Хімія : 258 конспектів


Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток
Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння
Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на іон амонію
Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
Іонні рівняння
Значення експериментального методу в хімії
Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів
Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями
Молярна маса
Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю
Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура
Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями
Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон
Ферум. Ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму
Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач
Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени
Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти
Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага
Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами
Речовини. Чисті речовини та суміші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

На урок 2011-2021

Всі матеріали надіслані авторами або взяті з відкритих джерел.

teacher standing-near-blackboard-and-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-and-pointing-on-alphabet_74855-8600