Хімія : 258 конспектів


Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
Стан електронів у атомі
Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени
Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії
Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва
Сучасне формулювання періодичного закону Ізотопи
Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток
Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок
Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні
Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин
Хімічні властивості алкенів і алкінів
Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі
Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Хімічні формули речовин
Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів
Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на іон амонію
Будова електронних оболонок атомів
Окисно-відновні реакції
Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600