усвідомлене розуміння змісту теореми про суму кутів опук-лого чотирикутника та вміння її застосовувати під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач

 
домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут та способів їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених тверджень; • знаходити на рисунку об'єкти, властивість яких описується цими наслідками; • використовувати вивчені твердження під час розв'язування задач на обчислення кутів у колі.     Детальніше >>

Ромб. Квадрат

 
працювати над засвоєнням учнями змісту означень, власти¬востей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв'язування типових задач; • застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв'язування задач підвищеного рівня складності.     Детальніше >>

Трикутник і його елементи

 
Мета: формування в учнів уявлення про зміст понять: медіана, бісектриса, висота трикутника, внутрішня та зовнішня області трикутника, кут трикутника; вироблення вмінь: на готовому рисунку розпізнавати медіани, висоти, бісектриси трикутника, називати його кути, виконувати зображення елементів трикутника; закріплення знань учнів про означення та властивості сторін трикутника і відпрацювання вмінь застосовувати ці знання при розв'язуванні задач.     Детальніше >>

Друга ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися, щоб учні розуміли зміст другої ознаки рівності трикутників та її відмінність від першої ознаки; сфор¬мувати в учнів уміння відтворювати зміст другої ознаки рівності трикутників, знаходити на готових рисунках та в трикутниках, заданих назвою своїх вершин, відповідно рівні сторони та прилеглі до них кути; робити висновки щодо рівності трикутників за знайденими рівними сто¬роною та прилеглими кутами і застосовувати ці вміння під час розв'язування програмових задач.     Детальніше >>

Прямокутний трикутник

 
Мета: домогтися засвоєння учнями: означення прямокутного трикутника, назв його елементів, змісту властивості гострих кутів прямокутного трикутника і властивості сторін прямокутного трикутника, змісту ознак рівності прямокутних трикутників; сформувати вміння: викону¬вати зображення прямокутного трикутника за даними задачі, за готовими зображенням або позначенням прямого кута прямокутного трикутника називати еле¬менти прямокутного трикутника, відтворювати ознаки рівності прямокутних трикутників і застосовувати їх для розв'язування задач.     Детальніше >>

Означення паралелограма. Властивості паралелограма

 
: домогтися засвоєння учнями означення паралелограма, озна¬чення додаткових елементів паралелограма, формулювання і доведення те¬ореми про властивість кутів і сторін паралелограма; сформувати первинні вміння відтворювати вивчені означення і властивості, а також використо¬вувати їх разом із вивченими раніше властивостями та ознаками паралель¬них прямих для розв'язування задач на доведення та обчислення.     Детальніше >>

Ознаки паралельності прямих

 
Мета: засвоєння учнями змісту наслідків з ознаки паралель¬ності прямих за внутрішніми різносторонніми кутами та повторення матеріалу попереднього уроку (означення паралельних прямих, ознаки паралельних за кутами, що утворені при перетині двох прямих січною); вироб¬лення вмінь відтворювати вивчені теоретичні відомості, знаходити вивчені геометричні об'єкти на рисунку та використовувати набуті знання при розв'язуванні задач на доведення.     Детальніше >>

Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною; властивості паралельних прямих

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми 5 (див. під¬ручник) та схеми доведення від супротивного; виробити в учнів уміння відтворювати зміст вивчених тверджень та використовувати їх зміст при розв'язуванні задач на доведення; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування ознак паралельності прямих.     Детальніше >>

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів.

 
Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення суміжних кутів, засвоєння змісту властивості суміжних кутів, а також сформувати уявлення в учнів про зміст поняття «теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна¬вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати зміст теореми про властивість суміжних кутів та, використовуючи цю влас¬тивість, розв'язувати задачі на обчислення суміжних кутів.     Детальніше >>

Суміжні кути. Властивості суміжних кутів

 
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту висновків з теореми про суму суміжних кутів та змісту понять «Висновок», «Посилання»; виробити вміння відтворювати вивчені висновки і використовувати вивчені твердження (те¬орему і висновки з неї) при розв'язуванні задач на обчислення і доведення, у яких йдеться про суміжні кути.     Детальніше >>

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники

 
працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотири¬кутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; роз¬глянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схе¬ми їх доведення. Сформувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на чотирикутники.     Детальніше >>

Теорема Фалеса

 
формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор¬мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах пара¬лельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.     Детальніше >>

Окремі види трапецій та їх властивості

 
доповнити знання учнів властивостями та ознаками окре¬мих видів трапецій і домогтися засвоєння змісту вивчених тверджень; сформувати вміння відтворювати вивчені властивості та ознаки окре¬мих видів трапецій, а також використовувати їх у здійсненні послідов¬них міркувань під час розв'язування задач.     Детальніше >>

Означення трапеції. Окремі види трапецій

 
сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розгляну¬ти означення рівнобічної та прямокутної трапецій, зміст властивостей кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, та кутів рівнобічної тра¬пеції. Формувати вміння: • відтворювати вивчені твердження; • виконувати рисунок за описом; • за готовим рисунком знаходити елементи трапеції; • розв'язувати найпростіші задачі на обчислення.     Детальніше >>

Підсумковий урок

 
повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, власти¬востей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямо¬кутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'я¬зування задач.     Детальніше >>

Теореми про ознаки паралелограма

 
сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та схеми дове¬дення теореми, що виражає ознаки паралелограма. Формувати вміння: • відтворювати ознаки та їхні доведення; • застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотири-кутник є паралелограмом.     Детальніше >>

Перша і друга ознаки рівності трикутників

 
Мета: закріпити знання учнів про зміст та способи засто¬сування теорем, що виражають першу і другу ознаки рівності трикутників, для розв'язування задач на дове¬дення рівності трикутників; виробити вміння добирати аргументацію і доводити рівність трикутників із вико¬ристанням першої і другої ознак рівності трикутників, а також використовувати доведення рівності трикутників для доведення рівності відрізків, кутів і для доведення паралельності прямих.     Детальніше >>

Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Тематична контрольна робота № 2

 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних теоретичних відомостей розділу та рівень сформованості вмінь з теми.     Детальніше >>

Третя ознака рівності трикутників

 
Мета: домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки рів¬ності трикутників та її доведення; сформувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв'язування задач на доведення рівності трикут¬ників.     Детальніше >>
« « 1  -  2  -  3 » » Кінець